Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение на Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа, приета с Постановление № 370 на Министерски съвет от 2019 г. (обн., ДВ, бр. 101 от 2019 г. изм., бр. 16 от 2020 г.)

С проекта на постановление се цели изменение на Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа и актуализиране на размера на таксата за изминато разстояние - тол такса за пътни превозни средства (ППС). Прилагането на проекта на акт ще доведе до увеличаване на приходите от тол такси и налагане на тол таксуване за пътищата втори клас, които в момента са с нулева ставка. Приходите от пътни такси, чието предназначение е за поддържане на републиканската пътна мрежа, се формират от винетните такси за леките превозни средства, независимо от това, че въздействието върху пътната настилка от леките превозни средства е несъпоставимо с това от тежкотоварните ППС.

Промяната в размера на тол таксите ще увеличи приходите с около три пъти в сравнение с отчетените за 2020 г. и 2021 г. и ще бъде постигнат справедлив подход при разпределение на разходите за изграждане на нова и поддръжка на съществуващата пътна инфраструктура в страната в съответствие с принципите „ползвателят/замърсителят плаща“.

 

 


Дата на откриване: 11.5.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 13.6.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари