Обществени консултации

Проект на Наредба за отмяна на Наредба № 4 от 10.05.2006 г. за употребата на определени епоксидни деривати при производството на материали и предмети, предназначени за контакт с храни

1. Причините, които налагат приемането на нормативния акт

Към момента действащата Наредба № 4 от 2006 г. за употребата на определени епоксидни деривати при производството на материали и предмети, предназначени за контакт с храни /обн., ДВ, бр. 42 от 2006 г./ (Наредба № 4 от 2006 г.) е издадена на основание чл. 8, ал. 1 от отменения Закон за храните, т.е. към настоящия момент е с отпаднало правно основание.  Съгласно чл. 13, ал. 1 от Закона за нормативните актове /ЗНА/ актът по прилагане на закон губи изцяло или отчасти сила едновременно с пълното или частичното отменяване на закона съобразно обсега на отменяването. Същевременно, чл. 11, ал. 3 на ЗНА изисква отмяната на нормативен акт да се извърши с изрична разпоредба на отменящ акт. Поради това се предлага изричната отмяна на Наредба № 4 от 2006 г. Няма необходимост от издаване на аналогична нова наредба, поради обстоятелството, че съответната материя е изцяло уредена на европейско ниво от действащ регламент - Регламент (ЕО) № 1895/2005 на Комисията от 18 ноември 2005 година за ограничаване на употребата на определени епоксидни производни, използвани за производство на материали и предмети, предназначени за контакт с храни.

2. Наредба № 4 от 2006 г.  е издадена от  министъра на здравеопазването и министъра на околната среда и водите.  Тъй като нормативен акт, издаден от един орган може да бъде отменен само с нормативен акт на същия орган, се предлага на настоящата наредба също да бъде издадена от министъра на здравеопазването и министъра на околната среда и водите.Целите, които се поставят:

С отмяна на Наредба № 4 от 2006 г. се цели да бъде отменен акт, който няма практическо приложение и необходимост от съществуването му,  Прецизиране на нормативната уредба.3. Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба

Проект на Наредба за отмяна на Наредба № 4 от 2006 г. няма да доведе до пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет.

4. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:

Резултатите, които се очакват от прилагането на проект на Наредба за отмяна на Наредба № 4 от 2006 г. е приемането на акт, който ще отмени друг акт, за който няма необходимост от съществуването му, поради обстоятелството, че съответната материя е изцяло уредена на европейско ниво от действащ регламент - Регламент (ЕО) № 1895/2005 на Комисията от 18 ноември 2005 година за ограничаване на употребата на определени епоксидни производни, използвани за производство на материали и предмети, предназначени за контакт с храни.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Уредбата на обществените отношения, предмет на Наредба № 4 е осигурена на европейско ниво с регламенти. Регламентът е общо приложим правен акт на Европейското право, задължителен в своята цялост и пряко приложим, т. е. не е необходимо транспонирането му в националното право. Наличието на акт от националното право, който урежда същата материя е излишно.

На основание чл. 26 от ЗНА проектът на наредба и мотивите към него ще бъдат публикувани за обществено обсъждане на интернет страницата на Министерството на здравеопазването и на Портала за обществени консултации за срок от 30 дни.

 


Адрес за изпращане на становища и предложения: dzk@mh.government.bg


Дата на откриване: 13.5.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 14.6.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари