Обществени консултации

Проект на Наредба за условията и реда за осъществяването и контрола на дейностите по предоставяне, ползване и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания

На основание чл. 89, ал. 8 от Закона за хората с увреждания министърът на здравеопазването съгласувано с Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса и изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лекарствата издава Наредба за условията и реда за осъществяването и контрола на дейностите по предоставяне, ползване и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания. Проектът е съобразен с действащото към момента законодателство и обществените отношения, регулирани от Закона за медицинските изделия (ЗМИ), Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), Закона за здравето (ЗЗ), Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ) и Закона за хората с увреждания (ЗХУ).

Предложеният проект е изготвен във връзка с необходимостта от създаване на нова нормативна уредба, касаеща определянето на условията и редът за осъществяването и контрола на дейностите по предоставяне, ползване и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания.

Новите условия и ред за осъществяването и контрола на дейностите по предоставяне, ползване и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания са изцяло насочени към защита интересите на правоимащите лица. Създават се задължителни критерии и изисквания към обектите, в които се осъществяват дейности по предоставяне, в това число изработване или ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания, които в максимална степен да осигурят на лицата с увреждане лесен достъп до тях. Лицата, вписани в регистъра по чл. 88, ал. 1 от ЗХУ, задължително предоставят на лицата с увреждане възможност за осъществяване на избор и проба на подходящо помощно средство, приспособление, съоръжение и медицинско изделие. При предоставяне на съответните помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия лицата, вписани в регистъра по чл. 88, ал. 1 от ЗХУ, задължително предоставят на лицето с увреждане гаранционна карта на български език с посочени адреси и телефони на сервизните бази и инструкция за употреба на български език.

Целта на новата нормативна уредба е да заложи критериите и изискванията по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания, както по отношение на лицата, които осъществяват тези дейности, така и за обектите, включително сервизното обслужване. Също така се цели да се създаде ред, по който да се осъществява контрола върху регистрираните по реда на чл. 88 от Закона за хората с увреждания лица за съответствието на декларираните от тях данни при вписване в регистъра и спазването на критериите и изискванията разписани в наредбата.

С проекта на Наредба се предвижда дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания, в това число тяхното изработване или ремонт, да се финансират и администрират от Националната здравноосигурителна каса при съобразяване на условията и реда за това, предвидени в Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания, приет с Постановление № 65 на Министерския съвет от 2019 г. (обн., ДВ, бр. 27 от 2019 г.) и Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели и на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК (обн., ДВ, бр. 24 от 2009 г.).

Дейностите по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания се извършват от лицата, вписани в регистъра по чл. 88, ал. 1 от Закона за хората с увреждания.

По отношение на контрола се регламентира Националната здравноосигурителна каса да контролира:

1. по реда на Закона за здравното осигуряване – дейностите по предписване на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания;

2. дейностите по предоставяне, в това число изработване или ремонт и ползване на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания, съгласно договорите по чл. 45, ал. 16 от Закона за здравното осигуряване.

 Контролът върху регистрираните по реда на чл. 88 от Закона за хората с увреждания лица за съответствието на декларираните от тях данни при вписване в регистъра и за спазването на критериите и изискванията, разписани в Закона за хората с увреждания и в наредбата се възлага на Изпълнителната агенция по лекарствата.

С § 12 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. се предвижда, че НЗОК заплаща стойността на помощните средства, приспособленията, съоръженията и медицинските изделия за хората с увреждания до 30 юни 2022 г. при досегашните условия и ред до размерите, определени към 31 декември 2019 г. В тази връзка с оглед осигуряване на синхрон между актовете се предвижда Наредбата да влезе в сила от 1 юли 2022 г.

Към момента условията и редът за осъществяване на контролните дейности са уредени в Наредба № РД-07-8 от 2019 г. за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания, издадена от министъра на труда и социалната политика. Предвид установения нов ред за предоставяне и финансиране на помощните средства, приспособленията, съоръженията и медицинските изделия за хората с увреждания с оглед избягване на противоречиво тълкуване и с цел спазване на принципа за правна сигурност е необходимо издаване на нова наредба по чл. 89, ал. 8 от ЗХУ, която да замени Наредба № РД-07-8 от 2019 г. за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания, като последната следва да се отмени с отделен нормативен акт, издаден от министъра на труда и социалната политика.

Предложеният проект няма да окаже финансово въздействие върху държавния бюджет. Контролните органи ще осъществяват възложените им контролни дейности с ресурсите, с които разполагат, в рамките на своята дейност.

По отношение на субектите, задължени да спазват наредбата – лицата, вписани в регистъра по чл. 88, ал. 1 от Закона за хората с увреждания, наредбата не въвежда финансова тежест, тъй като разписва правила за осъществяване на контрол и извършване на дейността, сред които няма на практика нови или допълнителни изисквания за лицата. Наредбата не утежнява тяхното положение и не ги натоварва с нови разходи в сравнение с уреденото положение към настоящия момент.

Очакваният резултат от приемането на проекта на Наредба е синхронизиране с разпоредбите на новото законодателство в областта на политиката на правата на хората с увреждания и създаване на условия и необходимите организационни предпоставки за осъществяването на контрол от компетентните органи.

След извършен анализ за съответствие с правото на Европейския съюз се установи, че обществените отношения, предмет на проекта за тази наредба, не са регламентирани в европейското законодателство. Уредбата на обществените отношения, предмет на проекта на наредба, е въпрос на национално решение и е от компетентността на отделните държави-членки. Това произтича от разпоредбата на чл. 168, пар. 7 от Договора за функциониране на Европейския съюз, която предвижда изключителна компетентност на държавите-членки по определяне на здравната им политика и организирането и предоставянето на здравни услуги и медицински грижи.

 

 

Адрес за изпращане на становища и предложения: yvelichkova@mh.government.bg


Дата на откриване: 13.5.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 14.6.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари