Обществени консултации

Проект на Постановление на МС за изменение и допълнение на нормативни актове в областта на оценка на въздействието върху околната среда

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет, по-специално на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

Основание за изменението и допълнението на наредбите са влезлите в сила разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, обн. ДВ бр. 32 от 2012 г., по отношение на процедурата по ОВОС, по екологична оценка и по оценка за съвместимост, като са предложени и изменения в разпоредби, при практическото прилагане на които са констатирани затруднения от компетентните органи по околна среда.

 


Дата на откриване: 27.9.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 10.10.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари