Обществени консултации

Проект на Наредба за условията и реда за установяване на употребата и злоупотребата с наркотични вещества или техни аналози в Министерството на вътрешните работи

Необходимостта от издаването на Наредба за условията и реда за установяване на употребата и злоупотребата с наркотични вещества или техни аналози в Министерството на вътрешните работи (МВР) е в резултат от промените в Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР), обнародвани в „Държавен вестник“ бр. 60 от 2020 г. Разпоредбата на чл. 203, ал. 3 от ЗМВР създава задължение за министърът на вътрешните работи да разпише в наредба условията редът за установяване на употребата и злоупотребата с наркотични вещества или техни аналози в МВР.


Дата на откриване: 18.5.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 17.6.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
23 май 2022 г. 15:36:17 ч.
KalinGavrakov

Предложение

Категорично против!

Вече си има издадена наредба по темата: НАРЕДБА № 1 ОТ 19 ЮЛИ 2017 Г. ЗА РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ КОНЦЕНТРАЦИЯТА НА АЛКОХОЛ В КРЪВТА И/ИЛИ УПОТРЕБАТА НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА ИЛИ ТЕХНИ АНАЛОЗИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 81 ОТ 2018 Г.)

В сила от 29.09.2017 г.
Издадена от министъра на здравеопазването, министъра на вътрешните работи и министъра на правосъдието

Обн. ДВ. бр.61 от 28 юли 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.81 от 2 октомври 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.99 от 20 ноември 2020г.

Стига с тези привилегии !

Щом е полицай не бива да употребява наркотици и не бива да идва под въздействе на алкохолно опиянение на работа. Който наруши това, следва дисциплинарно уволнение и съд, защото е и орган на властта!

Толкова е лесно !

Другото създава завимисмости израждащи се в първи частен КАТ, и полицейски управления за наркотици в големите градове. За последното министър Рашков знае прекрасно!