Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ към министъра на финансите

Отговорна дирекция:Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз"
E-mail:aeuf@minfin.bg

 


Дата на откриване: 25.5.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 24.6.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
17 юни 2022 г. 10:14:24 ч.
Dim

Механизъм за свързване на Европа

През месец юли 2021 г. в „Официален вестник“ на Европейския съюз е публикуван Регламент (ЕС) 2021/1153 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за свързване на Европа (МСЕ) и за отмяна на Регламенти (ЕС) № 1316/2013 и (ЕС) № 283/2014. С новия регламент се определят целите на МСЕ, неговия бюджет, формите и правилата за предоставяне на финансиране от ЕС за периода 2021 – 2027 г.  Бюджетът за сектор „Транспорт“ по МСЕ за периода 2021-2027 г. е 25,81 млрд. евро, от които 11,29 млрд. евро са заделени за страните, които отговарят на условията за получаване на подкрепа от Кохезионния фонд и 1,69 млрд. евро са предвидени за военна мобилност. Българските бенефициенти са допустими за финансираен по Кохезионния фонд, където съ-финансирането по МСЕ е до 85% и останалата част е собствено финансиране или национално съ-финансиране, в зависимост от правната форма на съответния получател на помощ. За институционалните бенефициенти, второстепенни разпоредители с бюджет, държавни предприятия по чл. 61, ал. 3 от ТЗ, обикновено съ-финансирането е от държавния бюджет. 

Одитът на средствата, тъй като са в режим "директно управление" се извършва от Комисията и Европейска сметна палата, съгласно Споразуменията между Европейската изпълнителна агенция за климат, инфраструктура и околна среда и съответния бенефициент. В допълнение, за институционалните бенефициенти в България, обикновено финансирането е в рамките на Кохезионния фонд и съ-финансирането е от държавния бюджет. 

Във връзка с гореизложеното, до каква степен, ИА ОСЕС, следва да се ангажира с одита на средствата по проекти на институционални бенефициенти по МСЕ, сектор "Транспорт", получили финансиране по Кохезионния фонд и съответно национално съ-финансиране?