Обществени консултации

Проект на Наредба за провеждане на конкурси за заемане на длъжността „директор“ в държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование

С проекта на наредбата се определят условията и редът за провеждане на конкурсите за заемане на длъжността „директор“ на държавните и общинските детски градини, училища и центрове за подкрепа за личностно развитие, както и на държавните специализирани обслужващи звена.

В проекта на наредбата е приложен и единен подход при кандидатстването за заемане на длъжността „директор“ на всички видове институции в системата на предучилищното и училищното образование, като е предвидено конкурсната процедура да се проведе в два етапа – писмен изпит- тест и защита на концепция за стратегическо развитие на институцията.

Целта на наредбата е да се гарантира прозрачна конкурсна процедура, изградена на принципа на конкуренция въз основа на професионалните и деловите качества на кандидатите за длъжността „директор“, като се регламентира единна система на оценяване и класиране на кандидатите.

С прилагането на наредбата се очаква заелите длъжността „директор“ в държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование да бъдат силно мотивирани професионалисти, които да притежават качества и умения, необходими за съответната длъжност и да работят целенасочено за развитие на институцията и за повишаване на качеството на предлаганото образование.


Дата на откриване: 30.5.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 29.6.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
03 юни 2022 г. 13:59:10 ч.
Aziti

Средищни училища

Моля да се разработят и правила за директорите на спортните и музикални училища, които към момента са под шапката да друго министерство, а не МОН. Едно прехвърляне на тези училища към МОН също може да бъде обмислено, като по темата може да се направи анализ какво обучение се предлага, на какво ниво, за кого и с каква цел. За вбъдеще може да се мисли над въпроса за отваряне и развитието на тези училища като средищни, както за приетите по план-прием, така И за деца с всестранни интереси, с изявени и или развити дарби, живущи в същата или друга община.

14 юни 2022 г. 13:10:31 ч.
m.nikolov2107

Наредба за провеждане на конкурси за заемане на длъжността „директор“ в държавните и общинските инст

 

Чл.3, ал.1, т.2 защитата на концепция за стратегическо управление на институцията.

 

Стратегическото управление представлява набор от решения и действия по формулирането и внедряването на стратегия. Стратегическото управление включва стратегическо планиране, формулиране на стратегията, реализация на стратегията и оценка.

ЗПУО

Чл. 263. (1) Педагогическият съвет в училището:

  1. приема стратегия за развитие на училището за следващите 4 години с приложени към нея план за действие и финансиране;

 Чл. 269. (1) Общественият съвет в детската градина и училището:

  1. одобрява стратегията за развитие на детската градина или училището и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението ѝ;

Наредба 15 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти в системата на предучилищното и училищното образование

Чл. 31. (1) Директорът на държавна и общинска детска градина и на държавно и общинско училище като орган за управление и контрол изпълнява своите функции, като:

6. отговаря за разработването и изпълнението на всички вътрешни за институцията документи - правилници, правила, стратегии, програми, планове, механизми и др.;

Водещата функция е на Педагогическият съвет в училището, а не на директора и още по-малко на комисията за провеждане на конкурс. Общественият съвет одобрява и контролира процеса по изпълнение. Стратегическото планиране в образованието е демократичен, а не авторитарен акт. Мисля, че защитата на концепция за стратегическо управление на институцията няма място в конкурса за заемане на длъжността „директор“.