Обществени консултации

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове, заедно с мотиви към него

Отговорна дирекция:Данъчна политика
E-mail:taxpolicy@minfin.bg

 


Дата на откриване: 30.5.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 29.6.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
01 юни 2022 г. 09:57:27 ч.
noma

Национална организация на митническите агенти (НОМА)

С оглед на съществуващи към момента сериозни затруднения от страна на икономическите оператори при прилагането на чл. 47б от ЗАДС относно предоставяне на отдалечен достъп до системите за видеонаблюдение, от НОМА предлагаме отменянето на тези разпоредби от закона, както и на свързаните с тях разпоредби в ППЗАДС (чл.56к – 56н). Въведените с тях контролни правомощия на Агенция „Митници“ според нас не доведоха до повишаване ефективността на контрола върху акцизите в страната, а създадоха редица проблеми както на икономическите оператори, така и на митническите органи.

Като мотиви за горното можем да посочим следните:

  • въведеното видеонаблюдение в данъчните складове не способства за подобряване на контрола от страна на митническата администрация;
  • неблагоприятно въздействие върху икономическите оператори с високи разходи за изграждане и поддръжка на системите за видеонаблюдение;
  • неяснотата относно съхраняваната конфиденциална информация и нон-хау на заинтересованите лица, както и липсата на информация за начините за предоставяне на достъп на трети лица, в това число държавни органи и „специализирани търговски дружества“;
  • липсата на сериозни аргументи относно неправомерното заснемане на граждани в частна собственост, като това формално представлява нарушение на императивните разпоредби, гарантиращи неприкосновеност на правата на личността, включително и когато липсва увреждащо намерение;
  • чл. 47б от ЗАДС е в конфликт с действащото национално и общоевропейско законодателство, регламентиращо събирането, обработката, съхранението и защитата на личните данни, действащите текстове противоречат и на конкретни текстове от други нормативни актове като ЗОАРАКВСД, НПК и ДОПК;
  • липсва обществен достъп до информация за ефекта върху фиска от тези мерки.

Разпоредбите на чл. 47б от ЗАДС и свързаните с него текстове в ППЗАДС въвеждат високи технически изисквания и разходи по тяхното изпълнение, каквито не се прилагат от конкурентни производители и търговци на акцизни стоки, регистрирани в други държави-членки на ЕС. Поради това считаме, че тези текстове трябва да отпаднат от действащото у нас акцизно законодателство.