Обществени консултации

КРС откри процедура за обществено обсъждане на проект на Правила за процеса на смяна на доставчика на услуги за достъп до интернет

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) със свое Решение № 167 от 26.05.2022 г., откри процедура за обществено обсъждане по реда на чл. 36 от Закона за електронните съобщения на проект на Правила за процеса на смяна на доставчика на услуги за достъп до интернет.

Съгласно чл.230в, ал.1 от Закона за електронните съобщения, КРС приема правила за процеса на смяна на доставчика, вземайки предвид техническата осъществимост и необходимостта да се поддържа непрекъснатост на услугата за крайните ползватели.

Правилата са нов нормативен акт, който регламентира процеса на смяна на доставчика на услуги за достъп до интернет.

КРС очаква становищата на заинтересованите лица на адрес: гр. София 1000, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и на e-mail адрес: info@crc.bg.


Дата на откриване: 31.5.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 30.6.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
31 май 2022 г. 12:34:19 ч.
akmail

Компенсиране на крайните ползватели - част 1

Алинея 4 на чл. 12 предвижда конкретният размер на паричната компенсация да е част от преддоговорната информация, но това е приложимо само при сключване на договор след обнародването на правилата. По този начин крайните потребители по заварените от обнародването на правилата договори на практика ще бъдат лишени от възможността да получат парична компенсация (ще могат да ползват само другите форми на компенсиране по чл. 12, ал. 2).

Също така, ако размерът на паричната компенсация може да е част само от преддоговорната информация, която се предоставя еднократно преди сключване на договора, възниква въпросът по какъв начин може да се актуализира нейният размер без да е необходимо сключването на нов договор.   

С оглед на горното предлагам ал. 4 на чл. 12 да се допълни по следния начин: "... от преддоговорната информация или се урежда в договора или в общи условия

Освен това обръщам внимание, че в чл. 14 ал. 1 и 4 имат еднакво съдържание. 

31 май 2022 г. 12:58:51 ч.
akmail

Компенсиране на крайните ползватели - част 2

Възразявам срещу изискването на ал. 4 на чл. 13 при подаване на искане за компенсиране по електронен път то да бъде подписано с КЕП. 

Мотиви: 

1. Ограничава се свободата на доставчиците в своите правила и процедури за разглеждане на молби, сигнали и жалби да предвидят по-облекчен ред за тяхното подаване. Би било странно един краен потребител да може да подава молби, сигнали и жалби до конкретен доставчик по електронен път без КЕП, а само за искания за компенсиране, поради необосновано нормативно изискване, това да може да става само с КЕП. 

2. Увеличава се финансовата тежест за крайните потребители - на практика тези, които нямат КЕП, ще трябва да избират дали да направят разходи за придобиване на КЕП, който може и да не им трябва за нищо друго, или да си вземат отпуск, за да отидат в работно време до съответния търговски обект.

3. Липсва реципрочност - в чл. 14, ал. 1 не се съдържа изискване, когато приемащият доставчик уведомява за своето решение крайния потребител по електронен път, съответното уведомление да е подписано с КЕП. 

Предложение: В ал. 4 на чл. 12 да се заличат тирето и думите след "електронен път".

31 май 2022 г. 14:38:52 ч.
akmail

Особени случаи на смяна на доставчика

Как и дали въобще ще се прилагат правилата, в следните случаи

1. Обектът, на чийто адрес се предоставя услугата, е отдаден под наем и наемателят се явява краен ползвател. Ако наемателят напусне без да прекрати договора си със съответния доставчик, как след това собственикът на обекта или новият наемател би могъл да смени доставчика, след като най-вероятно приемащият доставчик ще направи мотивиран отказ на основание чл. 8, ал. 2, т. 2 от правилата?

2. Крайният ползвател е собственик на обекта, на чийто адрес се предоставя услугата. Ако този обект бъде продаден/прехвърлен на друго лице без крайният ползвател да прекрати договора си с доставчика, как новият собственик би могъл да смени доставчика с друг, при положение че отново ще е налице основание за отказ от приемащия доставчик по чл. 8, ал. 2, т. 2?

Нали никой не очаква, че в описаните по-горе случаи (може да има и други подобни), някой ще се сети да иска от напускащия краен ползвател пълномощно за смяна на доставчика. Особено ако желанието за смяна на доставчика се породи дълго време след като крайният ползвател е напуснал обекта, където се доставя услугата.

  

31 май 2022 г. 14:51:34 ч.
akmail

Срок за разглеждане на искане за компенсиране

Възразявам срещу предвидения в чл. 14 срок за разглеждане на искане за компенсиране на краен ползвател от приемащ/даряващ доставчик.

Мотиви:

1. След като съгласно чл. 9 приемащият/даряващият доставчик трябва да може в рамките на броени часове да разгледа едно заявление за смяна на доставчик, няма основания да се смята, че ще е нужен цял месец за разглеждането на искане за компенсиране;

2. Срокът за разглеждане на искане за компенсиране нарушава изискването по чл. 230в, ал. 3 на ЗЕС за навременно компенсиране на крайните ползватели.

 

Ето защо предлагам в чл. 14, ал. 1 и 4 думите „30-дневен” да се заменят с „5-дневен”.

 

31 май 2022 г. 16:07:50 ч.
akmail

Отказ за смяна на доставчика

Според чл. 8, ал. 1 даряващият доставчик отказва пред крайния ползвател. А би трябвало отказът да е към приемащият доставчик, тъй като:

1. Съгласно чл. 8, ал. 4, процедурата по смяна на доставчика винаги се прекратява с изричен писмен отказ на приемащия доставчик;

2. Договорът на крайния ползвател за услугата „смяна на доставчик” е с приемащия доставчик и няма логика даряващият доставчик да отказва на крайния ползвател нещо, което последният не е искал от него.

Предложение: В чл. 8, ал. 1 думите „крайния ползвател” да се заменят с „приемащия доставчик”.

 

В допълнение, в чл. 9, ал. 5 във второто изречение „т. 4” трябва да се замени с „т. 3”, тъй като в ал. 1 на чл. 8 няма точка 4.