Обществени консултации

Проект на Правила за изменение и допълнение на Правилата за управление на електроенергийната система

С проектa на Правила за изменение и допълнение на Правилата за управление на електроенергийната система (Проекта на ПИД на ПУЕЕС) се цели привеждането на акта в съответствие с последните изменения и допълнения на Закона за енергетиката (ЗЕ) и с норми от европейското право.  В тази връзка са изменени разпоредби в глави първа, втора и трета от ПУЕЕС. Измененията и допълненията в глава четвърта от ПУЕЕС целят привеждане в съответствие със ЗЕ и приложимото европейско законодателство на условията и начина за ползване на електропреносната мрежа, както и за предоставянето на допълнителни услуги и за получаване на системни услуги. С измененията в глава пета и глава шеста се създават необходимите предпоставки, свързани с техническите изисквания, при които операторът на електропреносната мрежа сключва сделки за допълнителни услуги. Също така относимите към допълнителните услуги разпоредби от ПУЕЕС се привеждат в съответствие с действащото национално и европейско законодателство. С оглед безпротиворечивото прилагане на ПУЕЕС са направени и изменения в допълнителната разпоредба, редакционни изменения в отделни разпоредби на акта, както и изменения в Правилата за управление на електроразпределителните мрежи и Правилата за условията и реда за предоставяне на достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи. Предложените изменения и допълнения на Правилата за търговия с електрическа енергия целят създаване на условия за уреждане на пазарните взаимоотношения между оператора на електропреносната мрежа и пазарните участници предоставящи предвидените в ЗЕ допълнителни услуги, необходими за експлоатацията на електроенергийната система. В обобщение, проекта на ПИД на ПУЕЕС ще допринесе за постигане на целите на европейското законодателство, сигурност на доставките, гъвкавост и устойчивост  на електроенергийната система на Р България.


Дата на откриване: 2.6.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 16.6.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
16 юни 2022 г. 18:14:55 ч.
ЕВН

Становище от "Електроразпределение Юг" ЕАД по ПИД на ПУЕЕС

 1. На първо място, категорично възразяваме с предложените от „ЕСО“ ЕАД изменения в ПУЕЕС, при които взаимоотношенията с електроразпределителните дружества да се приравняват с тези с обикновен клиент и да се дава ново определение за "Клиент", което е различно от вече разписаното в Закона за енергетиката. 
 1. Против сме предлаганото изменение в §.135 от ПИД на ПУЕЕС и създаването на нова точка в  Допълнителните разпоредби, а именно т.22.б за ново определение за „Клиент“, с което  операторите на разпределителни мрежи се приравняват с клиенти на преносна мрежа. Отношенията между два мрежови лицензианта следва да са основани на съвсем други принципи – като равноправни лицензианти на различни части (елементи) на електрическите мрежи – неделими по своята физическа същност и разделяни единствено по отношение на собственост и Лицензионни права.
 2. Считаме, че предлаганите  нови определения в §.135 от ПИД на ПУЕЕС с точки 18а и 18б следва да отпаднат защото:
 • Определението за „Елемент на електропреносната/електроразпределителната мрежа“ не дава еднозначно и точно определяне на границата между двете мрежи и съответните лицензионни дейности;
 • Вмъкнатото определение за „Затворена електроразпределителна мрежа“, следва да отпадне защото легалната му дефиниция е дадена в от Закона за енергетиката.
 1. Приемаме предложенията изменения и допълнения на ПУЕЕС, които са свързани с прилагането на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ЗИД на ЗЕ, обн. ДВ, бр. 9 от 2021 г.), както и транспониране на приложимите  европейски регламенти (подробно посочени в доклада на КЕВР);

 

 1. Представяме своите бележки по отделни конкретни изменения на членове от ПИД на ПУЕЕС:

16 юни 2022 г. 18:15:58 ч.
ЕВН

Становище от "Електроразпределение Юг" ЕАД по ПИД на ПУЕЕС

 

 1. По промените в Чл.26 ал.1., ал.3, ал.4: Предлагаме да се коригира понятието „при присъединяване към електропреносна мрежа на крайни клиенти и електроразпределителни мрежи“ с „при присъединяване към електропреносна мрежа на крайни клиенти и обекти на клиенти и производители към електроразпределителни мрежи“;
 2. По промените в Чл.28 свързани с реактивната енергия – да отпаднат новите ал.3, 4, 5 и 6. – същите са уредени в Наредба №1 за регулиране на цените на електрическата енергия.  С предлаганите условия по ал.5 и ал.6 се въвеждат напълно неконтролируеми права на „ЕСО“ ЕАД, с които да се поставят неясни условия и критерии за контролиране и регулиране на потоците реактивна мощност, без да е ясно разписана  точката на присъединяване на ЕРМ към ЕПМ.
 3. По промените в Чл.30 ал.1. – считаме, че необходимо  прецизиране на текстовете свързани с качеството на електрическата енергия и даване на неясни права на „ЕСО“ ЕАД да определя показателите без да е пояснена Методика по която ще се определят или диапазон (гранична стойност) за същите, както досега беше регламентиран;
 4. По промените от Чл.42 до Чл.48 – становището ни е, че с промените в ПУЕЕС следва да се транспонират точно основните изисквания при присъединяване на определените типове/модули производители, съгласно Регламент (ЕС) 2016/631 за установяване на мрежов кодекс за изискванията за присъединяване на производителите на електроенергия към електроенергийната мрежа;
 5. По промените в Чл.69 ал.2 т.1 и т.2 – считаме, че не е удачно за оператора на разпределителна мрежа да се използват понятията „закупена“ и „продадена“ електрическа енергия, тъй като електроразпределителните дружества нямат правото да търгуват с електрическа енергия. Коректното е да се използва понятието „пренесена електрическа енергия в мрежата от обекти на производители“ или „пренесена електрическа енергия през мрежата към обекти на потребители“. Аналогично по т.3 – „Пренесена електрическа енергия към мрежа на съседен оператор на РМ“, респ. „Пренесена електрическа енергия от мрежа на съседен оператор на РМ“.
 6. По промените в Чл.69 ал.2 т.4 – считаме за излишна административна тежест да се изисква информацията за „собственик“ на електрическа централа и тя да се използва „за целите на инвестиционното и на годишното планиране“ на развитието на електропреносната мрежа, за да е коректно да бъде изисквана. Още повече че централата в общия случай може да е собственост на едно лице и да е отдадена за ползване на съвсем друго лице, което съответно става и титуляр пред нас, т.е. ЕР в конкретен момент ще разполага с данните за ползвателите с които има сключени договори за достъп, а не със собствениците на централата.
 7. По промените в Чл.72, Чл.87  и Чл.170а – считаме, че следва да се прецизират и оптимизират текстовете свързани с предоставяне на отчетна информация между операторите на мрежи, както и условия свързани с обмен на оперативна информация. Условията следва да се обсъдят между мрежовите оператори.

 

16 юни 2022 г. 18:17:04 ч.
ЕВН

Становище от "Електроразпределение Юг" ЕАД по ПИД на ПУЕЕС

Бележки по хода на процедурата по чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове и прилагане изискванията на  Регламентите при установяване на мрежови кодекси;

В хода на проведеното на 08.06.2022г. обществено обсъждане, организирано от КЕВР, представихме своите бележки.

 

Напомняме че на 25.10.2017г., в съответствие с покана от ЕСО“ ЕАД с изх. № ПМО-4014/10.10.2017г. се проведе среща с представителите на електроразпределителните дружества, относно прилагане на европейските регламенти в областта на енергетиката. След проведените разисквания и с оглед спецификата и важността на разглежданите въпроси, се подписа протокол за необходимост от промени в ПУЕЕС, но тези процедури да стават след обсъждане с операторите на електроразпределителната мрежа.

Отчитаме обстоятелството, че в настоящата процедура стартирана от „ЕСО“ ЕАД не сме имали възможността за взаимни консултации по тези конкретни изменения в ПУЕЕС. Това е съществено изискване и при имплементиране на регламентите в националната нормативна рамка.

Становището ни е, че при съществени промени в нормативните условия сроковете за представяне на становища от заинтересованите страни следва да бъде 30 дни, а не както е в тази процедура 14 дни.

Отделно от това становище ще представим и допълнително писмено становище до КЕВР, в срока оповестен в хода на процедурата по обществено обсъждане.

Молим, становището ни да бъде разгледано по същество и приети съответните редакции в проекта на ПИД на ПУЕЕС!