Обществени консултации

Проект на План за 2022 г. за изпълнение на Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 – 2030 г.)

Планът за 2022 г. за изпълнението на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 – 2030 г.) представя рамката за предприемане на комплексни действия и мерки в отговор на демографските промени и предизвикателства.

В Плана за 2022 г. са предвидени мерки и дейности за насърчаване на раждаемостта чрез създаване на среда, благоприятна за отглеждането и възпитанието на деца, подобряване на репродуктивното здраве на населението, подобряване на общото здравословно състояние на населението и намаляване на общата, преждевременната, детската и майчината смъртност, осигуряване на заетост и намаляване на бедността, адаптиране на социалните системи към демографските промени и остаряването на населението и за осигуряване на равен достъп до качествено предучилищно и училищно образование. Всички мерки са насочени към благоприятно повлияване на основните демографски показатели – раждаемост, смъртност и миграции, както и към развитието на качеството на човешките ресурси

Демографската политика е ориентирана към използване на всички реалистични възможности за балансирано демографско развитие, подобряване на благосъстоянието на всички социални групи в обществото и за ограничаване на демографския натиск от намаляването и застаряването на населението и на работната сила върху социалните системи и публичните финанси.

Планът за 2022 г. съответства на структурата на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 – 2030 г.) в изпълнение на следната основна стратегическа цел – забавяне на темповете на намаляване на броя на населението с тенденция за стабилизирането му в дългосрочен план и осигуряване на високо качество на човешкия капитал, включващ хората с тяхното здравословно състояние, образованост, квалификация, способности и умения. Към основните приоритети е добавено приложение, в което са посочени някои от предприетите мерки за преодоляване на последиците от разпространението на COVID-19.

Мерките ще бъдат финансирани от бюджетите на компетентните ведомства според Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. и неговата актуализация, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, други програми, както и по европейски и международни проекти.


Дата на откриване: 3.6.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 4.7.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари