Обществени консултации

Проект на актуализирани Правила за институционална идентичност на интернет страниците и портали на държавната администрация

Съгласно решение по т. 3.3 от протокол № 65 от заседание на Съвета за административната реформа на Министерски съвет, проведено на 04.11.2021 г., и на основание чл. 40, ал. 1 от Наредбата за общите изисквания за информационните системи, регистрите и елeктронните административни услуги, междуведомствена работна група изготви проект на актуализация на Правилата за институционална идентичност на интернет сайтовете и порталите на държавната администрация (Правила).

Актуализацията включва допълнения по отношение на мястото/раздела, в който трябва да се публикуват контактите на администрациите, съгласно Препоръките за подобряване на обявяваната на интернет страниците на администрациите информация за контакти по телефона. Препоръките са направени на базата на  Аналитичен доклад „Изследване и препоръки за информацията за контакти по телефона на интернет страниците на администрациите“, изготвен от Института по публична администрация. По отношение на структурата на дизайн и съдържание са описани принципи, по които да се ръководи всяка администрация при разработването на своите интернет сайтове и портали, за да ги направи максимално удобни за потребителите. В допълнение се предлага и използването на българска форма на кирилица в институционалните интернет страници и шрифтове, които я поддържат.

В рамките на общественото обсъждане, проведено в периода 08.03.2022 г. - 22.3.2022 г. на Портала за обществени консултации, бяха получени значителен брой коментари и препоръки по частта шрифтове и българска форма на кирилица, както и относно минималния обхват на съдържанието на интернет страниците. Във връзка с това и с цел осигуряване на прозрачност, след като бяха взети предвид направените препоръки, Министерството на електронното управление отново публикува проекта на актуализираните Правила за обществено обсъждане в 14-дневен срок.

С цел съхраняване и развиване на националната ни идентичност, препоръчително е държавните институции да използват българската форма на кирилица. Въпреки многото съществуващи шрифтове с тази форма, въпросът е сложен, многостранен и ще се отрази върху редица аспекти на институционалната идентичност (държавни символи, печатна комуникация, електронна комуникация, указателни знаци и др.). Решението на този проблем ще бъде намерено в сътрудничество с доказани български специалисти в областта на шрифта и шрифтовия дизайн, експерти от ИТ сектора и др. Към момента като препоръка за използване на българската форма на кирилица, се дава като пример един от възможните шрифтове, които я поддържат.

По отношение на минималния обхват на съдържанието (т. 3.2.), са извършени допълнения и прецизиране на разделите. Включени са подраздели относно информация за конкурсите за държавни служители и стратегическите документи. В съответствие с препоръчителните стандарти, определени в Наредбата за административно обслужване, информацията, свързана със записване на дата и час и натовареност на посещенията,  се публикува само в случай, че такива са въведени.


Дата на откриване: 7.6.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 21.6.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
11 юни 2022 г. 10:32:53 ч.
lslilova

Коментари по Проекта на актуализирани Правила

 1. В първия публикуван на Портала вариант на Правилата в 3.2.2. Раздел. „Административно обслужване“ бяха посочени и  „Вътрешните правила за организация на административното обслужване“, които в настоящия актуализиран вариант ги няма.

Да, наистина съгласно Наредбата за административното обслужване задължение за публикуване на Вътрешните правила на интернет страниците на администрациите няма, но има нормативно разпореждане съгласно Закона за достъп до обществена информация, чл. 15, ал. 1, т. 5: С цел осигуряване на прозрачност в дейността на администрацията и за максимално улесняване на достъпа до обществена информация всеки ръководител на административна структура в системата на изпълнителната власт периодично публикува актуална информация, съдържаща и вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни услуги на гражданите.

Закона за администрацията дава определение за административно обслужване, като всяка дейност по извършване на административни услуги от структурите на администрацията и от организации, предоставящи обществени услуги.

Във връзка с посоченото считам, че публикуването и на Вътрешните правила за организацията на административното обслужване също е  задължително на интернет страниците и трябва отново да бъде включено в Правилата, като може да се използва и разпоредбата на ЗДОИ, в която считам, че има пропуски, защото административни  услуги се предоставят и на юридическите лица, което трябва да се допълни като се използва приетия термин „потребители“. Предлагам да се напише като задължителна следната информация:

  • Вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни услуги на потребителите.

 

2. Съдържанието на интернет страниците трябва да се представя по подразбиране винаги първо на български език. Във връзка с това в т. 2.3.3.3. предлагам следното:

При проектиране на страници с повече от една езикови версии се спазват следните правила:

  • Бутонът за смяна на езиковата версия е разположен в главата и основната езикова версия е изписана с дума – Български, като алтернативната езикова версия се изписва с дума – English. При превключване на втората езикова версия думата се променя, от -Български съответно на – English.
  • При повече от две езикови версии може да се използва падащо меню с икона с общоприет смисъл за смяна на език, която активира падащо меню за избор на език, като по подразбиране първоначално е визуализирана иконата за Български.
  • Може да се използват Бутони-линкове със съкратени наименования на езиците, съответно: BG  | EN | FR– при неголям брой езикови версии.

 

Мотиви: Това е сайт на българска администрация и не може при превключване втората езикова версия да е Български, като в бутоните-линкове на езиците BG е на последно място. Необходимо е ясно да се подчертае, че основния език е българският и страниците се отварят винаги първо на български език, а после се превключват на алтернативните -  EN и/или други.