Обществени консултации

Проект на закон за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти

Проектът на закон за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗИД на ЗПФИ) предвижда въвеждане в националното законодателство на мерки по прилагане на Регламент (ЕС) 2021/23 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2020 година относно рамка за възстановяване и преструктуриране на централни контрагенти и за изменение на регламенти (ЕС) № 1095/2010, (ЕС) № 648/2012, (ЕС) № 600/2014, (ЕС) № 806/2014 и (ЕС) 2015/2365 и на директиви 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2007/36/ЕО, 2014/59/ЕС и (ЕС) 2017/1132.

Отговорна дирекция:"Регулация на финансовите пазари"
E-mail:n.daskalova@minfin.bg; е.petrova@minfin.bg

 


Дата на откриване: 8.6.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 8.7.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари