Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането

С решение по делото C- 239 /09, Test- Achats, Съдът на Европейския Съюз обявява разпоредбата на чл. 5, параграф 2 от Директива 2004/113/ЕО на Съвета от 13 декември 2004 година (директивата) относно прилагане на принципа на равното третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до стоки и услуги и предоставянето на стоки и услуги за невалидна, считано от 21 декември 2012 г. Тази разпоредба допускаше държавите членки да разрешат пропорционални разлики по отношение на премиите и добавките за осигурените лица, когато полът е определящ фактор при изчисляването на рисковете, въз основа на подходящи и точни актюерски и статистически данни. Това налага разпоредбите на чл. 65а, ал. 1 от КЗ и чл. 246, ал. 3 от КСО да бъдат изменени, като в тях да бъде въведена пълна забрана за използването на пола като актюерски фактор при определянето на застрахователната премия и при изчисляването размера на пожизнената пенсия от фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване без допускане на каквито и да било изключения. Тъй като биометричните таблици за изчисляване на размера на пожизнените пенсии подлежат на одобряване от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, законопроектът предвижда и нова т.1 в ал. 8 на чл. 246 КСО. По този начин се създава основание за отказ за одобряването на посочените таблици, когато те отчитат пола като актюерски фактор.

Едно от изискванията на чл. 5, параграф 2 от директивата е държавите-членки, които се възползват от предвиденото в тази разпоредба изключение, да преразгледат решението си в тази насока в определен срок. По тази причина в §11а от ПЗР на КЗ и в §11в от ПЗР на КСО е предвидено задължение за Комисията за финансов надзор да приеме доклад относно използването на пола като актюерски фактор. След обявяването на разглежданата разпоредба от директивата за невалидна отпадат необходимостта и основанието за извършването на подобен анализ, поради което законопроектът предвижда отмяната на §11а от ПЗР на КЗ  и на §11в от ПЗР на КСО.

С цел ясно разграничаване между застрахователните договори, към които ще се прилага правилото за независещите от пола на застрахованите лица премии и застраховките, за които ще е допустимо отчитането на пола с оглед определянето на премията в съответствие с решение по Дело C-239/09 (Test- Achats) се създава нов § 11б.

В насоките на Европейската комисия за прилагане на Директива 2004/113/ЕО на Съвета по отношение на застрахователните услуги е указано, че правилото на чл. 5, параграф 1 за независещите от пола на застрахованите лица премии и плащания на застрахователите се прилага  „от 21 декември 2012г. нататък’’. Това налага очертаването на две групи застрахователни договори- тези сключени до 20 декември 2012 г. включително, за които ще се допуска определяне на премията с оглед актюерски фактор пол и договорите сключени след 20 декември 2012 г., за които ще се прилага правилото за независещи от пола премии.

С  цел ясно разграничаване на пенсионните договори, по отношение на които се прилагат заварените биометрични таблици, и тези, при които ще се прилага правилото за независещите от пола обезщетения в съответствие с посоченото решение на Съда на ЕС, в преходните и заключителни разпоредби на КСО  се създава нов §11г.

За обезпечаване на своевременното привеждане на дейността на пенсионноосигурителните дружества в съответствие с измененията в нормативната уредба, законопроектът урежда и сроковете, в които дружествата трябва да представят за одобрение биометричните таблици, които ще бъдат използвани за изчисляване на пенсиите по договорите, сключени след 20 декември 2012 г.


Дата на откриване: 2.10.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 16.10.2012 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
16 октомври 2012 г. 15:08:49 ч.
evichka

Отдавна беше време

Това е една навременна промяна, макар и предложението да не съотвтства съвсем на стандартите на ЕС. Отново се търси начин да се заобиколи изискването, което е категорично. Ще дадем нашето становище, когато се оформи проект на МС за внасяне в НС. Би следвало също така такива промени да се оповестят и разяснят широко, защото на гражданите им се струват само засягащи финансовия сектор, а то е точно обратното- отнася се за правата на гражданите. Правителството има задължение за информиране широко и разясняване на европейските стандарти. Така и хората ще си знаят по- добре правата, а не да бъдат излъгани да сключват застрахователни договори до 20 декември т. г. Също така, тази промяна касаеща третия стълб на осигуряването- доброволното е време да засегне и втория стълб - допълнителното задължително пенсионно осигуряване, където има крещяща неравнопоставеност на жените и мъжете и където отдавна сме в нарушение на Европейското право. И там предлагаме бързи и радикални промени.