Обществени консултации

Проект на Наредба за класификация на кланични трупове на говеда, свине и овце по скалите на Съюза, отчитане и докладване на пазарните цени на някои категории кланични трупове и проверки в кланиците

 

С проекта се цели хармонизиране на националната подзаконова нормативна уредба с европейското законодателство, изпълнение на Решения на Народното събрание от 13 декември 2021 г. за приемане на структура на Министерския съвет и за избиране на Министерски съвет на Република България, както и систематизиране на разпоредбите в областта на класификацията.

 

 Отговорна структура:

 дирекция „Животновъдство“, Министерство на земеделието

 Електронен адрес:

 YIlieva@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 15.6.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 15.7.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
13 юли 2022 г. 17:39:37 ч.
blbbg

Коментар

Наредбата решава бюрократичната нужа от актуализация с новия РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/1184 НА КОМИСИЯТА, но не решава по - големия въпрос: кога ще се въведе SEUROP в България, за да се формира справедливо цената на родното агнешко и говеждо за фермерите.

 

Оправданията “за голяма административна тежест”, не могат да бъдат основателни, защото така или иначе преработката на животнинска продукция е придружена с множество процедури по контрол на храните.

 

Общото мнение е, че с влизането на новата наредба ситуацията с оценките по SEUROP и налагането на скалата в преработвателните предприятия няма да се постигне. 

 

Налице е дълбок пробив в аналитичния модел на родното производство на червено месо, а неприлагането на SEUROP ще го задълбочи, защото не може да се установи обективно качеството и количеството на добива, а от там и не може обективно да се отстрани и реши проблема.

 

Странно е, че администрацията подценява важността на тази систематика. Налице  е информация, че средното трупно тегло от оценени трупове в България е далеч под средното европейско с около 40% - или 320 кг среден труп в Европа срещу 191 кг.  в България (данни Агростатистика за 2016 г.)

 

Абритражът на оценките е абсолютно подценен. Според проекта за наредба, фермерът- продавач трябва да присъства на място по време на клането, за да може да обжалва евентуално несъгласие. В реални условия това е невъзможно и нецелесъобразно и дори да е налице възможност и желание, процедурата ще откаже фермера.

 

Подценяването на темата SEUROP = формиране на справедлива цена, поддържа и тенденцията за клане извън лицензираните кланици - 2016 г по данни на МЗХн едва 27,1 % са закланите ЕПЖ в кланицитие, останалите 72,9% са заклани във фермите при съмнително спазване на изискванията за контрол на храните. Не е налице стимул на фермерите да работят с лицензираните кланици.

 

13 юли 2022 г. 17:48:08 ч.
blbbg

Предложение за корекции БГАМ

ОТНОСНО: Наредба за класификация на кланични трупове от говеда, свине и овце 

Във връзка с проекта за Наредба, предлагаме на Вашето внимание коментари и предложения от Фондация “Борд по говеждо и агнешко месо”.

Изменение на Чл. 2. (т.2) - намаляване на средния брой кланета на 15бр седмично за ЕРД.

Изменение на Чл. 2. (Т.4)- намаляване на средния брой ДРД на 60 бр. седмично. 

Изменение на Чл. 2. - Изрично споменаване, че Наредбата се прилага и по отношение и  на кланични пунктове.

В Чл. 3 да се добави нова точка -  регистър на класификаторите, предприятията в които работят, валидността на документа за правоспособност и възможностите и региона за арбитраж. 

Към Чл. 6 да се добави текста - “Изкупните цени да се публикуват на интернет страницата на предприятието и да се актуализират всяка седмица”.

Към Чл. 8 да се добави ангажимент на кланицата да извести доставчика на животните за забавяне на клането и да заяви увеличение от 1 %.

 

продължава...

13 юли 2022 г. 17:48:44 ч.
blbbg

Предложение за корекции, продължение

продължение:

Към Чл. 12 да отпадне текста “класът по конформация S не се прилага” - изискването на комисията е да не се докладват в рапорта към Евростат и статистиката, но за нуждите на индустрията е необходимо да се докладват всички класове. 

По Чл. 14 т.2 - печатът за класификация не е описан като реквизити. Следва да се опише детайлно.

По Чл. 14 т.4 - Етикета да ДРГ е по малък от ЕРГ - Вероятно е техническа грешка?

По Чл. 16 т.2 -Текстът “може да се изпрати по електронната поща” да се замени с: “задължително да се изпрати по електронната поща” 

Предлагаме транспортът да отпадане от микса. Докладват се цени “продава”, което означава, че транспорта, без изрично споменаване, е включен в докладваната цена.

Операцията по теглене е основна - тарирането на кантарите е задължително. 

В Ирландия, дори е задължително поддържането “на склад” в предприятието на минимум 240 кг. еталонни тежести за извършване на контрол от контролните органи, извън - компанията за метрология, която е задължителна.

Трупното трябва да се претегли до 60 мин. след клането според новия регламент.

Арбитражът следва да се опише подробно като процедура, както и да се регламентират минимални тарифи за арбитражното производство.

Обявяване на изкупни цени на входа на кланицата, както и в уеб сайт

Цена и тарифа на класификаторната услуга- необходимо е Мз да постанови тарифа за дейността на лицензираните класификатори.

Надяваме се предложенията ни да бъдат разгледани и да станат част от проекта!С уважение,

БГАМ