Обществени консултации

Проект на постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

 

Описание на консултацията:

В Споразумението за съвместно управление на Република България 2021-2025 г. са заложени цели и приоритети за оптимизация на администрацията. Длъжностите в държавната администрацията следва винаги да бъдат съответствие със законодателството и със спецификите на осъществяваните дейности. С оглед привеждането им в съответствие се подготвя проект на постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет – Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) и Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията (НПКДА).

В тази връзка стартира предварителна обществена консултация, като се канят всички заинтересовани страни да дадат предложения въз основа на своята практика.

Целта на провежданата консултация е да бъде предоставена възможност да се посочат идентифицирани проблеми, както и да се дадат предложения по привличането и задържането на млади хора в администрацията, на специалисти от бизнес организациите и за по-бързото кариерно израстване на служителите.

Вносител на проекта на акт в Министерския съвет:

 Заместник министър-председател по ефективно   управление:

Отговорна институция за провеждане на консултацията:

 Администрация на Министерския съвет

Адрес на отговорната институция:

 гр. София, ПК 1594, бул. „Дондуков“ № 1

Отговорно звено за провеждане на консултацията:

 Дирекция „Модернизация на администрацията“

Лица за контакт:

(имена, адрес на електронна поща и телефонен номер)

 Ваня Новакова

 v.novakova@government.bg

 тел. 02/ 940 36 14

Начини за представяне на предложения и становища:

  • Портала за обществени консултации (изисква се регистрация чрез имейл);
  • електронна поща на посочените адреси;
  • Системата за сигурно електронно връчване https://edelivery.egov.bg/ (изисква се квалифициран електронен подпис или ПИК на НОИ);
  • официалния адрес за кореспонденция.

 


Дата на откриване: 16.6.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 16.7.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
20 юни 2022 г. 20:43:33 ч.
mario

Предложение за добавяне в Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация

1. Предлагам в чл. 19 да се създаде нова т. 7 със следния текст „допълнително възнаграждение за прослужено време.“

2.Предлагам да се създаде нов чл. 25б със следния текст:

(1) Държавният служител получава допълнителна месечна добавка за прослужено време в размер 1 на сто към основното месечно възнаграждение за всяка година прослужено време. Правото за получаване на тази добавка възниква след прослужено време не по-малко от 3 години.

(2) Размерът на добавката за прослужено време се изменя от 1-во число на месеца след всяка година прослужено време.

(3) Прослуженото време включва:

1. времето, което се зачита за продължителна работа на работещите по трудови правоотношения;

2. осигурителния стаж по Кодекса за задължително обществено осигуряване;

3. служебния стаж по Закона за държавния служител.

(4) Добавката за прослужено време се заплаща за действително отработено време в рамките на установената нормална продължителност на работното време.

3. предлагам в Заключителни разпоредби да се създаде следния текст:

1. чл. 25б влиза в сила от 01.01.2023г. като месечната добавка за прослужено време се изчислява за времето от 01.07.2012г. до 31.12.2022г. за служителите по служебно и трудово правоотношение.

 

Мотиви:

От 1 юли 2012 г., на работещите по служебно и трудово правоотношение в държавната администрация не се изплаща допълнително възнаграждение за придобит

трудов стаж и професионален опит (т. нар. "класове"). В чл. 67, ал. 12 от

Закона за държавния служител и в чл. 107а, ал. 18 от Кодекса на труда

изрично е предвидено, че на служителите, работещи по служебно или

трудово правоотношение в държавната администрация, не може да се

определят допълнителни възнаграждения на други основания, извън

посочените, включително в други закони и нормативни актове.

Същевременно обаче, на редица служители, включително в администрацията, продължава да се начислява клас за прослужено време, както и в частния сектор.

Трябва да се прекрати тази дискриминация.

Затова е необходимо да се върне старият модел на заплащане на

служителите в държавната администрация, прилаган преди 1 юли 2012 г., което означава на всички държавни служители да се начислява т.нар. клас прослужено

 

21 юни 2022 г. 12:12:40 ч.
Ivanov_

Предложение за допълнение на КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА

1. "Номер по ред" от класификатора след т. 114к, 162ж, 210е, 238е, 277г и 287в да се добави нова длъжност със следното наименование "Експерт географски информационни системи, дистанционни изследвания, геодезия и картография" Към така създадените нови длъжности следва да се запазят определените "Длъжностно ниво", Наименование на длъжностното ниво" Минимални изисквания за заемане на длъжността" и "Вид на правоотношение" и степените, посочени в "Наименованието на длъжността" за т. 114к, 162ж, 210е, 238е, 277г и 287в.

Мотиви:

Въпреки все по-широкото навлизане и необходимостта от специфични познания и експертиза в областта на географските информационни системи, дистанционните изследвания, геодезията и картографията, предложените промени в Класификатора не отразяват тази специфика и необходимост. С оглед да се отговори на нуждите на администрацията следва предложението да бъде подложено на обсъждане при приемане на промените по Класификатора.

21 юни 2022 г. 12:13:01 ч.
Ivanov_

Предложение за допълнение на КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА

1. "Номер по ред" от класификатора след т. 114к, 162ж, 210е, 238е, 277г и 287в да се добави нова длъжност със следното наименование "Експерт географски информационни системи, дистанционни изследвания, геодезия и картография" Към така създадените нови длъжности следва да се запазят определените "Длъжностно ниво", Наименование на длъжностното ниво" Минимални изисквания за заемане на длъжността" и "Вид на правоотношение" и степените, посочени в "Наименованието на длъжността" за т. 114к, 162ж, 210е, 238е, 277г и 287в.

Мотиви:

Въпреки все по-широкото навлизане и необходимостта от специфични познания и експертиза в областта на географските информационни системи, дистанционните изследвания, геодезията и картографията, предложените промени в Класификатора не отразяват тази специфика и необходимост. С оглед да се отговори на нуждите на администрацията следва предложението да бъде подложено на обсъждане при приемане на промените по Класификатора.

21 юни 2022 г. 12:19:27 ч.
Ivanov_

Предложение за допълване на НАРЕДБА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА КЛАСИФИКАТОРА НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА

В чл. 7а от наредбата следва да се създаде нова алинея 11 със следния текст – Длъжността "Експерт географски информационни системи, дистанционни изследвания, геодезия и картография" е свързана със съхраняване, организация, управление и приложение на пространствена информация, реализирана на компютърни системи  и за прилагането на законите, подзаконовите нормативни актове, стандартите и политиките в тази област.

Мотиви:

Въпреки все по-широкото навлизане и необходимостта от специфични познания и експертиза в областта на географските информационни системи, дистанционните изследвания, геодезията и картографията, предложените промени в Класификатора и  Наредбата за прилагането му не отразяват тази специфика и необходимост. С оглед да се отговори на нуждите на администрацията следва предложението да бъде подложено на обсъждане при приемане на промените по Класификатора и Наредбата.

21 юни 2022 г. 12:35:05 ч.
Ivanov_

Предложение за допълване на НАРЕДБА ЗА ЗАПЛАТИТЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

В случай, че се приемат Предложенията за допълване на Класификатора на длъжностите в администрацията и Наредба за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията следва да се предвидят следните изменение в Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация

Чл. 7. (6) Да придобие следният вид: Индивидуалните основни месечни заплати на служителите, заемащи длъжностите в областта на информационните технологии по чл. 7а, ал. 1 - 11 от Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията, (предложена на настоящата обществена консултация) както и на ръководителите на структурни звена, в които има такива длъжности, може да надвишават с до 100 на сто максималния размер на основната месечна заплата за съответното ниво и степен на основната месечна заплата по приложение № 1, по преценка на органа по назначаването.

Мотиви:

Мотивите за предложението за промяна на процента на надвишаване на Индивидуалните основни месечни заплати на служителите, заемащи длъжностите в областта на информационните технологии по чл. 7а л. 1 - 11 от Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията, е че е крайно време администрацията да предложи конкурентно заплащане на високо квалифицирани специалисти в областта на географските информационни системи, дистанционните изследвания, геодезията и картографията, като част от информационните технологии.

21 юни 2022 г. 13:15:12 ч.
Ivanov_

Предложение за промяна на НАРЕДБА ЗА ЗАПЛАТИТЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Предложение 1

Предвиденото изменение в чл. 5, ал 2 следва да бъде преместено в чл. 19, като се създаде нова т. 7 с  текста предложен в изменението "При определяне на индивидуалните брутни месечни заплати на служителите в структури, които изпълняват функции по изготвяне, координация, управление, изпълнение, мониторинг, оценка, видимост и комуникация, контрол и одит на фондове/програми/инструменти на Европейския съюз, Програмата за сътрудничество "България - Швейцария", програмата "Еразъм +" и съпътстващите я програми, дейности и инициативи, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм или други европейски програми, в допълнение към средствата по ал. 1 се вземат предвид и средствата за възнаграждения и задължителни осигурителни вноски, чийто източник са техническите помощи на съответните фондове/програми/инструменти или средствата, предвидени за управлението и изпълнението на проектите, финансирани по съответните фондове/програми/инструменти." 

Досегашните ал. 3 и 4 на чл. 5  следва да станат съответно 2 и 3 и да се предвидят съответните препратки, съгласно предложените промени.

Мотиви:

Предвид, че Брутната заплата се състои от основна заплата и допълнителни възнаграждения, следва да стане достатъчно ясно, че възнагражденията във връзка с изпълняване на функции по изготвяне, координация, управление, изпълнение, мониторинг, оценка, видимост и комуникация, контрол и одит на фондове/програми/инструменти на Европейския съюз, Програмата за сътрудничество "България - Швейцария", програмата "Еразъм +" и съпътстващите я програми, дейности и инициативи, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм или други европейски програми, са допълнителни към основната индивидуална месечна заплата. За да може правилно да се приложи чл. 6 следва да се направят предложените разграничения между отделните компоненти за формиране на индивидуалните брутни месечни заплати на служителите.

27 юни 2022 г. 14:48:13 ч.
rtemenugova

Да се добави нова алинея (5) към новия чл. 25б - При определяне размера на допълнителното възнагражд

Напълно подкрепям предложението от 20 юни 2022 г. 20:43:33 ч. на  Mario

 

1. Предлагам в чл. 19 да се създаде нова т. 7 със следния текст „допълнително възнаграждение за прослужено време.“

2. Предлагам да се създаде нов чл. 25б със следния текст:

(1) Държавният служител получава допълнителна месечна добавка за прослужено време в размер 1 на сто към основното месечно възнаграждение за всяка година прослужено време. Правото за получаване на тази добавка възниква след прослужено време не по-малко от 3 години.

(2) Размерът на добавката за прослужено време се изменя от 1-во число на месеца след всяка година прослужено време.

(3) Прослуженото време включва:

1. времето, което се зачита за продължителна работа на работещите по трудови правоотношения;

2. осигурителния стаж по Кодекса за задължително обществено осигуряване;

3. служебния стаж по Закона за държавния служител.

(4) Добавката за прослужено време се заплаща за действително отработено време в рамките на установената нормална продължителност на работното време.

3. предлагам в Заключителни разпоредби да се създаде следния текст:

1. чл. 25б влиза в сила от 01.01.2023г. като месечната добавка за прослужено време се изчислява за времето от 01.07.2012г. до 31.12.2022г. за служителите по служебно и трудово правоотношение.

 

Предлагам към неговото предложение да се добави нова алинея (5) към новия чл. 25б със следния текст:

 (5) При определяне размера на допълнителното възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит да се отчита:

1. трудовият стаж, придобит в друго предприятие по смисъла на § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на Кодекса на труда на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия;

2. за придобит професионален опит да се зачита стажът, признат по реда на Кодекса на труда и Закона за държавния служител за времето, през което са работили в структурата на държавната и местна администрация, в т.ч. на различни работни места и длъжности;

3. Общият трудов стаж към 01.07.2007 г., да се счита като професионален опит.

Мотиви:

С включването на клас прослужено време за всички служители в държавната администрация (дейност 122 - ОА) ще се отстрани една дългогодишна явна дискриминация по отношение на размера на възнагражденията, започнала още през 2012 г. След недовършената така нар. „Реформа при определяне възнагражденията в Държавната администрация….“ при някои функции и дейности – например функция ІV „Здравеопазване“ дейност 431 и други, се запази начисляването на клас (%) прослужено време. Като прибавим и допълнителните им  (на функция ІV „Здравеопазване“) 30 %, гласувани от Правителството за определени администрации предвид  Ковид-ситуацията, разликите във възнагражденията придобиха доста сериозни размери. Така например – Гл. счетоводител, ст. счетоводител и касиер във функция „Здравеопазване“ получават по-високи възнаграждения от служители на ръководни постове, както и от служители със сходен характер на работата, но в други дейности в същата администрация. Това в чести случаи действа демотивиращо у колеги със сходна дейност, но неполучаващи тези допълнителни средства. Подобен дисбаланс е възможно да провокира липса на стимул за точно, добросъвестно и безпристрастно изпълнение на служебните задължения (нещо – съвсем нежелателно), и което не следва да бъде допускано. Надявам се да проявите разбиране по този доста наболял и важен проблем, като приемете настоящите предложения.

 

27 юни 2022 г. 14:48:14 ч.
rtemenugova

Да се добави нова алинея (5) към новия чл. 25б - При определяне размера на допълнителното възнагражд

Напълно подкрепям предложението от 20 юни 2022 г. 20:43:33 ч. на  Mario

 

1. Предлагам в чл. 19 да се създаде нова т. 7 със следния текст „допълнително възнаграждение за прослужено време.“

2. Предлагам да се създаде нов чл. 25б със следния текст:

(1) Държавният служител получава допълнителна месечна добавка за прослужено време в размер 1 на сто към основното месечно възнаграждение за всяка година прослужено време. Правото за получаване на тази добавка възниква след прослужено време не по-малко от 3 години.

(2) Размерът на добавката за прослужено време се изменя от 1-во число на месеца след всяка година прослужено време.

(3) Прослуженото време включва:

1. времето, което се зачита за продължителна работа на работещите по трудови правоотношения;

2. осигурителния стаж по Кодекса за задължително обществено осигуряване;

3. служебния стаж по Закона за държавния служител.

(4) Добавката за прослужено време се заплаща за действително отработено време в рамките на установената нормална продължителност на работното време.

3. предлагам в Заключителни разпоредби да се създаде следния текст:

1. чл. 25б влиза в сила от 01.01.2023г. като месечната добавка за прослужено време се изчислява за времето от 01.07.2012г. до 31.12.2022г. за служителите по служебно и трудово правоотношение.

 

Предлагам към неговото предложение да се добави нова алинея (5) към новия чл. 25б със следния текст:

 (5) При определяне размера на допълнителното възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит да се отчита:

1. трудовият стаж, придобит в друго предприятие по смисъла на § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на Кодекса на труда на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия;

2. за придобит професионален опит да се зачита стажът, признат по реда на Кодекса на труда и Закона за държавния служител за времето, през което са работили в структурата на държавната и местна администрация, в т.ч. на различни работни места и длъжности;

3. Общият трудов стаж към 01.07.2007 г., да се счита като професионален опит.

Мотиви:

С включването на клас прослужено време за всички служители в държавната администрация (дейност 122 - ОА) ще се отстрани една дългогодишна явна дискриминация по отношение на размера на възнагражденията, започнала още през 2012 г. След недовършената така нар. „Реформа при определяне възнагражденията в Държавната администрация….“ при някои функции и дейности – например функция ІV „Здравеопазване“ дейност 431 и други, се запази начисляването на клас (%) прослужено време. Като прибавим и допълнителните им  (на функция ІV „Здравеопазване“) 30 %, гласувани от Правителството за определени администрации предвид  Ковид-ситуацията, разликите във възнагражденията придобиха доста сериозни размери. Така например – Гл. счетоводител, ст. счетоводител и касиер във функция „Здравеопазване“ получават по-високи възнаграждения от служители на ръководни постове, както и от служители със сходен характер на работата, но в други дейности в същата администрация. Това в чести случаи действа демотивиращо у колеги със сходна дейност, но неполучаващи тези допълнителни средства. Подобен дисбаланс е възможно да провокира липса на стимул за точно, добросъвестно и безпристрастно изпълнение на служебните задължения (нещо – съвсем нежелателно), и което не следва да бъде допускано. Надявам се да проявите разбиране по този доста наболял и важен проблем, като приемете настоящите предложения.

 

30 юни 2022 г. 17:02:00 ч.
MrJoe

КДА

Длъжността „Заместник-директор по чл. 41, ал. 5 и чл. 43, ал. 5 от Закона за

МВР“. ЗМВР (чл. 41, ал. 5 и чл. 43, ал. 5) е напълно излишна. Очевидно се цели връщането на съкратените преди месец началници на закритите административни отдели в областните дирекции.

Заместник-директори има и сега, но по ЗМВР. Кому е нужно да има зам.-директор по ЗДсЛ, който реално ще върши това, което вършеше началника на административния отдел? Тези отдели и длъжности бяха съкратени поради доказана неефективност! "Реформа"....

01 юли 2022 г. 10:55:50 ч.
abcl23

Нелогично определено длъжностно ниво в КДА за директорите на ТСБ

1. Некоректно са съпоставени задълженията в длъжностната характеристика на директор на ТСБ с тези на началник на отдел в ЦУ. ТСБ са дирекции, каквито са и дирекциите в ЦУ. Законът за статистиката не определя каква структура в класификацията и йерархията на изпълнителната власт са ТСБ, следователно – прилага се Закона за администрацията. Директорите на дирекции в ЦУ и директорите на ТСБ са на пряко подчинение на председателя на НСИ, назначават се, освобождават се и се оценяват от него.

2. Преди да бъде определено новото длъжностно ниво в КДА на директорите на ТСБ трябва да бъдат сравнени задълженията на директорите на ТСБ и тези на директорите на дирекции в ЦУ: За разлика от директорите на ТСБ директорите на дирекции в ЦУ НЕ назначават служители, НЕ сключват договори, НЕ СА разпоредители с бюджет, НЕ отговарят за управлението на сгради и служебни автомобили, НЯМАТ счетоводен баланс, НЕ са упълномощени от председателя на НСИ да издават заповеди, НЕ утвърждават вътрешни правила за работа, счетоводна политика и т.н. Т.е. липсва  логика да са в едно и също длъжностно ниво.

3. Некоректно е записано в доклада, че определеното по-високо длъжностно ниво за директор на ТСБ се е наложило предвид увеличаването на обема на правомощията и на отговорностите на длъжността, свързани с намаляването на броя на ТСБ от 28 на 6 през 2015 г. Правомощията и отговорностите на директорите на 28-те и на 6-те ТСБ, които са записани в чл. 9б, ал.2 на Закона за статистиката, не са се променяли от 2008 г.  (тогава за последно е променен чл.9б, ал.2). Истината е, че по-ниското длъжностно ниво за директор на ТСБ е грешно определено още през 2012 г.

4. За максимална коректност при определянето на новото длъжностното ниво на директорите на ТСБ е удачно в КДА да се види как са определени ръководители на аналогични структури с аналогични задължения – например НАП.