Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства  (обн., ДВ, бр. 65 от 2001 г., изм. и доп., бр. 67 от 2007 г., бр. 19 от 2010 г., бр. 7 от 2011 г., бр. 97 от 2016 г., бр. 62 от 2017 г., бр. 108 от 2020 г.)

Предлаганите изменения и допълнения в Наредба № 11 от 03.07.2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства се налагат с цел да бъде хармонизирана нормативната уредба с изискванията на влезли в сила изменения на Директива 96/53/ЕО на Съвета от 25 юли 1996 г. относно максимално допустимите размери в националния и международен трафик на някои пътни превозни средства, които се движат на територията на Общността, както и максимално допустимите маси в международния трафик.

 


Дата на откриване: 17.6.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 1.7.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
27 юни 2022 г. 15:33:37 ч.
KDRAGANOV

Кирил Драганов

Едно чудесно решение!

01 юли 2022 г. 13:31:33 ч.
SMP2014

Предложения на СМП за промени в проекта на Наредба

§ … В чл. 5, ал. 14 думите „приложение № 2“ се заменят с „приложение № 1“.

Мотиви: изискванията за измерването на допустимите максимални размери на ПС са в приложение № 1 от Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (ДВ, бр. 40 от 2009 г.), а не в Приложение № 2, което е „Пълен списък с данни за целите на ЕО одобряването на типа на превозни средства, компоненти или отделни технически възли“

§ … В чл. 7 се създава ал. 5

„(5) Натоварването на ос на моторни превозни средства или на състав от ППС извършващи превоз на насипни товари може да надвишава нормите определени в ал. 1 или ал. 2 с до 5 %, при условие, че масата превозното средство в натоварено състояние не надвишава нормите определени в чл. 6.

Мотиви: При превоза на насипни товари се случва в следствие на движението товара да се размести и да не натоварва коректно осите на ПС.

§ … В чл. 13, т. 3 се отменя

Мотиви: През тъмната част на денонощието, трафика не е интензивен. Извънгабаритните ПС са сигнализирани и не представляват по-голяма опасност за движението от движението си през деня. В повечето европейски държави не е забранено движението на извънгабаритни ПС в тъмната част на деня.

§ … В чл. 14, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:

  1. В т. 1, б. „а“ думите „собствениците на извънгабаритни и/или тежки ППС или лицата, които извършват превозите“ и запетаята след тях се заменят с “разрешителното се“, а запетаята и думите „като съгласуването се извършва върху разрешителното“ се заличават;
  2. В т. 1, б. „б“ думите „собствениците на извънгабаритни и/или тежки ППС или лицата, които извършват превозите“ и запетаята след тях се заменят с “разрешителното се“, а запетаята и думите „като съгласуването се извършва върху разрешителното“ се заличават;
  3. В т. 2 думите „собствениците на извънгабаритни и/или тежки ППС или лицата, които извършват превозите“ и запетаята след тях се заменят с “разрешителното се“, а запетаята и думите „като съгласуването се извършва върху разрешителното“ се заличават;
  4. В т. 3 думите „собствениците на извънгабаритни и/или тежки ППС или лицата, които извършват превозите“ и запетаята след тях се заменят с “разрешителното се“, а запетаята и думите „като съгласуването се извършва върху разрешителното“ се заличават;
  5. Създава се т. 5:

„5. Съгласуването по т. 1-3 със съответната служба за контрол при МВР, се реализира като вътрешна административна услуга от съответния орган издаващ разрешителното.“

Мотиви: С цел намаляване на административната тежест и при наличие на Интегрираната информационна система на държавната администрация, ще се реализира значително облекчение на режима за бизнеса.

§ … В чл. 14а, ал. 2 думите „информационната система за електронни разрешителни за извънгабаритни товари на Агенция "Пътна инфраструктура" на адрес https://erit.api.bg/“ се заменят с „Системата за сигурно електронно връчване“;

Мотиви: Съгласно политиката на Министерство на електронното управление, достъпа до електронни услуги следва да се извършва от една точка в държавата.

§ … В чл. 14б се отменя;

Мотиви: Има ясни правила за работа с Системата за сигурно електронно връчване.

§ … В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:

  1. В ал. 2 думите „не повече от 10 курса и за срок не по-дълъг от 30 дни“ се заменят с „за срок до една година“ и се създава изречение второ:

„В този случай заявителя посочва в заявлението срока за който иска да се издаде и броя на курсовете“;

  1. В ал. 6 думите „за не повече от 10 курса и за срок не по-дълъг от 30 дни,“ се заличават;

Мотиви: С цел ограничаване на административната тежест, следва да се предостави възможност на заявителя да използва за по-дълъг срок издаденото разрешително, когато извършва повтарящи се курсове със идентичен товар, като заплати съответната такса.

 

01 юли 2022 г. 13:33:11 ч.
Darakova

промени на разрешителния режим за габаритите на автовозите в България

Уважаеми господа,

§… В чл. 14 се създава ал. 4:

„(4) Извънгабаритни ПС от вида „автовоз“, които попадат в нормите определени в ал. 3, за движение по пътищата, отворени за обществено ползване могат да заплатят 1,3,6 месечна или годишна такса за движение. В тези случай разрешеното се издава по образец Приложение № 3а.“;

§… В чл. 15 се създава ал. 9 и 10:

„(9) Разрешителните по чл. 14, ал. 4 се издават за срок от 1,3,6 месеца или една година и важат за всички пътища отворени за обществено ползване;

(10) Собствениците на извънгабаритни и/или тежки ППС по чл. 14, ал. 4 или лицата, които извършват превозите, са длъжни да подадат в Агенция "Пътна инфраструктура" заявление за издаване на необходимото разрешително по образец (приложение № 4а). Заявлението може да бъде подадено и чрез лицензиран пощенски оператор или по реда на чл. 14а. Разрешението се издава в сроковете по ал. 4.“;

§… В заключителни разпоредби се правят следните допълнения:

                                                                                             

01 юли 2022 г. 13:34:37 ч.
Darakova

промени на разрешителния режим за габаритите на автовозите в България

1.       Създава се Приложение № 3а:

                                                                                                            Приложение № 3а

                                                                                                            към чл. 14, ал. 4

 

 

 

………………………………………...........................................................................................

(администрация, управляваща пътя)

 

РАЗРЕШИТЕЛНО

 

№ ..... от ...................... г. за движение на извънгабаритно и/или тежко пътно превозно средство тип автовоз

 

1. На основание Наредба № 11 от 2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства се разрешава движението на пътното превозно средство, собственост на ......................................................................................................................................................

 

2. Данни за извънгабаритното и/или тежкото пътно превозно средство (попълват се съответните подточки според вида му):

 

а) моторно превозно средство или влекач: вид и марка ..........................., с регистрационен №: ................, с широчина ........ m, височина ........ m, дължина ........ m, собствена маса ........ t, маса на баласта ........ t, брой на предните оси ........ бр., брой на задните оси ........ бр.;

 

б) ремарке (ремаркета): вид и марка ........................, с регистрационен №: ........ , с широчина ........ m, височина ........ m, дължина ........ m, собствена маса ........ t, брой на предните оси ........ бр., брой на задните оси ........ бр.;

 

в) полуремарке: вид и марка..............................., с регистрационен №:.............................., с широчина ........ m, височина ........ m, дължина ........ m, собствена маса ........ t, брой на задните оси ........ бр.

 

3. Данни за товара:

 

а) вид на товара ........................................................................................................................................ ;

 

б) габаритни размери: широчина ........ m, височина ........ m, дължина ........ m;

 

в) маса ........ t.

 

4. Общи данни за извънгабаритното и/или тежкото пътно превозно средство в натоварено състояние (моторно превозно средство или влекач с ремарке или полуремарке и товар):

 

а) широчина ............................................. m; б) височина ......................................................... m;

 

в) дължина ................................................ m; г) обща маса ........................................................ t;

 

д) схема на разположението на осите с обозначаване на разстоянията между тях и съответното им натоварване ..............................................................................................................................

 

5. Вид на разрешителното:1,3, 6 месечно/годишно

 

6. Превозите да се извършват до .......... 20 .... г.

 

7. Превозвач ..............................................................................................................................................

 

 

Съставил разрешителното: .................................. (име и фамилия, длъжност)    (подпис и печат)

 

Директор: (администрация, управляваща пътя) ................................................... (име и фамилия)

01 юли 2022 г. 13:42:06 ч.
Darakova

промени на разрешителния режим за габаритите на автовозите в България

Проблемът с габаритите на автовозите в различните държави е решен по различен начин, но като цяло законодателството е взело под внимание специфичния характер на този вид превози и е разрешило в някаква степен на превозвачите да ползват облекчения.  Като пример могат да се дадат Румъния,( www.drdptm.ro), Унгария (www.internet.kozut.hu) и Австрия, където могат да бъдат купени 1,3, 6-месечни и годишни разрешителни, важащи за конкретен автомобил, на цени до 150 евро. В Словения и Италия, откъдето практически преминават голяма част от българските превозвачи, автовозите с височина до 4,20 и дължина до 21 м. могат да се движат свободно, без да им се изискват разрешителни или да плащат допълнителни такси.

Във връзка със сега действащите условия за издаване на разрешителни и поради факта превозни средства влизащи в България в петък след обед и почивните дни , изключително затрудняват тяхната дейност , както и създава предпоставки за корупционни практики, като заплащане на такса "спокойствие" , както и за нерагламентирани плащания на контролните органи

С уважение

инж. Мария даракова

Председател на УС "БУЛ ТРАНС КАРС"