Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

Предложеният проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства е свързан с необходимостта от  привеждане на наредбата в съответствие с измененията в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 17 юли 2012 г. 

С този проект се цели да се регламентира задължението на всяко данъчно задължено лице, което извършва зареждане на превозни средства за собствени нужди с течни горива да регистрира и отчита зареждането чрез фискално устройство. С регламентирането на това задължение лицата ще предават по установената дистанционна връзка с НАП данни за наличното количество гориво от нивомерните измервателни системи и данни за заредените количества горива.

Според проекта регистрирането на количествата заредени течни горива се осъществява по два начина. Първият дава възможност на лицата да регистрират и отчитат зарежданията по общия ред на наредбата чрез съществуващите към настоящият момент електронни системи с фискална памет (ЕСФП). Предвид липсата на продажба при зареждане за собствени нужди, натрупаният оборот се приключва като вид плащане „вътрешно обслужване“. Натрупаният оборот от зареждане с горива за собствени нужди, се отчита в данъчна група „В” по стойност, съобразно методите за отписване на стоково-материални запаси при тяхното потребление от лицето при спазване на счетоводното законодателство.

Друг начин за регистриране на количествата заредени течни горива е чрез използването на електронна система с фискална памет за зареждания, които регистрират и отчитат заредени количества горива, без издаване на фискална касова бележка на хартиен носител. При използване на този вид система, за лицата не възниква задължение за отпечатване на дневен финансов отчет, както и не водят книга за дневните финансови отчети.

Наредбата регламентира и задължението на данъчно задължено лице - доставчик или получател по доставка на течни горива да подава в Националната агенция за приходите данни за доставеното или полученото количество течно гориво. С проекта се предлага регламентиране на обхвата на данните, които тези лица (доставчик или получател) подават, както и всяка промяна настъпила в тях, като изрично се предвижда, че лицата са длъжни да подават данните или да извършат промяна в тях с подаване на нови данни на датата на данъчното събитие или на датата на възникване на промяна в обстоятелствата по електронен път с квалифициран електронен подпис. Това означава, че лицата директно ще подават данните в НАП чрез интернет страницата на агенцията. Публикуването на тази услуга е в улеснение на лицата, тъй като за тях не възниква задължение за създаване на специален софтуер, чрез който да става това.

При регистриране и отчитане на автомобилни превози по чл. 39 от Закона за автомобилните превози билетите, издадени от фискални устройства, съдържат освен задължителните реквизитите по чл. 26, ал. 1 от наредбата, така и реквизите по чл. 39,  ал. 2 от Закона за автомобилните превози. Уточнено е също, че лицата издаващи билети за автомобилни превози от фискални устройства, не прилагат предвиденото изключение на наредбата, съгласно което не е задължено да отчита извършените продажби в търговски обект чрез фискално устройство лице, което извършва продажби на билети, съдържащи трайно вписана при отпечатването номинална стойност и най-малко два защитни елемента на хартията или билетите се издават на химизирана хартия.

Лицата по чл. 3, ал. 7 и 9 привеждат дейността си в съответствие с изискванията на наредбата в срока, предвиден в § 15б от преходните и заключителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност - до 31 декември 2012 г.

В допълнение с проекта се предлагат разпоредби, с които наредбата се привежда в съответствие с използваната терминология с наредбите на БНБ относно платежните услуги. Допълва се уредбата с още една операция - равностойна форма на безкасово плащане, а именно внасяне на пари в наличност по платежна сметка, за която не се изисква отчитане чрез фискално устройство.

 


Дата на откриване: 2.10.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 16.10.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари