Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки

Със законопроекта се уреждат допълнителни изисквания за прозрачност, като данните от ЦАИС ЕОП ще се публикуват в отворен, машинночетим формат съгласно международен стандарт.
Въвеждат се и изисквания за съхраняване и публикуване в структуриран вид на данни, които ще разширят възможностите за анализ на данните.
Създава се и допълнително задължение за прозрачност при възлагане на проекти и дейности в сферата на електронното управление и информационните и комуникационни технологии в администрациите. Освен техническите спецификации, възложителите ще трябва да мотивират изискванията в тези спецификации, както и да публикуват пазарните проучвания, които се извършвали преди обявяване на процедурата.
Техническите спецификации ще трябва да са преминали обществено обсъждане преди обявяване на обществената поръчка с цел максимално широк консенсус около специфичните изисквания.
Създава се и задължение за използване на шаблони за техническо и ценово предложение с оглед максимално детайлно описание на предложенията.
Разширява се задължението за публикуване на обявленията за всички сключени договори, попадащи в изключенията на Закона за обществените поръчки, с изключение на тези, при които разкриване на информация противоречи на основен интерес, с цел повишаване на прозрачността на възлагането.
Предвижда се и разкриване на принадлежност към държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия на лица, които пряко контролират изпълнители по обществени поръчки, спечелили поръчки за над половин милион лева на годишна база.


Дата на откриване: 22.6.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 22.7.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
23 юни 2022 г. 09:24:13 ч.
akmail

Цялата Мара втасала

При положение, че в момента тече срокът за обществено обсъждане на друг ЗИДЗОП, защо се предлага нов такъв?

Защо двата проекта за изменение на ЗОП не се обединят в един?

23 юни 2022 г. 18:54:41 ч.
gssgek

Чл. 38а. - по-строга версия

Чл. 38а.  

тук не може ли да се каже по-силно че ще има много заигравка с това "Данни, налични в структуриран вид" се публикуват ("ма те тея данни ги няма в структуриран вид и ние за това от 4 години не сме публикували")

Аз бих казал така

- всички данни подлежащи на публикуване се публикуват най-късно до месец след генерирането им (или пък след като е ОК да се публикуват)

- задължително се ползват структурирани данни по X. Y, и Z.

- ако няма стандарт - се публикуват неструктурирани

- МЕУ определя разширение на стандарта което става задължително и ретроактивно (това последното е важно за да може хем да ги има данните, хем да има ред, хем да има контрол малко и от другите министерства към МЕУ)

01 юли 2022 г. 15:21:12 ч.
lslilova

Проект на ЗИД на ЗОП

 1. Относно предложението в преходните и заключителни разпоредби за промени в Закона за електронното управление.

1.1. Създава се нов чл. 58в, като никъде не е разписано какво става с разпоредбите на сега действащия чл. 58в, които са и в друг раздел на ЗЕУ дори и които произтичат и от европейско законодателство. Отменят ли се, което се съмнавям или стават чл. 58г., а чл. 58г. става чл. 58д.

1.2. По предложената ал. 4 на новия чл. 58в, необходимо е да се разбира, че  съгласно §1 от Закона за  нормативните актове на Портала за обществени консултации се публикуват проекти на нормативни актове за обществени консултаиции, а техническите спецификации не са проекти на нормативни актове. Наредбата за обхвата и методологията за извършване оценка на въздействието посочва и цялостните  предварителни оценки на въздействие, които не са нормативен акт, да  могат да се публикуват за обществено обсъждане – чл. 24, ал. 2, но това е в обхвата. Допълнително, чл. 26, ал. 2 и 3 на Закона за нормативните актове не задължава органите на местно управление да публикуват на Портала за обществени консултации, а само тези от изпълнителната власт, и възникваи  въпроса какво правят другите държавни органи, които не са в изпълнителната власт – например сещам се за Комисията за енергийно и водно регулиране, която се отчита пред Народното събрание, органите от съдебната власт, Народното събрание. Те ще провеждат ли консултации на техническите си спецификации.

2. Относно предложението за нова т. 6 на чл. 31, ал. 1 от проекта на ЗИД на ЗОП.

Така предложено справката става част от документацията за всички обществени поръчки, като да се разбира ли и за строителство и т.н. Все пак тя е за обществени поръчки за електронно управление, информационни и комуникационни технологиии и е част от техническите спецификации от чл. 31, ал. 1, т. 1 на ЗОП, което трябва и да се разпише.

„Чл. 31. (1) Документацията за обществена поръчка трябва да съдържа: 1. техническите спецификации, като при поръчки за електронно управление, информационни и комуникационни технологиии се прилага и справката по чл. 58в, ал. 3  от Закона за електронното управление“.

3. Относно предложения нов чл. 38а, ал. 2 и 4:

Да не забравяме, че Българският институт за стандартизация е националният орган за стандартизация в Република България. ЗЕУ в чл. 7в, ал.2, т. 26 и 27  определя, че министъра на електронното управление само подпомага разработването и въвеждането на стандарти и стандартизационни документи, свързани с електронното управление, информационните технологии и информационното общество, както и участва в работата на международните организации по стандартизация и в техническите комитети по стандартизация в Република България, имащи отношение към електронното управление, информационните технологии и информационното общество.

Какъв е този стандарт за договори на ОСP, който се предлага нормативно. За ОСР при проверка в интернет се вижда, че е организация финансирана от кметството на Ню Йорк. И в качеството си на какъв го предлага министъра на електронното управление.

Не считам, че министъра на електронното управление има правомощия нито европейски нормативни основания за предлагането на разпоредбите на чл. 38а, ал. 2 и 4.

4. Относно предложените промени в Закона за достъп и разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на българските граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на българската армия, считам че те противоречат на принципите на равнопоставеност и недискриминация и останалите, посочени в европейското законодателство и транспонирани в чл. 2 на ЗОП и нямат място в областта на обществените поръчки при положение, че има изпълнени без забележки договорни задължения от икономически оператори.