Обществени консултации

Проект на Наредба за здравните изисквания към устройството и работата на селскостопанските аптеки

1. Причините, които налагат приемането на нормативния акт

Съгласно разпоредбите на Закона за здравето министърът на здравеопазването определя здравни изисквания към обектите с обществено предназначение. Селскостопанските аптеки по смисъла на § 1, т. 9 от Допълнителните разпоредби на Закона за здравето са обекти с обществено предназначение.

До настоящия момент обществените отношения в посочената област са били уредени с Наредба № 11 от 12.04.1995 г. за санитарно-хигиенните изисквания към устройството и работата на селскостопанските аптеки (обн., ДВ, бр. 37 от 21.04.1995 г., изм. и доп., ДВ, бр. 54 от 15.06.1999 г., в сила от 15.07.1999 г., ДВ, бр. 34 от 3.04.2002 г.), издадена от министъра на здравеопазването и министъра на земеделието и хранителната промишленост на основание § 11 от заключителните разпоредби на отменения Закон за народното здраве и § 3 от заключителните разпоредби на отменения Закон за защита на растенията.

По силата на § 39 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за здравето, съответно на § 5 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за защита на растенията, Наредба № 11 от 1995 г. за санитарно-хигиенните изисквания към устройството и работата на селскостопанските аптеки продължава да се прилага доколкото не противоречи на посочените два действащи закона.

Настъпилите съществени промени в обществените и икономически отношения в страната след 1995 г., в т.ч. и промени в законовата уредба, уреждаща обществените отношения в тази област, а именно: отмяната на Закона за народното здраве и отмяната на Закон за защита на растенията налагат актуализиране на подзаконовата нормативна уредба, особено предвид противоречието й с посочените по-горе закони, както следва:

  • Наредба № 11 от 1995 г. за санитарно-хигиенните изисквания към устройството и работата на селскостопанските аптеки поставя изисквания към помещенията на селскостопанските аптеки, както и за лицата, извършващи търговия в селскостопанските аптеки, които не съответстват на изискванията, регламентирани със Закона за защита на растенията и издадените по прилагането му подзаконови нормативни актове (Наредба № 3 от 2017 г. за условията и реда за производство, пускане на пазара, търговия, преопаковане, транспортиране и съхранение на продукти за растителна защита);
  • Разпоредбите от Наредба № 11 от 1995 г. за санитарно-хигиенните изисквания към устройството и работата на селскостопанските аптеки (чл. 4, ал. 1), с които са разписани изисквания, противоречащи на Закона за защита на растенията, не следва да се прилагат на основание чл. 5, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 15, ал. 3 от Закона за нормативните актове. Съгласно цитираните разпоредби когато постановление, правилник, наредба, инструкция или друг подзаконов нормативен акт противоречи на нормативен акт от по-висока степен, прилага се по-високият по степен акт;
  • Предвид горното с отделен проект на Наредба  ще бъде отменена Наредба № 11 от 1995 г. за санитарно-хигиенните изисквания към устройството и работата на селскостопанските аптеки;

- С оглед на  факта, че извън обхвата на обществените отношения, уредени  с  Наредба № 3 от 2017 г. за условията и реда за производство, пускане на пазара, търговия, преопаковане, транспортиране и съхранение на продукти за растителна защита остават здравните изисквания към устройството и дейността на селскостопанските аптеки като обект с обществено предназначение, съществува необходимост от издаването на нормативен акт в тази област, който ще запълни съществуващата нормативна празнота без да противоречи на актове от по-висока степен.

2. Целите, които се поставят:

С проекта на Наредба за здравните изисквания към устройството и работата на селскостопанските аптеки се актуализира подзаконовата нормативна база по Закона за здравето, с цел недопускане на противоречие със Закона за защита на растенията, а от друга се прецизират здравните изисквания с цел адаптирането им към настъпилите промени в обществените и икономически отношения.

3. Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Проектът на Наредба за здравните изисквания към устройството и работата на селскостопанските аптеки не се очаква да доведе до необходимост от финансови ангажименти на заинтересованите лица, както за собствениците на селскостопанските аптеки, така и за контролните органи. С проекта на наредба не се въвеждат нови изисквания, единствено се отстраняват съществуващите противоречия и се прецизират текстовете в съответствие с действащата нормативна уредба.

4. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:

Ще се избегне възникването на неяснота и противоречия относно действащата нормативна уредба по отношение на селскостопанските аптеки.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

С проекта на Наредба за здравните изисквания към устройството и работата на селскостопанските аптеки не се въвеждат разпоредби от европейското право, поради което не е изготвена справка за съответствие.

След извършен анализ за съответствие с европейското право се установи, че обществените отношения, предмет на проекта за тази наредба, не са регламентирани в европейското законодателство.

На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове проектът на наредба и мотивите към него ще бъдат публикувани за обществено обсъждане на интернет страницата на Министерството на здравеопазването и на Портала за обществени консултации за срок от 30 дни.

 

Адрес за изпращане на становища и предложения: dzk@mh.government.bg


Дата на откриване: 22.6.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 22.7.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари