Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.

 

С предложените промени ще се оптимизират разпоредбите относно извършването на контрол след изплащане на финансовата помощ по мярка „Инвестиции в предприятия“. Предвижда се също проследяване на изпълнението на заложените в бизнес плана целеви стойности през 5-годишния период след финансиране. Разпоредбата относно установено несъответствие с поетите ангажименти е прецизирана по начин, който да гарантира на бенефициерите пропорционалност на корективните действия спрямо периода на неизпълнение и дейността, за която е установено несъответствието.

 

 Отговорна структура:

 дирекция „Пазарни мерки и организации на

 производители“, Министерство на земеделието

 Електронен адрес:

 KTuteva@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 22.6.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 22.7.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
27 юни 2022 г. 09:29:28 ч.
tzviatkov

Предложения

Актуализирането на пределните цени за дейностите по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ (без дейност „Изграждане на автоматизирани системи за капково напояване“) е на база заложеното в програмата. Предвидено е пределните цени за всяка отделна операция от допустимите дейности по мярката да бъдат индексирани в съответствие с годишната инфлация за месец май 2022 г. спрямо същия месец на 2021 г. – 15,6% по данни от Националния статистически институт. По този начин ще се осигури възможност възстановяването на разходите за извършените дейности по мярката да бъде съобразено с бързо нарастващите ценови стойности на всички стоки и услуги.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1. Предлагам докладът да се коригира и увеличението на пределните цени на всяка отделна операция да се замени с индивидуално индексиране спрямо анализа на сравними стоки или услуги и съществуващите към края на месец май 2022г. нормални пазарни цени.

2. Предлагам, като приложение към резултатите на настоящото обществено обсъждане, да се публикува текущият анализ на цените, който е ползват за мотивиране на посоченото увеличение;

2. Ако предложението по точка 1 не се приеме предлагам в доклада да се мотивира ползването на индекса на потребителските цени вместо индекса на цените на производител, който за едногодишен период, към април 2022г., е над 40%. Вторият индекс е пряко свързан с цените на инвестиции по мярката, а не стоките за потребление от населението, въз основа на които се изчислява индекса на потребителските цени, и които е 15.6%;

ОСНОВАНИЕ:

В доклада е обоснована необходимостта за промяна на цените за дейностите от мярка във връзка с % на „някаква“ инфлация. Не е посочено, че това е инфлацията по цени на потребител, а не на производител, като втората е пряко свързаната с формирането на доставните цени на изпълнителите на тези операции.

В „Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.“ за мярката е записано „При сформирането на ценовите стойности са анализирани цените на сравними стоки или услуги и са сформирани на база нормалните пазарни цени. Актуализиране на пределните цени се предвижда при необходимост, ако се наблюдават сериозни отклонения от стойностите, използвани за получаването на пределните цени. Сравнителен анализ се извършва веднъж на 2 години.“.

От друга страна не е наличен за публично обсъждане посочения в програмата анализ, за да се прецени и оцени дали предложеният процент е обективен и до колко е съпоставим с пазарните цени от този анализ.

Липсата на тази информация не дава възможност да се оцени например как предложеното увеличение ще покрие двукратното увеличение на цените на металните колове и теловете, които се ползват при изграждане на подпорните конструкции по мярката.

Същото може да се посочи и за всички разходи, които са свързани с ползване на самоходна техника на дизел или бензин, където също е налице двойно увеличение на цените към края на май 2022г.

 

 

 

Приложениe:

1. …

2. Справка за отразяване на постъпилите становища;

3. Постъпили становища;

4. …

5. ...

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам да се публикуват към резултатите от настоящото обществено обсъждане документите по точки 2 и 3.

ОСНОВАНИЕ:

Документите по точки 2 и 3 са посочени като приложения към проекта на доклад, но не са качени към документите за обществено обсъжда.

 

20 юли 2022 г. 09:57:06 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект на НИД

§ 2. В чл. 66 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

а) точка 4 се отменя;

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам точката да отпадне.

ОСНОВАНИЕ:

Точка 4 е със следното съдържание „да поддържат обекта на финансова помощ в съответствие с всеки критерий за подбор, по който проектното предложение е било оценено, съгласно приложение № 9;“.

В приложение № 9 са записани следните „критерий за подбор“:

 1. Предприятия, преработващи над 30 % собствена суровина;
 2. Проекти, насочени към подобряване на енергийната ефективност на предприятието;
 3. Предприятия, насочени за производство на биологично сертифицирано вино;
 4. Предприятия, насочени към производство на вино със Защитено наименование на произход (ЗНП);
 5. Над 70 % от произвежданите вина в предприятието са със ЗГУ и/или ЗНП
 6. Проекти, предвидени за изпълнение в Северозападна България
 7. Новорегистрирани винопроизводители, които имат най-малко двегодишна история в лозарския регистър като гроздопроизводители към момента на кандидатстване

В „Национална програма за подпомагане на лозаро - винарския сектор на България за периода 2019 2023 г.“ ( https://www.dfz.bg/assets/17823/natsionalna_programa_za_podpomagane_v_lozaro-vinarskiia_sektor_za_perioda_2019-2023_godina__reviziia_11.pdf ), в точка „6. Инвестиции в предприятия съгласно член 50 от Регламент (ЕС) № 1308/2013“, подточка vii е записано “vii) критерии за приоритет и тяхната относителна тежест: Въз основа на член 36 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1149 на Комисията след разглеждане на заявленията се дава предпочитание на операции, за които е вероятно да повлияят положително върху икономиите на енергия, глобалната енергийна ефективност и екологично устойчивите процеси. Това определя въвеждането на приоритет за проекти, включващи дейности, насочени към подобряване на енергийната ефективност и икономията на енергия в предприятието.”.

С предложението за отпадане на точка 4 не се гарантират условията и показателите на програмата спрямо:

 • икономиите на енергия
 • балансираното развитие на производството на вино в страната
 • насърчаване на устойчиво производство и развитие на биологичното производство в страната
 • повишаване на конкурентоспособността и адаптиране към пазарната страна ще бъде стимулирано и производството на вина със ЗНП
 • подпомагане на райони, в които секторът има по-голяма необходимост от подкрепа- Северозападна България
 • насърчаване на инвестициите от страна на предприятия, които имат пазарен дял над 5% от произведените вина със ЗНП и ЗГУ

Горното пряко ще се отрази при нейната оценка и възможността за налагане на финансови корекции на страната поради тези създадени изкуствени условия от МЗм/ДФЗ.

Трябва да се отчете и обстоятелството за липса на предложени санкции в НИД при нарушение на критерии за приоритет „1.   Предприятия, преработващи над 30 % собствена суровина“, „5.          Над 70 % от произвежданите вина в предприятието са със ЗГУ и/или ЗНП“ и „6.     Проекти, предвидени за изпълнение в Северозападна България“, което е реално създаване на изкуствени условия от МЗм спрямо кандидати, които са получи финансиране на своите проекти заради тези приоритети, а с настоящото предложение няма да бъдат отговорни и няма да им бъдат налагани санкции.

 

20 юли 2022 г. 09:59:06 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект на НИД

§ 2. В чл. 66 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

б) добавя се нова т. 7:

„7. да изпълняват бизнес планa съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1, съгласно данните, заложени при одобрението на заявлението за предоставяне на финансова помощ и/или при евентуални промени в него, настъпили в резултат на сключване на допълнително споразумение към договора за предоставяне на финансова помощ.“

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

 1. Точката да се прецизира относно изискване за изпълнение на бизнес плана и какво точно се очаква да се изпълни от него;
 2. Предлагам да се прецизира обхвата на „съгласно данните“, като се посочи конкретно кои точки и таблици от бизнес плана ще предоставят тези данни за оценка;
 3. Предлагам изрично да се посочи, че във връзка с предложена нова ал. 3, т. 4-6, предмет на проверка са данните за „количество“ илиприходи от продажба на продукция“, които са попълнени в таблица № 5 от бизнес плана.

ОСНОВАНИЕ:

1. В чл. 56., ал. 1, т. 1 е записано „бизнес план по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ, който следва да съдържа подробно описание на планираните инвестиции и дейности за 5-годишен период;“. Мога да предположа, че се има в предвид „изпълнение на дейности“, защото предполагам, че инвестициите (Таблица 1. Предмет на инвестицията, с която се кандидатства за подпомагане по проектното предложение) са изпълнени и не може отново да се изпълняват.

Ако се има в предвид „дейности“ трябва да се уточни данните от кои точки и таблиците ще се ползват за оценка на изпълнението, защото няма изричен текст в него, който да се отнася за „дейности“.

2. Във връзка с посочено условие „съгласно данните“ не става ясно дали всички данни от бизнес плана ще се оценяват или само част от тях.

В образеца на бизнес план към 18.07.2022г. ( https://www.dfz.bg/assets/22256/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%BC%D1%8F%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%82_%D0%9D%D0%9F%D0%9F%D0%9B%D0%92%D0%A1_2019-2023_%D0%B3..docx ) са посочени за попълване следните данни:

 1. Кратко описание на кандидата (Управленски екип и структура);
 2. Информация за дейността – произвеждани и предлагани продукти;
 3. Кратко описание на инвестициите по проекта;
 4. Описание как ще се подобри дейността винарското предприятие или организации на производители, асоциации на организации на производители;
 5. Дългосрочни цели
 6. Таблица 1. Предмет на инвестицията, с която се кандидатства за подпомагане по проектното предложение (лева)
 7. Таблица 2. Инвестиционни разходи, за които не се кандидатства за подпомагане, но са част от цялостния обект на инвестицията и без тях обектът не може да бъде завършен и/или да функционира самостоятелно (лева)
 8. Таблица 3. Описание на настоящото състояние на обекта (инвестицията), в случай че към момента на кандидатстване вече има завършен(и) етап(и) на инвестиционния проект(лева)
 9. Таблица 4. Бъдещи доставчици
 10. Таблица 5. Производствена и търговска програма(лева)
 11. Таблица 6. Производствен капацитет на винарското предприятие за проекта за който се кандидатства
 12. Таблица 6.1 Производствен капацитет на цялото винарското предприятие съгласно технологичен проект
 13. Таблица 7. Разходи за суровини, материали и външни услуги(лева)
 14. Таблица 8.Разходи за заплати и социални осигуровки(лева)
 15. Таблица 9. Разходи за амортизация (амортизационен план)(лева)
 16. Таблица 10. Други разходи(лева)
 17. Таблица 11. Погасителен план на привлечените средства(лева)
 18. Таблица 12.  Разходи за лихви(лева)
 19. Таблица 13. Себестойност на единица продукция(лева)
 20. Таблица 14. Прогноза за нетните парични потоци на проекта(лева)
 21. Таблица 15.  Прогноза за Нетните парични потоци на другите дейности на кандидата(лева)

3. От предложеният текст не става ясно кои точки и таблици са относими към данните, които ДФЗ ще проверява и с които ще се доказва „изпълнението на бизнес плана“

 

20 юли 2022 г. 10:00:30 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект на НИД

§ 2. В чл. 66 се правят следните изменения и допълнения:

2. Алинея 3 се изменя така:

„(3) При установяване на неизпълнение на задълженията по ал. 1 и 2 въз основа на проверка на ДФЗ ползвателят на финансовата помощ има право да отстрани констатираните нередовности и/или непълноти в срок от 1 месец от получаване на уведомлението. В случай че констатираното не бъде отстранено и неизпълнението не се дължи на непреодолима сила и/или извънредни обстоятелства, изплатените суми за дейност/дейности или по целия проект се възстановяват както следва:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

 1. Предлагам да се прецизира обхвата на проверяващите органи, защото е посочен само ДФЗ;
 2. Предлагам да се прецизира текста на точката във връзка с дадена възможност да „отстрани констатираните нередовности и/или непълноти в срок от 1 месец“ за кои точки се отнася.

ОСНОВАНИЕ:

Единствено само проверки на ДФЗ ли ще бъдат основание за констатиране на нередовности и/или непълноти или и на други национални и европейски институции?

Дадената възможност да отстрани констатираните нередовности и/или непълноти в срок от 1 месец не е приложима за повечето от точките на алинеята, защото не може в този срок да се извършват действия от страна на бенефициента със задна дата или това пряко води до съмнение за измама.

 

20 юли 2022 г. 10:01:52 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект на НИД

§ 2. В чл. 66 се правят следните изменения и допълнения:

2. Алинея 3 се изменя така:

1. Когато ползвателят на финансова помощ не използва активите и не изпълнява дейностите - обект на подпомагане по договора, съгласно съответното им предназначение, се налага санкция в размер на 100% от получената финансова помощ за съответния актив и/или дейност;

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам да се прецизира обхвата на двете условия „не използва активите“ и „изпълнява дейностите“ във връзка с „обект на подпомагане по договора“, като се посочи съпоставим количествен показател от таблица от бизнес плана, например поне 30% от „количество“ илиприходи от продажба на продукция“ от таблица 5 за съответната година от бизнес плана.

ОСНОВАНИЕ:

Липсата на обективен количествен(к-во или стойност) показател води до субективна оценка на проверяващите, а това е основната предпоставка за възникване на корупционни схеми.

 

20 юли 2022 г. 10:03:15 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект на НИД

§ 2. В чл. 66 се правят следните изменения и допълнения:

2. Алинея 3 се изменя така:

2. Когато ползвателят на финансова помощ преустановява подпомогнатата дейност поради каквито и да са причини, освен изменящите се сезонни условия за производство, се налага санкция в размер на 100% от получената безвъзмездна финансова помощ;

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам да се посочи основанието, което се приема за „преустановява подпомогнатата дейност поради“, като се запиши например: отписване от регистъра на винопроизводителите на ИАЛВ и/или дерегистрация на бенефициента, като обект за винопроизводство на малък винопроизводител(чл. 57, ал. 6 от Закона за акцизите и данъчните складове).

ОСНОВАНИЕ:

Липсата на обективно събитие за преустановяване, което да е обвързано с документ за това води до субективна оценка на проверяващите, а това е основната предпоставка за възникване на корупционни схеми.

 

20 юли 2022 г. 10:04:47 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект на НИД

§ 2. В чл. 66 се правят следните изменения и допълнения:

2. Алинея 3 се изменя така:

4. Когато ползвателят на финансова помощ изпълнява бизнес плана си между 50% и 100%, съобразно данните, подадени на етап одобрение на заявление за предоставяне на финансова помощ и/или евентуалните промени в него, настъпили в резултат на сключване на допълнително споразумение към договора, същият не подлежи на санкция;

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

 1. Предлагам текста „изпълнява бизнес плана си“ да се замени с „изпълнява количеството или прихода от продажба на продукция за съответната година, посочени в таблица 5 от бизнес плана“;
 2. Предлагам текста „между 50% и 100%“ да се замени с „от 100% до 50%, включително,“.

ОСНОВАНИЕ:

1. Предложението посочва точен количествен показател, спрямо който се изчислява изпълнението на бизнес плана, като се ползват одобрени от ДФЗ данни от него, и се премахва възможността за субективна оценка на проверяващите, а това е основната предпоставка за възникване на корупционни схеми.

2. Чрез предложението се уточнява, че изпълнение от 50% също попада в точката, за разлика от предложението „между“, което математически изключва крайните стойности от интервала.

 

20 юли 2022 г. 10:06:38 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект на НИД

§ 2. В чл. 66 се правят следните изменения и допълнения:

2. Алинея 3 се изменя така:

5. Когато ползвателят на финансова помощ изпълнява бизнес плана си между 30% и 49% вкл., съобразно данните, подадени на етап одобрение на заявление за предоставяне на финансова помощ и/или евентуалните промени в него, настъпили в резултат на сключване на допълнително споразумение към договора, ДФЗ налага санкция върху получената финансова помощ в размер на 50%;

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

 1. Предлагам текста „изпълнява бизнес плана си“ да се замени с „изпълнява количеството или прихода от продажба на продукция за съответната година, посочени в таблица 5 от бизнес плана“.
 2. Предлагам текста „между 30% и 49%,вкл.“ да се замени с „от 49.99% до 30%, включително“.

 

ОСНОВАНИЕ:

1. Предложението посочва точен количествен показател, спрямо който се изчислява изпълнението на бизнес плана, като се ползват одобрени от ДФЗ данни от него, и се премахва възможността за субективна оценка на проверяващите, а това е основната предпоставка за възникване на корупционни схеми.

2. Чрез предложението се уточнява, че изпълнение се отчита от 49.99%, защото не става ясно как се оценява неизпълнение 49.01%-49.99% и дали се включват тези проценти в точката.

 

20 юли 2022 г. 10:07:12 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект на НИД

§ 2. В чл. 66 се правят следните изменения и допълнения:

2. Алинея 3 се изменя така:

6. Когато ползвателят на финансова помощ изпълнява бизнес плана си под 30%, съобразно данните, подадени на етап одобрение на заявление за предоставяне на финансова помощ и/или евентуалните промени в него, настъпили в резултат на сключване на допълнително споразумение към договора, ДФЗ налага санкция върху получената финансова помощ в размер на 100%;

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

 1. Предлагам текста „изпълнява бизнес плана си“ да се замени с „изпълнява количеството или прихода от продажба на продукция за съответната година, посочени в таблица 5 от бизнес плана“.

ОСНОВАНИЕ:

Предложението посочва точен количествен показател, спрямо който се изчислява изпълнението на бизнес плана, като се ползват одобрени от ДФЗ данни от него, и се премахва възможността за субективна оценка на проверяващите, а това е основната предпоставка за възникване на корупционни схеми.

 

20 юли 2022 г. 10:25:41 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект на НИД

§ 2. В чл. 66 се правят следните изменения и допълнения:

2. Алинея 3 се изменя така:

7. Когато ползвателят на финансова помощ не подновява застрахователната си полица текущо, за всяка пропусната година се налага по 10% санкция върху получената финансова помощ за проектите, включващи СМР, и по 20% санкция върху получената финансова помощ за проектите, които не включват СМР;

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

 1. Предлагам да се уточни дали точката се отнася за „застрахователна полица“ или „застрахователен договор“;
 2. Предлагам да се уточни дали трябва да е „подновява“ или „притежава“;
 3. Предлагам текста „за всяка пропусната година“ да се замени с „за всеки 12 месеца“
 4. Предлагам това задължение да се обвърже с изискване от страна на ДФЗ всеки бенефициент да предава ежегодно до отговорната структура на ДФЗ по програмата оригинал на полица, опис(ако е приложимо), платежно и пълно дневно банково извлечение.
 5. Предлагам да се разгледа правната европейската правна рамка, която е основание за изискване на застраховка и налагане на санкцията при липса на такава и ако липсва такова основание- точката да отпадне

ОСНОВАНИЕ:

1. В предложената точка е записано „застрахователната си полица“, а в чл. 66, ал. 1, т. 5 от Наредбата е посочен „застрахователен договор

2. Посоченото задължение да „подновява“ не е изпълнимо при едногодишни полици, които се издават за 12 месеца, включително и за многогодишни, които са в сила след плащане за съответния период, а в чл. 66, ал. 1, т. 5 от Наредбата е записано „притежава“.

3. Периодите по чл. 66, ал. 1, т. 5 са 12 месечни, а предложеният текст е за „пропусната година“, като не става ясно дали е календарна или друга и от кога започва.

4. В мярката липсва задължение на бенефициента да изпраща ежегодно полицата, заедно с приложимите към нея документи, като премахва превенцията върху санкцията, която може да се осъществява от ДФЗ, като контролираща институция по Наредбата.

5. В регламента по прилагане на програмата липсва условие за наличие на застраховка в периода на мониторинг и поради това се въвежда финансова тежест върху бенефициентите за ежегодно плащане на премии по застраховка в полза на частни застрахователни дружества, но задължение въведено от МЗм, което не е включено в допустимите за подпомагане разходи. Посочената санкция по точката не е мотивирана и не са ясни причините за това. Липсата на застраховка не води до финансова загуба на средства на ЕС, като в договорите между ДФЗ и бенефициента има задължения за възстановяване на активите при частична и пълна щета на същите. Поради тази причина и поради липса на увеждане на интересите на ЕС точката трябва да отпадне.

 

20 юли 2022 г. 10:28:39 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект на НИД

§ 2. В чл. 66 се правят следните изменения и допълнения:

2. Алинея 3 се изменя така:

8. Когато ползвателят на финансова помощ е получил приоритет по критерий „Проекти, насочени към подобряване на енергийната ефективност на предприятието“ и не е предоставил протокол от оценката за постигнати енергийни спестявания в нормативно изискуемите срокове, се налагат следните санкции върху получената финансова помощ;

а) 100% в случай че на ползвателя на финансова помощ е сключен договор единствено благодарение на точките, получени по този критерий;

б) 50% в случай че при сключването на договора ползвателят на финансова помощ, е получил финансиране благодарение на 2 от критериите, включени в Приложение № 9, един от които е бил подобряване на енергийната ефективност;

в) 30% в случай че при сключването на договора ползвателят на финансова помощ, е получил финансиране благодарение на 3 от критериите, включени в Приложение № 9, един от които е бил подобряване на енергийната ефективност;

г) 15% в случай че при сключването на договора ползвателят на финансова помощ, е получил финансиране благодарение на 4 или повече от критериите, включени в Приложение № 9, един от които е бил подобряване на енергийната ефективност.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

 1. Предлагам текста „в нормативно изискуемите срокове“ да се замени с точно определен срок(дата, месец или друг;
 2. Буква „а“ да се промени и да отчита 100% санкция, ако точките на проекта, без тези по критерия, са по- ниски от минималните точки, по които са одобрявани проекти по дадения прием, и показателите по протокола са по- ниски от тези по критерия за оценка, посочени в приложение № 9.
 3. Букви „б“-„г“ да отпаднат.

ОСНОВАНИЕ:

1. В наредба №6/26.10.2018г. липсва задължение на бенефициента за представяне на „протокол от оценката за постигнати енергийни спестявания“, както и няма определен срок за това. Поради тази причина и цел да не се анализира от всеки бенефициент цялото българско законодателство в областта трябва изрично да се посочи срок за представяне на документа.

2. При постигната енергийна ефективност под 10% и точки на проекта, без тези по критерия, които са по- ниски от минимални точки на одобрените проекти по приема трябва да се налага 100% финансова корекция, защото не е изпълнен критерия за приоритет и проекта не би бил финансиран заради това.

3. Липсва обосновка и мотиви за въвеждане на посочените санкции, защото при спазване на мотивите по предходната точка 2 няма да има нарушение на финансовите интереси на ЕС, а посочените букви „б“-„г“ въвеждат такива санкции, като не се отчитат обективни обстоятелства, които биха могли да доведат до непостигане на тази енергийна ефективност, например към настоящия момента цените на горивата и енергията са с пъти по- високи от тези от 2020 и 2021г.

 

20 юли 2022 г. 10:29:41 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект на НИД

§ 2. В чл. 66 се правят следните изменения и допълнения:

2. Алинея 3 се изменя така:

9. Когато ползвателят на финансова помощ е получил приоритет по критерий „Предприятия, насочени към производство на вино със Защитено наименование на произход“ (ЗНП) за всяка година, в която липсва производство на вина със ЗНП, се налага по 10% санкция върху получената финансова помощ за проектите, включващи СМР, и по 20% санкция върху получената финансова помощ за проектите, които не включват СМР;

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

 1. Предлагам точката да отпадне.
 2. Предлагам точка да се промени за критерий за приоритет „Над 70 % от произвежданите вина в предприятието са със ЗГУ и/или ЗНП“ и при непокриване на минималното изискване спрямо количествата вина ЗГУ и ЗНП от таблица № 5 от бизнес плана, и при по- ниски точки за проекта, без тези по този критерий, спрямо минималните точки на одобрените проекти по приема, да се налага 100% санкция върху получената финансова помощ.

ОСНОВАНИЕ:

1. Критерий за приоритет „Предприятия, насочени към производство на вино със Защитено наименование на произход (ЗНП)“ е с минимално изискване „Предприятието да произвежда вино със ЗНП през последните две винарски години преди подаване на заявление по чл. 54“. От минималното изисква е видно, че критерият се определя от исторически данни преди кандидатстване и не зависи от дейността на кандидата.

2. За критерий за приоритет „Над 70 % от произвежданите вина в предприятието са със ЗГУ и/или ЗНП“ липсва предвидена санкция, ако не се изпълняват минималните изисквания за него през периода на мониторинг.

 

20 юли 2022 г. 10:30:46 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект на НИД

§ 2. В чл. 66 се правят следните изменения и допълнения:

2. Алинея 3 се изменя така:

10. Когато ползвателят на финансова помощ е получил приоритет по критерий „Предприятия, насочени за производство на биологично сертифицирано вино“ за всяка година, в която част от произведените вина не са биологично сертифицирани, се налага по 10% санкция върху получената финансова помощ за проектите, включващи СМР, и по 20% санкция върху получената финансова помощ за проектите, които не включват СМР;

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

 1. Предлагам санкцията да се увеличи на 100% санкция, ако за съответната година кандидата не представи копие от сертификат, издаден от контролиращото лице, удостоверяващ, че кандидатът е производител на вино, сертифицирано като биологично, и при по- ниски точки за проекта, без тези по този критерий, спрямо минималните точки на одобрените проекти по приема.

ОСНОВАНИЕ:

1. При смесено производство на конвенционални и биологични вина в стопанството на бенефициента, контролиращото лице не може да издаде сертификат за биологични вина и ще има нарушение на минималното изискване за критерия.

 

20 юли 2022 г. 10:34:40 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект на НИД

§ 2. В чл. 66 се правят следните изменения и допълнения:

2. Алинея 3 се изменя така:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

 1. Предлагам да се включи точка за критерий за приоритет „Предприятия, преработващи над 30 % собствена суровина“. При процент на критерия за проверявана година от бизнес плана, който е определен от ИАЛВ на база на годишна декларация за производство на грозде, и критерият е по- нисък или равен на 30%, и при по- ниски точки за проекта, без тези по този критерий, спрямо минималните точки на одобрените проекти по приема, да се налага 100% санкция в размер на безвъзмездната финансова помощ

ОСНОВАНИЕ:

В предложеният НИД е пропуснато да се заложат санкции по критерий за приоритет „Предприятия, преработващи над 30 % собствена суровина“, като едновременно с това е предложено да отпадне точка 4 от ал. 1 на чл. 66 от Наредбата и по този начин всички бенефициенти, които са получили точки по този критерий, но не спазват неговите минимални изисквания през периода на мониторинг на бизнес плана ще бъде изкуствено поставени от МЗм в по- благоприятни условия, спрямо неодобрени кандидатите заради него, което би довело до легализирана корупционна практика и като се отчете, че в критерия са включени и добиви от „свързани предприятия“, за които ЕК върна за корекция изменение на ПРСР 2014-2020г.

 

20 юли 2022 г. 10:35:07 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект на НИД

§ 3. В Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1 се правят следните изменения:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

 1. Всички стойности по точки 1-8 да бъдат преизчислени спрямо „ИНДЕКСИ НА ЦЕНИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР, МАЙ 2022 ГОДИНА“ ( https://nsi.bg/bg/content/952/%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%8A%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80-2015-100 ), който към май 2022г. спрямо май 2021г. е 147.70.

ОСНОВАНИЕ:

1. Прилагане на „ИНДЕКСИ НА ЦЕНИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР“ вместо „ИНДЕКС НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ ЦЕНИ (юни 2022г.- 16.9% по данни на НСИ https://nsi.bg/bg/content/2514/%D0%B8%D0%BF%D1%86-%D1%81%D1%8A%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%86-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0-100 )“, защото индексираните цените са свързани с промишлено производство и потребление, а не с такова от потребление на граждани.

 

20 юли 2022 г. 10:36:43 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект на НИД

§ 4. В Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г. (ДВ, бр. 20 от 2022 г.) в преходни и заключителни разпоредби в § 11 се създава ал. 5:

„(5) В случай че със заявлението за междинно плащане по ал. 2 се отчита изпълнение на повече от 30 на сто от общия размер на одобрените разходи, на заявителя се изплаща 30 на сто от допустимите разходи. Остатъкът от извършените разходи се изплаща при подаване на заявлението за окончателно плащане.“

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

 1. Предлагам точката да се разшири и да се опишат данните, които бенефициента може да ползва за да изчисли сам „30 на сто от общия размер на одобрените разходи“ или които ДФЗ се задължава да включи в договорите или допълнителни споразумения към тях.

ОСНОВАНИЕ:

В договора за безвъзмездна финансова помощ между ДФЗ и бенефициента липсва информация, чрез която последния да определи операциите от технологична карта, които ще покрият изискването за „30 на сто от допустимите разходи“. Липсата на тази информация поставя бенефициента да не изпълни поставеното условие и поради тази причина ДФЗ да прекрати договора.

ДФЗ поставя в невъзможност бенефициентите да изпълняват своите задължение по договора.

 

20 юли 2022 г. 10:39:07 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект на НИД

§ 5. (1) През финансова 2022 г. се отварят приеми по мерките „Преструктуриране и конверсия на лозя“ и „Инвестиции в предприятията“ в периода съответно 1 – 5 август и 8 – 12 август. Бюджетите за приемите се определят със заповед на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“, която се публикува на електронната страница на ДФ „Земеделие“ в срок до 3 работни дни преди началната дата на съответния прием.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

 1. Предлагам текста „в периода съответно 1 – 5 август и 8 – 12 август“ да отпадне;
 2. Предлагам текста „в срок до 3 работни дни преди началната дата на съответния прием“ да отпадне.

ОСНОВАНИЕ:

1. В проекта на доклад предложението за периода на приемите не е мотивирано като належащо за спешно прилагане през август 2022г., като само е посочено, че ще има такива приеми и че се цели „плавен преход към прилагането на интервенциите в лозаро-винарския сектор, предвидени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в България и предвидимо управление на бюджета по програмата и Стратегическия план“. Липсата на изрични мотиви за това не налага изключения от реда за отваряне и затваряне на приемите по реда на Наредбата. Следва да се отчете и факта, че настоящият НИД е в процедура на обществено обсъждане до 22.07.2022г. и само може да се предполага, че изменението на Наредбата ще бъде публикувано в ДВ между 25.07 и 29.07.2022г., и самата заповед ще следва да се издаде непосредствено преди отваряне на приема по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“, а в този период е невъзможно да се кандидатства и издаде от ИАЛВ удостоверение за участие. Горното създава усещане за изкуствено създадени условия от МЗм спрямо кандидати, които разполагат с точна информация за бюджетите по приемите по двете мерки с цел да разходват време и средства за предварителна подготовка на нужните за кандидатстване документи, включително и тези от ИАЛВ с поне 20-дневен срок за издаване.

2. Всички причини, които са описани в предходната точка от „Основания“ и липсата на мотиви в проекта на доклад за НИД, предполагат издаване на заповедта за приемите в нормалния срок по чл. 3 от Наредбата (30 дни преди началото на съответния период на прием) и с цел преустановяване на съмненията за изкуствено създадени условия от МЗм чрез настоящия НИД.

 

20 юли 2022 г. 10:40:54 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект на НИД

§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в „Държавен вестник”.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

 1. Предлагам да се създаде нов параграф преди настоящия, с който задълженията по § 2, точка 2 да се прилагат за сключени договор след датата на влизане в сила на НИД

ОСНОВАНИЕ:

Действащите към датата на публикувани договор между бенефициенти и ДФЗ за мерките от Наредбата са с изричен ред за проверка и контрол в периода на мониторинг. Всички условия по § 2, точка 2 трябва да се прилагат само за новоподписани договори или ДФЗ трябва да проведе ред за подписване на допълнителни споразумения с всеки отделен бенефициент за включване на условията в индивидуалния договор. Липсата на посоченото условие само за новоподписани договори или анексирани такива ще създаде предпоставки за съдебни дела при налагани санкции по действащи договори, преди влизане в сила на НИД, което е свързано с разходи на държавата и приложимата отговорност на държавните служители от МЗм и ДФЗ за тях, както и защитени загуби и такива от пропуснати ползи поради действия за санкциите със задна дата.

 

21 юли 2022 г. 11:25:52 ч.
nikolovd

ПРЕДЛОЖЕНИЯ по НИД

§ 3. В Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1 се правят следните изменения:

1. В таблица „Пределна цена за дейност „Изкореняване““ числото „5 250,66“ се заменя с „6 069,76“;

2. В таблица „Пределна цена за дейност „Засаждане““ числото ”26 033,82“ се заменя с „30 095,10“;

3. В таблица „Пределна цена за дейност „Изграждане на подпорна конструкция“ и дейност „Изграждане на подпорна конструкция на новосъздадени насаждения““ числата ”10 349,86, 10 960,36 и 12 485,36“ се заменят съответно с „11 964,35, 12 670,08 и 14 432,98“;

4. В таблицата „Пределна цена за дейност „Смяна на формировка“ при преминаване от стъблено към приземно отглеждане на лозите““ числото „2 772,98“ се заменя с „3 205,56“;

5. В таблицата „Пределна цена за дейност „Смяна на формировка“ при преминаване от приземно към стъблено отглеждане на лозите““ числото „3 172,45“ се заменя с „3 667,35“;

6. В таблицата „Пределна цена за дейност „Смяна на подпорна конструкция““ числата „11 682,55, 12 293,05 и 13 818,05“ се заменят съответно с „13 505,03, 14 210,77 и 15 973,67“;

7. В таблицата „Пределни цени за дейност „Изграждане на подземни колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване““ числото „4 263“ се заменя с ‚4 928,13“;

8. В таблицата „Пределна цена за дейност „Изграждане/реконструкция на тераси““ числото „9 525“ се заменя с „11 010,75“.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Промените в пределните цени на дейностите да бъдат приети при спазване на действащата НППЛВС 2019-2023 г., в която е записано: „При сформирането на ценовите стойности са анализирани цените на сравними стоки или услуги и са сформирани на база нормалните пазарни цени. Актуализиране на пределните цени се предвижда при необходимост, ако се наблюдават сериозни отклонения от стойностите, използвани за получаването на пределните цени. Сравнителен анализ се извършва веднъж на 2 години.“

Прилагането на Индекс на потребителските цени не е относимо към цените на стоките и услугите по програмата. Отделно от това, в доклада не е приложен анализ на цените на сравними стоки и услуги и не е мотивирано защо се взема предвид инфлационен индекс само за последната година, при положение, че действащите цени по наредбата, с изкл. на дейност  „Изграждане на автоматизирани системи за капково напояване“, са определени преди повече от две години.

Следва да се има предвид, че действащите пазарни цени по някои от дейностите, от публикуването на пределните цени по действащата наредба, до момента, са увеличени в пъти. В т.ч. материали за подпорна конструкция, торове и препарати за растителна защита.

 

 

 

 

 

 

21 юли 2022 г. 11:41:50 ч.
nikolovd

ПРЕДЛОЖЕНИЯ по НИД

§ 5. (1) През финансова 2022 г. се отварят приеми по мерките „Преструктуриране и конверсия на лозя“ и „Инвестиции в предприятията“ в периода съответно 1 – 5 август и 8 – 12 август. Бюджетите за приемите се определят със заповед на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“, която се публикува на електронната страница на ДФ „Земеделие“ в срок до 3 работни дни преди началната дата на съответния прием.

(2) Периодът за прием по ал. 1 за мярката по чл. 1, т. 1 не включва дейност „Изграждане на автоматизирани системи за капково напояване“ съгласно чл. 5, ал. 1,

т. 3, буква „в“.

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Промените по §5 да не бъдат приемани.

МОТИВИ:

 1. Към момента има неприключило договориране по приеми от м.03/м.04 2022 г. и по двете мерки, респ. бюджетите за прием не могат да бъдат определени;
 2. Обявяване на бюджетите три дни преди отваряне на прием не позволява подготовка на заявления за финансово подпомагане и приложимите към заявленията документи;
 3. В доклада към НИД липсва мотивирана обосновка кое налага измененията в сроковете за обявяване на заповедите на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ за отваряне на прием и за определяне на бюджетите по мярката (§5, ал. 1 от НИД) и защо се изключва определена дейност за финансово подпомагане (§5, ал. 2 от НИД), която е утвърдена по действащата НППЛВС 2019-2023 г.

 

22 юли 2022 г. 11:40:05 ч.
nikolovd

ПРЕДЛОЖЕНИЯ по НИД

§ 2. В чл. 66 се правят следните изменения и допълнения:…..

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Измененията по § 2 да не бъдат приемани

МОТИВИ:

 1. В доклада към НИД не е направена обосновка кое налага измененията в чл. 66 от наредбата в края на периода на НППЛВС 2019-2023 г.
 2. Приемането на измененията ще постави при различни условия на мониторинг бенефициерите, сключили договори по действащата наредба и тези, подписали договори за финансова помощ след приемане на НИД. В редица случаи, изменението би поставило при различни условия на мониторинг едни и същи бененфициери, подписали договори за финансова помощ преди и след приемане на НИД.
 3. Предложенията за изменения и допълнения в чл. 66:

3.1. Не включват всички критерии за приоритет по Приложение 9 към чл. 58, ал. 1 от наредбата (напр. критерий 5 „Над 70% от произвежданите вина в предприятието са със ЗГУ и/или ЗНП);

3.2. Предложенията за налагане на финансова корекция не обхващат всички възможни комбинации на критериите за приоритет;

3.3. Не отчитат, че някои от критериите са еднократни („Новорегистрирани винопроизводители“);

3.4. Не отчитат, че част от критериите за прогнозния период не могат да бъдат изпълнявани, поради промяна в нормативната уредба (напр., поради предстоящото ново райониране на страната и нови ЗГУ, бенефициер заявил приоритет по този критерий, с лозарско стопанство в районa „Тракийска низина“, непопадащо в пределите на Благоевградска област и  предприятие в Югозападна България, при ново райониране и отделяне на район „Долината на Струма“, съгл. ЗВСН няма да има възможност да произвежда вино със ЗГУ. Аналогично при промяна в актовете за ЗНП, които се утвърждават със заповед на Министъра на земеделието). Съгласно предложеното в НИД, на бенефициер, ползвал приоритет по този критерий, ще бъде наложена 100% финансова корекция, при неспазването на приоритета;

3.5. Не отчитат, че при приемане на наредбата от страна на МЗм беше поставено условие за част от критериите, приоритет да се ползва единствено в случаите, че същите са изпълнени за минал период, в т.ч. "Предприятия, преработващи над 30% собствена суровина", "Предприятия, насочени към производство на вино със ЗНП", "Над 70% от произвежданите вина са със ЗГУ и/или ЗНП"

 

22 юли 2022 г. 12:42:03 ч.
nikolovd

ПРЕДЛОЖЕНИЯ по НИД

§ 2. В чл. 66 се правят следните изменения и допълнения:

„7. да изпълняват бизнес планa съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1, съгласно данните, заложени при одобрението на заявлението за предоставяне на финансова помощ и/или при евентуални промени в него, настъпили в резултат на сключване на допълнително споразумение към договора за предоставяне на финансова помощ.“

 

При оценката на бизнес плановете ДФ „Земеделие“ се ръководи от изпълнението на финансово-икономически показатели за оценка, а именно – NPV>0, IRR>5, PI>1, PBP<=5 (10)

Следва да се има предвид, че през мониторинговия период има елементи на бизнес плана, които могат да бъдат променени, с цел нормално функциониране на предприятието и запазване на икономическата му жизнеспособност.

Напр.,

 • промяна в избраните доставчици (табл. 4), поради промяна в асортиментната структура на предприятието, невъзможност на избраните доставчици да доставят в срок материали, предоставяне на по-добри условия на доставка от други доставчици, преустановяване на дейност на доставчик и др.
 • промяна в асортиментната структура на произвежданите артикули поради промяна на пазарната ситуация – повишаване на търсенето на определени артикули, за сметка на други, липса на материали (напр. бутилки, винтови капачки и др.), ограничения, наложени поради COVID-пандемия, загуба на пазари, породено от военните действия в Украйна и санкциите, наложени на Русия и др. (табл. 5, 6, 6.1);
 •  промяна на себестойността на произвежданата продукция (табл. 13, респ. табл. 7)
 • промяна в числеността и структурата на персонала (табл. 8) – бенефициерите не ползват приоритет за работни места и нямат задължение да поддържат точно определен брой работни места;
 • промяна в амортизационната политика – ДФ „Земеделие“, при оценката на бизнес плана изисква начисляване на амортизациите по реда на чл. 55 от ЗКПО. Съгл. МСС и НСС, всяко предприятие може да разработва собствена амортизационна политика;
 • промяна в другите разходи, поради промяна на цените на ток, вода и др. (табл. 10)
 • промяна в заложените разходи за лихви, поради промяна в лихвените условия (табл. 11 и 12);
 • заложените в табл. 15 Прогноза за Нетните парични потоци на другите дейности на кандидата – бенефициерите нямат задължение да поддържат други дейности през мониторинговия период.

Отделно от горното;

 • задълженията по табл. 1 са еднократен акт и (не)приемането им се установява при проверката преди окончателно изплащане на финансовата помощ;
 • по време на текущите приеми до момента ДФ „Земеделие“ е променяло изискванията при попълване на данните в таблиците;
 • в част от таблиците не може да бъде попълнена прецизно исканата информация, доколкото същите не отчитат спецификата на ЗС и утвърдените образци за представяне на ГФО на предприятията.

Самото предложение в НИД, без конкретни измерими показатели, създава предпоставки за субективни заключения и тълкуване от проверяващите.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

 1. При оценката на изпълнение на бизнес плана, респ. при налагане на финансова корекция, да се разглежда изпълнението на заложените общи обеми/количества вино за периода по табл. 6/6.1 от бизнес плана.

 

22 юли 2022 г. 12:42:39 ч.
nikolovd

ПРЕДЛОЖЕНИЯ по НИД

§ 2. В чл. 66 се правят следните изменения и допълнения:

2. Алинея 3 се изменя така:

„(3) При установяване на неизпълнение на задълженията по ал. 1 и 2 въз основа на проверка на ДФЗ ползвателят на финансовата помощ има право да отстрани констатираните нередовности и/или непълноти в срок от 1 месец от получаване на уведомлението.

 

Поставеният срок не е съобразен със спецификата на винопроизводство и е неизпълним за критериите за приоритет по Приложение 9.

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Срокът да бъде променен на „1 винарска година от получаване на уведомлението, в случай на виновно неизпълнение на задълженията“

 

22 юли 2022 г. 12:50:08 ч.
nikolovd

ПРЕДЛОЖЕНИЯ по НИД

§ 2. В чл. 66 се правят следните изменения и допълнения:

2. Алинея 3 се изменя така: за всички точки

„……… се налага по 10% санкция върху получената финансова помощ за проектите, включващи СМР, и по 20% санкция върху получената финансова помощ за проектите, които не включват СМР“

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Размерът на финансова корекция да се уеднакви на 10% за всички проекти.

МОТИВИ:

По мярката максималният размер на финансовата  помощ и интензитетът на помощта е един и същ за всички бенефициери, без значение срока на откупуване на инвестицията.