Обществени консултации

Проект на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-78 от 24 януари 2015 г. за реда за осъществяване на задържане, оборудването на помещенията за настаняване на задържани лица и реда в тях в Министерството на вътрешните работи

Проектът на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-78 от 24 януари 2015 г. е изготвен от работна група в МВР, създадена от министъра на вътрешните работи. Основните цели на изготвения проект са изпълнение на мерките по т. 1.2. от Група „Великова срещу България“ от Пътната карта за изпълнение на осъдителните решения, постановени срещу Република България от Европейския съд по правата на човека към Съвета на Европа, а именно „засилване на гаранциите за достъп до адвокат през първите часове на задържането с оглед превенция на насилие от страна на полицейски служители, чрез извършване на промени в Инструкция № 8121з-78/24.01.2015 г.“, както и да се осигури правилно транспониране на разпоредбата на чл. 4, параграфи 1, 2 и 3 от Директива 2012/13/ЕС от 22 май 2012 г. относно правото на информация в наказателното производство във връзка със стартирана процедура за нарушение № 2021/2098 по описа на Европейската комисия за неправилно транспониране в българското законодателство на разпоредби от Директива 2012/13/ЕС от 22 май 2012 г. Направени са изменения в текста на чл. 15 и в декларацията (приложение № 1), като същата е разделена на две части – първата съдържа информация за правата на задържаното лице, а втората част отразява изявленията на лицето и намерението му да упражни или не тези права. Проектът цели прецизиране на някои разпоредби в инструкцията и отстраняването на допуснати несъответствия между текстове на инструкцията и нейните приложения.


Дата на откриване: 22.6.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 22.7.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари