Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

С проекта на Постановление се предлага приемането на нов Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. Основната цел е осигуряване на по-добра ефективност при осъществяване на контролната дейност на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ и оптимизиране на работните процеси. Предвижда се прецизиране на функциите на дирекциите, подобряване на координацията между отделните структурни звена и повишаване на административния капацитет при изпълнение на контролната дейност на агенцията.

Предлага се нова структура на дирекциите както в общата, така и в специализираната администрация на ИА ГИТ. Съществена промяна в структурата на агенцията е създаването на седем Главни дирекции „Инспекция по труда” с четиринадесет териториални дирекции „Инспекция по труда“, които ще осъществяват контролните функциите на агенцията по места. Главните дирекции ще координират, планират, анализират и отчитат резултатите от контролната дейност и ще предлагат мерки за нейното подобряване.

Поради постоянно разширяващите се функции на агенцията и голямата натовареност на служителите, с проекта на акт се предлага увеличаване на нейната щатна численост. За увеличаването на числеността на агенцията е предвидена специална разпоредба в Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. Съгласно чл. 14, ал. 4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. разпоредбите на § 16, ал. 1 и 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за администрацията не се прилагат за увеличаване на числеността на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ до 200 щатни бройки за изпълнение на допълнително възложени функции. Осигуряването на допълнителните щатни бройки ще допринесе за укрепване на капацитета на агенцията и минимизиране на риска от неизпълнение на възложените функции.


Дата на откриване: 23.6.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 25.7.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
29 юни 2022 г. 15:30:00 ч.
Иван_Петров

Отлагане влизането в сила на акта

Предвид това, че се предлага приемане на нов Устройствен правилник и във връзка с произтичащата от това необходимост от сериозни структурни и организационни промени в Агенцията, предлагам да бъде обмислена възможността за отлгане на влизането в сила на проекта на Постановление.

03 юли 2022 г. 14:19:31 ч.
IvanIvanov1973

Забележки

Напълно съм съгласен да се увеличи численият състав на инспекторите на Изпълнителна агенция "Главна Инспекция по труда", но това е свързано с осигуряване на работни места (офис помещения, офис техника техника, мебели и мн. др.). Никъде не е посочено с колко точно ще се увеличи бюджета на агенцията. След като се раздели агенцията на посочените в устройствения правилник как ще се подобри координацията между звената? Моля да се вземе предходният опит със закриване на дирекции и превръщането им в отдели. Създаде се пълен хаос и ежедневно ще се налага да се пътува от един областен град (отдел) до дирекция или главна дирекция най-малкото за пренос на документи и комуникация. Т.е. се ангажират инспектори вместо да изпълняват задълженията си да станат като шофьори. Също така се увеличава териториалния обхват на инспекторите на територията на цялата Главна дирекция, което също е свързано с разходи за гориво, командировъчни, разходи за работодателите да пътуват в различни области, за да предоставят документи. Административно наказателната дейност също ще претърпи крах, тъй като в момента агенцията прави изключително много грешки. Работодателите заплащат наказателните си постановления, а някой от агенцията не е отметнал, че е платено. В последствие работодателя се дава на държавен съдебен изпълнител. При тази структура мисля, че ще стават все повече тези грешки.  

13 юли 2022 г. 15:54:20 ч.
p_merakov

Да не влиза в сила нов Устройствен правилник

Представеният проект за нов Устройствен правилник не би могъл да доведе до подобряване на дейността на Агенцията, тък като новата структура е не ясна, премахват се работещи дирекции. Създаването  се нови 7 Главни дирекции "Инспекция по труда" и към тях 14 териториални дирекции е неясно и необосновано и само би увеличило административната тежест. Закриват се дирекции в някои административни областни центрове, като считам, че това не би довело до ефективност и подобряване на работата на Агенцията. Не трябва да се приема нов Устройствен правилник.

15 юли 2022 г. 22:40:34 ч.
skyphax

Поредната работеща Институция, която бива убивана!

За съжаление в кръвта на българина е да разваля и променя нещата, които работят както трябва и това се случва отново с оглед на този проект на Постановление. ИА ГИТ е една от малкото добре функциониращи институции в Република България, заемаща място под формата на Дирекции "Инспекции по труда" на територията на всеки голям областен център в държавата, даващи лесен достъп на гражданите от съответната област до услугите на ИА ГИТ и осигуряващи качествен контрол за спазването на нормативните актове на КТ, ЗБУТ и българското законодателство от съответните предприятия разположени на територията на областите, където контрол се извърша именно от съответните дирекции. На фона на голямата инфлация и на умопомрачаващите цени, както на бита, така и на електроразпределението, преразпределението на тази структура на нови областни центрове ще доведе до пълен колапс и допълнителни натоварвания на финансовото състояние както на Агенцията и бюджета към МТСП, така и на бизнеса. Ако добре бъде погледнато състоянието на бизнеса и факта, че много от бизнесите фалираха след COVID кризата и постоянно растящата инфлация, то назначаването на допълнителни държавни служители и преразпределението на дирекциите е на практика излишно, като ще се обоснова по следния начин, а именно: парите за заплати на новите служители, пари за облекло на новите служители, пари за командировъчни (в това число и на новите служители), пари за съответно по – голямото количество гориво (в това число използваното от новите служители и вече променената структура), което ще се използва, пари за офис техника и канцеларски материали (в това число и на новите служители), всичко описано до тук прави този проект на Постановление не само излишен и безполезен, но го прави и по-лош във всички случаи за разлика от действащия сегашен. Не е лошо да се обърне внимание, че съвкупността от всички финансови разходи за новото предложено преразпределение на структурата на ИА ГИТ по областни центрове и назначаването на още служители, за които особено в периода им на обучение ще има само разходи,  е по – скъпо и по – неефективно от това да бъдат увеличени заплатите на действащите сегашни служители, които всъщност са издигнали тази Институция до сегашните ѝ висоти, с цел по – ефикасно изпълнение на служебните задължения и с цел намаляване на шансовете за възникване на корупционни практики. Назначаването на нови служители и промяната на разпределението по области ще успее ли да задържи дългогодишните служители, които би трябвало да се считат за специалисти в областта си на работа? По-добре, да не се споменава фактът, че този проект на Постановление, заедно със съвкупността за назначаване на още служители оставя лошо впечатление, че Институция като ИА ГИТ е политически зависима и се цели задоволяване на именно политически интереси и назначаване на електорат в тежки за цялата държава времена, което кара институцията да „олеква“ и да губи почва в очите на обикновения гражданин и допълнително засилва лошото мнение към държавните служители!

22 юли 2022 г. 13:43:41 ч.
САС Подкрепа

Становище

Синдикат на административните служители към КТ "Подкрепа" изрази официалното си становище по проекта на нов устройствен правилник. 

1. Напълно подкрепяме увеличаването на щатната численост на ИА "ГИТ";

2. Не подкрепяме промяната в структурата на агенцията, като в становището си сме изложили подробни аргументи в тази посока.

Настояваме мнението на работниците и служителите в ИА "ГИТ", изразено чрез нас да бъде взето предвид!

Намираме предложените промени в правилника за абсолютно неработещи и сме убедени, че ще влошат качеството на работа и ще увеличат админисративната тежест за граждани и бизнес!

23 юли 2022 г. 23:23:01 ч.
government needed

Да не се приеме предложението

Необходимо е да се обмисли организацията за новия правилник.Не считам, че това е правилно решение. Работеша добре и доказана във времето държавна институция не е добре да се променя. Липсва информация,за  необходимост от създаване на 14 дирекции със 7 главни дирекции. Да не се променя правилника!