Обществени консултации

Проект на постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

Описание на консултацията:
В Споразумението за съвместно управление на Република България 2021-2025 г. са заложени цели и приоритети за оптимизация на администрацията. 
При конкурсните процедури в държавната администрацията следва да се да се осигури възможност за обективна оценка на дигиталната компетентност и компютърните умения на кандидатите за държавна служба, както и да се уредят случаите, в които в администрацията, провеждаща конкурсна процедура, липсва звено „Човешки ресурси“, а подобни функции се изпълняват от друга администрация (споделена услуга).
С оглед привеждането в съответствие на нормативната уредба със заложените цели и приоритети се подготвя проект на постановление за изменение и допълнение на Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС).
В тази връзка стартира предварителна обществена консултация, като се канят всички заинтересовани страни да дадат предложения въз основа на своята практика.
Целта на провежданата консултация е да бъде предоставена възможност да се посочат идентифицирани проблеми, както и да се дадат предложения по въвеждането на нормативно установен механизъм за обективна оценка на дигиталната компетентност на кандидатите за държавна служба и по прилагането на принципа на споделените услуги в областта на подбора.
 
 
.
 

Вносител на проекта на акт в Министерския съвет:

 Заместник министър-председател по  ефективно   управление:

Отговорна институция за провеждане на консултацията:

 Администрация на Министерския съвет

Адрес на отговорната институция:

 гр. София, ПК 1594, бул. „Дондуков“ № 1

Отговорно звено за провеждане на консултацията:

 Дирекция „Модернизация на администрацията“

Лица за контакт:

(имена, адрес на електронна поща и телефонен номер)

Диана Дончева

d.doncheva@government.bg

тел. 02/940 24 94

Галя Иванова

givanova@government.bg

тел. 02/940 36 44

Начини за представяне на предложения и становища:

 • Портала за обществени консултации (изисква се регистрация чрез имейл);
 • електронна поща на посочените адреси;
 • Системата за сигурно електронно връчване https://edelivery.egov.bg/ (изисква се квалифициран електронен подпис или ПИК на НОИ);
 • официалния адрес за кореспонденция.
 


Дата на откриване: 24.6.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 24.7.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
25 юни 2022 г. 19:45:57 ч.
mario

Предложения за допълнения в Наредбата

 1. В приложение № 1 към чл. 5, ал. 1 да се добави под таблицата: дата:……………………….            Изготвил: ……………………
 2. В чл. 5, ал. 2 предлагам следното допълнение: Всички документи, които са свързани с провеждането на конкурса, се съхраняват в архива на администрацията, в която е конкурсната длъжност, в сроковете, определени по реда на чл. 43 от Закона за Националния архивен фонд. Ако конкурса се провежда в териториална структура, документите се изпращат при органа по назначаване в сроковете по чл. 44, ал. 3.
 3. В чл. 6, ал. 3 предлагам следното допълнение: Числеността и поименният състав на конкурсната комисия се определят със заповед на органа по назначаването за всеки конкурс. В заповедта задължително се вписват резервен председател и членове. Заповедта се издава в 3-дневен срок от крайната дата за приемане на документите.
 4. В чл. 12 предлагам следното допълнение: В чл. 12, ал. 1, т. 2 да се добави (ползване на отпуска или временна нетрудоспособност). В чл. 12, ал. 3 текстът „ал. 1, т. 3 и 4“ да се промени на „в случаите на ал. 1“.
 5. В чл. 14, ал. 1 да бъде премахнат текста: „в специализиран сайт или портал за търсене на работа“
 6. В чл. 18, ал. 1 предлагам следното допълнение: В случаите по чл. 17, ал. 6 кандидата се уведомява за входящ номер и дата на приетите документи, информацията за пречките за назначаване и копие на длъжностната характеристика които се изпращат от служителя по управление на човешките ресурси на кандидата по електронен път на посочената от него електронна поща.
 7. В чл. 20, ал. 4 предлагам следното допълнение: и изготвя справка

  за останалите членове на комисията, съгласно Приложение № 3. Справката се изготвя на следващия ден от крайната дата за подаване на документите.

Практиката досега показва, че всеки може да изготвя справка както прецени и съдържанието може да бъде различно. След като човешките ресурси трябва да изготвят справка за дипломите, моля да бъда изготвена справка, която да бъде приложение към наредбата. По този начин няма да има различия в справката.

 1. В чл. 20, ал. 4 думите „списъците“ да се промени на „протоколите“.
 2. Предлагам в чл. 20, ал. 8 и в чл. 34, ал. 7 да отпаднат, тъй като в самия протокол  има информация за всичко което е изброено в ал. 8 и ал. 7.
 3. Да се уточни в чл. 35, ал. 1 и ал. 2 защо в формуляра с името на участника трябва да се отбелязва резултатът. Да се конкретизира.
 4. В чл. 36, ал. 2 да се добави следния текст: Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест със затворени въпроси с един възможен верен отговор. Трите варианта се подписват на всяка страница от конкурсната комисия и се полага печат на звеното човешки ресурси на всяка страница.
 5. В чл. 37, ал. 2 да се конкретизира ако никой кандидат не постигне резултат над минималния, т.е не може да се мине на втория етап – интервю? Какво се прави в този случай? И как се прекратява конкурсната процедура?

 

06 юли 2022 г. 10:28:15 ч.
PODS

Коментари и предложение за допълнение

 

Като общ коментар следва да се отбележи, че е недобра  юридическа практика, да се използват понятия, да се уреждат процеси и процедури в подзаконови актове, без те да са регламентирани в закони в съответната област. В случая става дума за „споделени услуги“ и възможността органа по назначение да бъде подпомаган от звено в друга администрация.

По същество: да се разчита, че „споделените услуги“ изцяло ще отнемат функциите на експертите по ЧР не е възможно. Отнемат се само действия по администрирането на тези функции. Например, ще се изготвят и се изпращат  на „звеното по споделени услуги“ проекти на длъжностни разписания, заповеди, докладни и др. по предложение на органа по назначение. Интересно кой ще му подготвя тези предложения. Дори да е примерно юрист, това са функции по ЧР и следва да се отбележат в длъжностната му характеристика. В общия случай обаче това са експертите по ЧР.  Нещо повече те често подпомагат решението на ръководителите във връзка с промени в правоотношенията, кариерното развитие и др., касаещи служителите.

Остават функциите по поддръжка пълнотата на досиетата; воденето на служебните и трудови книжки; регистрите, касаещи служителите; съхранението на декларации; архивирането на документи от такъв характер и др. Остават функциите по процеса на оценяване, съгласуване на длъжностните характеристики, както и разработването на характеристиките на пряко подчинените служители на ръководителя; обработка на личните планове за обучение за съставяне на обобщения план и др. По отношение на обученията на служителите, експертите по ЧР са контактни лица с организациите които ги предоставят.  

Идеите да не съществува не само звено , но и служител с функции по ЧР,  би могла да се осъществи при наличие на всеобща информационна система, електронни, трудови книжки и регистрите им, електронни формуляри за оценка, електронни длъжностни характеристики, електронен архив и пр., което не е налично. Но дори тогава служител с консултативни и методологични функции по УЧР ще е необходим.

От казаното следва, че на този етап служител с функции по ЧР в администрации ще има - явен или „под прикритие“. Това означава, че такъв служител може да се включва в конкурсните комисии в администрациите, където няма обособено звено по ЧР.

В тази връзка предлагаме навсякъде след думите „липсва обособено звено  „Човешки ресурси“ да се добави „или служител с функции по ЧР“.

Ако това не се приеме, с разпоредбите в Наредбата започва заличаване на тази професионална общност в администрацията, което не следва да се допуска.

 

19 юли 2022 г. 11:26:32 ч.
Служител ЕХ

Незаконосъобразност!

Съгласно чл. 7, ал. 2 от ЗНА наредбата е нормативен акт, който се издава за прилагане на отделни разпоредби на нормативен акт от по-висока степен. Кой точно е законът, даващ основание да се предложат измененията по параграфи 1, 2, 3, 12 и т. н. от проекта на постановление? Отговорът е: няма такъв. И това прави тези изменения в Наредбата за конкурсите  абсолютно незаконосъобразни. Къде е "върховенството на закона"???

Поради това предлагам предложенията в тази посока да отпаднат от проекта на нормативен акт. 

19 юли 2022 г. 11:35:02 ч.
stoppingby

Необходимост от уточнение

В Проекта на постановление се говори за: „модул за провеждане на тестове за компетентности в Портала за работа в държавната администрация“. Такъв модул в Портала за работа няма.

Тестовете за компетентности се съдържат в Платформата за провеждане на тестове. Порталът за работа и Платформата за провеждане на тестовете са две отделни информационни системи, които обменят информация помежду си. 

Предлагам да се направи редакция в тази посока.