Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Проект на Постановление на Министерския съвет (ПМС) за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (МС): Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях и Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
С проекта на ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове на МС се цели осигуряване на единство и непротиворечивост на правната уредба със свързаното национално законодателство (Закон за опазване на околната среда) и постигане на пълно съответствие с изискванията на правото на Европейския съюз, а именно пълно и правилно транспониране на член 6, параграф 3 буква в) от Директива 2011/92/ЕС относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (изменена с Директива 2014/52/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година).


Дата на откриване: 28.6.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 12.7.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари