Обществени консултации

проект на Стратегия за превенция на престъпността (2021 – 2030 г.)

Проектът на Стратегия за превенция на престъпността (2021 – 2030 г.) е разработен от междуведомствена работна група, създадена от министъра на вътрешните работи, по инициатива на Националния съвет по превенция на престъпността. Стратегията за превенция на престъпността е дългосрочен документ за единно планиране, координиране и контрол на политиката за превенция на престъпността, осъществявана от държавните институции в сътрудничество с всички заинтересовани страни (научни институти, университети, неправителствени организации, бизнес организации и граждани). Международният опит доказва, че превенцията е най-ефективният способ за противодействие на престъпността. Чрез нея се постига намаляване на престъпността и на разходите за нейното противодействие, повишаване на сигурността на гражданите и на доверието им в способността на правозащитните органи да защитят правата и законните им интереси. Тя се реализира чрез осъществяване на целенасочени и активни политики в областта на икономиката, правото, образованието, културата и останалите области от социалния живот, за създаване на обстановка и условия, подпомагащи противодействието на престъпността. Дейностите, заложени в настоящата стратегия е предвидено да се финансират от държавния бюджет, чрез бюджетите на съответните институции, в рамките на одобрените им за съответната година бюджетни средства, от финансови инструменти на Европейския съюз, от общинските бюджети при изпълнението на конкретни марки и инициативи, както и чрез финансиране на тематични проекти и програми от други източници.


Дата на откриване: 29.6.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 29.7.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
15 юли 2022 г. 15:11:18 ч.
Национална мрежа за децата

Становище на Национална мрежа за децата

Национална мрежа за децата, обединение на 114 неправителствени организации, работещи в защита на детските права и благосъстояние, приветства създаването на проекта на Стратегия за превенция на престъпността (2021 – 2030 г.), разработена от междуведомствена работна група, по инициатива на Националния съвет по превенция на престъпността.

Като сме напълно съгласни, че превенцията е най-добрият начин за предотвратяване на голяма част от случаите на конфликт на гражданите със законовия ред и редуциране на престъпността и криминогенните прояви, смятаме, че инструментите за въздействие към различните групи, фокусирани към тази превенция, следва да почиват на задълбочени анализи за причините за противозаконно поведение и нарушения. В особена степен това важи за превенцията на детско-юношеската престъпност, която в почти абсолютни стойности се дължи на трайна бедност, социално изключване, системно неглижиране от страна на семейството, упражняване на насилие, злоупотреба и склоняване към престъпни деяния на децата от страна на възрастните.

Основен нормативен, структурен и функционален проблем за осъществяване на качествена превенция сред българските граждани под 18-годишна възраст е фактът, че в България все още децата са подвеждани под отговорност по силата на Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни от 1958 г. Това е морално остарял и загубил своята актуалност нормативен акт, който не отговаря на съвременните стандарти за защита на най-добрия интерес на детето, както и не работи в полза на възстановяване на правовия ред и на обществения договор, тъй като не предвижда мерки, които подпомагат реинтеграцията и социалната работа с деца-правонарушители и по този начин рискът от рецидив и трайно оставане в полето на престъпните деяния е огромен. Непълно е и транспонирането на Директива (ЕС) 2016/800 относно процесуалните гаранции за децата, които са заподозрени или обвиняеми в рамките на накзателното производство и Директива 2012/29/ЕС за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления.

Национална мрежа за децата открива остра необходимост от и се застъпва за спешни мерки за цялостна реформа в сферата на детското правосъдие, отмяна на Закона за борба с

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и приемане на законодателство, гарантиращо подкрепата и защитата на правата на децата в конфликт със закона (като

например приемане на Проекта на Закон за отклоняване от наказателно производство и налагане на възпитателни мерки на непълнолетни лица, по чието обсъждане и гласуване от 2018 г. насам няма напредък).

Ключово за своевременната реформа е закриването на местата за настаняване на малолетни и непълнолетни лица, извършили противообществени прояви, а именно социално-педагогическите интернати (СПИ) и възпитателните училища-интернати (ВУИ), и замяната им с алтернативни услуги за малолетни и непълнолетни в конфликт със закона, целящи осигуряване на ефективна защита и хуманни корективни мерки, инкорпориращи принципите и концепциите на възстановителното правосъдие. Към момента мерките за неотклонение, предвидени в НПК, не отговарят на съвременното развитие на политиката и законодателството за закрила на детето. Не се диференцират според възрастта на задържания, нито гарантират правото на образование на детето. Не се прилагат мерки, които биха позволили настаняване на детето в семейна среда, когато се налага изолирането му от криминогенна среда (специализирана приемна грижа). Наказателноправната система остава фокусирана върху репресията, т.е. постигане на собствените цели на процеса и на наказанието, без да обръща засилено внимание на интеграцията и социализацията на децата в контакт със закона.

Обръщаме внимание също, че в Стратегията на Европейския съюз за правата на децата (2021-2024), една от основните тематични области е именно правото на децата на детско правосъдие. Поради гореизложеното, настояваме реформата в детското правосъдие и създаване на подходящи услуги за деца в конфликт със закона да  бъде обвързана със стратегията за превенция на престъпността като основен начин проблемите да бъдат адресирани в зародиш и да не се стигне до тяхното хронифициране и да позволи децата да израстват като активни граждани, които живеят в унисон със закона и правовия ред.

 

Национална мрежа за децата

Юли 2022 г.