Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. е изработен съгласно краткосрочния план за действие, приет от междуведомствена работна група, създадена със заповед на заместник-министър председателя и министър на регионалното развитие и благоустройството.

Наредба № 7 от 2003 г. е обнародвана през 2004 г. и не е изменяна и допълвана от 2013 г. Причините, които налагат приемането на наредбата произтичат от необходимостта за постигане на съответствие на нейните разпоредби с разпоредбите на ЗУТ в резултат от неговите изменения и допълнения след 2013 г. Новите урбанистични и архитектурни решения, съвременните строителни технологии също представляват фактор, който налага да се направят изменения и допълнения на Наредбата.

В проекта на нормативен акт са залегнали и предложения за изменения и допълнения на действащи разпоредби, породили проблеми при прилагането им, поради непрецизност или непълнота, или пораждащи излишна административна и финансова тежест.

 

Предложения, коментари и становища по проекта на наредба могат да бъдат публикувани и изпращани на:

-Портал за обществени консултации (изисква се регистрация): www.strategy.bg/

-E-mail: e-mrrb@mrrb.government.bg


Дата на откриване: 29.6.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 29.7.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
02 юли 2022 г. 18:11:30 ч.
щайга

Смяна на предназначението на ателиета в старото строителство

Цитирам мотивите към изменението на чл. 78:
"С промените в чл. 78 отпада изискването за едностайните жилища да се осигурява
изложение към юг, югоизток, югозапад, изток или запад. Изменението цели да се
прекрати практиката обектите в жилищни сгради, за които не може да се осигури
благоприятна посока за ослънчаване да се определят най-често с предназначение за
„ателиета“, което създава проблеми за собствениците, свързани с адресна регистрация и
произтичащите от нея права за достъп до социални услуги, както и с невъзможност за
присъединяване към мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура при равни
условия със собствениците на жилища в сградата."
 
Става ясно, че целта е да се облекчат собствениците на малки жилища, декларирани в момента като ателиета. Вероятно измененията са насочени към случаите, когато поради даденостите на сградата и терена не е възможно да се осигури слънчево изложение и строителите на нови сгради проектират ателиета по принуда. Поради това измененията засягат само едностайните ателиета, но не и по-големите, защото при последните може да се предположи, че строителят има възможността да планира новата сграда и по друг начин. Считам, че това намерение е напълно в обществен интерес и аз лично го приветствам. Очевидно е, че огромното мнозинство от ателиетата са всъщност жилища. Вероятно администрацията разполага с данните колко ателиета има в България. Силно съм убеден, че тези данни ще покажат, че в страната има нереалистично много ателиета и може да се предположи, че изключително малка част от тях се ползват по предназначение.
 
Считам, че предложените изменения недостатъчно покриват ателиетата в сградите старо строителство, които по силата на абсолютно същите мотиви също би следвало да получат възможността да се преустроят в жилища. Причината е, че в старите сгради най-често липсва възможността да се осигури паркоместо в същия имот (чл. 38 (9) ЗУТ). 
 
Предлагам да се допълни възможността за изключение от изискването за паркоместо в процеса на смена на предназначението. Изключението би могло да е по преценка на компетентен орган (например райнонен архитект), който при наличието на обективни пречки (например гъсто застрояване в централната градска част, сгради без паркинг и без достъп от улица до двора и т.н.) да разреши смяна на предназначението (от ателие в жилище) и без наличието на паркоместо. Считам, че такива смени на предназначението (от ателие в жилище) в сградите старо строителство няма да накърнят обществения интерес и няма да доведат до допълнително натоварване на градската среда с автомобили, например. Това е така, защото става дума за ателиета, които и в момента се ползват като жилища и смяната на статута няма да доведе до никаква фактическа промяна в тяхното ползване. За тепърва строящи се сгради и за стари сгради с наличен паркинг изискването за паркоместо следва да се запази като целесъобразно.

26 юли 2022 г. 16:11:16 ч.
kiip

СТАНОВИЩЕ на Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП)

II. Чл. 112. В жилищата задължително се предвиждат комини в дневните и в кухните.

(1) В жилищата задължително се предвижда комин в дневните, в дневните с кухненски бокс и в самостоятелните кухни.

(2) В кухните и в дневните с кухненски бокс коминът се проектира с възможност без смесване на потоците на изходящите газове от отопление и вентилация или и осигуряване на място за местна смукателна вентилация.

Мотиви: Двете части на предложението не трябва да са в алтернатива, за да не противоречат на Наредба Iз-1971 и указателните писма към нея. Затова предлагаме съюзът „или“ да стане „и“, да отпадне „с“ преди осигуряване и да се добави „местна“ преди смукателна вентилация.