Обществени консултации

Проект на Постановление за допълнение на Постановление № 283 на Министерския съвет от 19.08.2021 г. за приемане на Списък на професионални направления и защитени специалности по чл. 95, ал. 7, т. 8 от Закона за висшето образование

С Постановление № 283 на Министерския съвет е приет Списък на професионални направления (ПН) и защитени специалности по чл. 95, ал. 7, т. 8 от Закона за висшето образование, по които обучаваните в тях студенти ще бъдат освобождавани от такси за обучение.

Освобождаването от заплащане на такси за обучение на студентите в тези професионални направления и специалности допринася за повишаване на интереса към обучение в тях, като целта е подготовката на висококвалифицирани специалисти за нуждите на тези стопански отрасли в които се наблюдава недостиг на кадри на пазара на труда.

Предложеният проект на акт за допълнение на Постановление № 283 от 2021 г. на Министерския съвет ще обхване общо 35 студенти в първи курс на обучение по специалностите от ПН 5.9. „Металургия“ за ОКС „магистър“ след придобита ОКС „бакалавър“, които ще бъдат приети през учебната 2022/2023 година в Химикотехнологичния и металургичен университет - София.

Промените ще спомогнат за намаляване или премахване на пречките за осъществяване на държавната политика, насочена към обезпечаване пазара на труда с необходимите специалисти, придобили съответната степен на висше образование, в средносрочен и дългосрочен план, които са породени от пренасищане с кадри в едни направления и професии за сметка на недостиг в други. Ще се създадат условия за подобряване качеството на висшето образование и за постигане на съответствието му с изискванията на пазара на труда чрез подготовка на висококвалифицирани специалисти за целите на икономическото и общественото развитие на страната.

Целите, които се поставят с приемането на акта, са свързани с подобряване и осъвременяване на връзката на висшето образование с реалната икономическа среда и нуждите на пазара на труда от подготвени висококвалифицирани специалисти.


Дата на откриване: 30.6.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 1.8.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
11 юли 2022 г. 14:07:19 ч.
bami

Становище на Българска асоциация на металургичната индустрия

Металургията е перспективен отрасъл и фактор за реализиране на политиките по климата  и технологичното развитие на европейската и националната икономика. Необходимите за производството специалисти с висше образование се обучават единствено от Факултета по металургия и материалознание към ХТМУ, гр. София. Преподавателите от професионално направление 5.9. „Металургия” изпълняват своята мисия за осигуряване на висококвалифицирани кадри за работата на съществуващите мощности и за внедряваните нови високотехнологични производства.

Магистърските специалности в професионално направление 5.9. Металургия надграждат образованието, получено в модулите на специалността Металургия. Студентите получават задълбочени познания в определени металургични направления

(Металургия на цветните и благородни метали, Металургия на черните метали, Металолеене, Обработване на металите чрез пластична деформация, Металознание и термично обработване на металите, Енергийна и екологична ефективност в металургията и Системи и устройства за опазване на околната среда в металургията) и това е основание за успешна реализация като висококвалифицирани специалисти в съответната област.

 

Освен чисто металургичните позиции/длъжности във фирмите работят инженери с образование в областта на химията, електротехниката, автоматизацията, електрониката и високите технологии, логистика, икономика и др. Тяхната реализация може да бъде по-успешна, ако придобият допълнителни знания по металургия, каквито могат да получат в съответните магистърските специалности от ПН 5.9 “Металургия”. Безплатното обучение ще направи този процес по-привлекателен. Включването на ПРОФЕСИОНАЛНОТО НАПРАВЛЕНИЕ 5.9 МЕТАЛУРГИЯ в Списъка на професионалните направления и защитените специалности по чл. 95, ал. 7, т. 8 от Закона за висшето образование ще допринесе за привличането на добре подготвени студенти за обучение в магистърска степен по хоризонтала и вертикала.

 

Ежегодно Факултетът по металургия и материалознание съвместно с Българската асоциация на металургичната индустрия, в която членуват всички български металургични фирми, приемат и успешно реализират програма за съвместна дейност, включваща: осигуряване на стажове, изнесено обучение на територията на фирмите, изнасяне на лекции от водещи специалисти от предприятията, обща кандидатстудентска кампания, обучение на специалисти от фирмите, разработване на дипломни работи и курсови проекти по актуални производствени теми и др. Всичко това води до осигуряване на високо ниво на качеството на обучение, мотивиране и адаптиране на студентите за бъдещата им работа по специалността.

Във връзка с гореизложеното Българската асоциация на металургичната индустрия подкрепя Постановлението на МС за включване специалност  „Металургията” за ОКС „магистър“ в списъка на професионалните направления и защитените специалности по чл. 95, ал. 7, т. 8 от Закона за висшето образование. Обучението на висококвалифицирани специалисти по металургия е изключително важно за създаване на кадровия потенциал, необходим за развитието на металургичната индустрия в България.