Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

 

От влизането на Наредбата в сила до настоящия момент практиката при прилагането й и настроенията от страна на бизнеса наложиха необходимост от внасянето на изменения и допълнения в посока на по-разширени възможности за провеждане на процедурите за ползване на дървесина и възлагане на дейности в горските територии. Наложиха се и промени по отношение облекчаване на режима за кандидатстване, намаляване на административната тежест за кандидатите за изпълнители, както и постигане на по-голяма прозрачност на процедурите.

С проекта се прави стъпка към осигуряване и задоволяване на потребностите на вътрешния пазар.

В проекта на наредбата са предвидени достатъчно възможности, чрез които българските фирми да участват в облекчени, в сравнение с досега действащите правила, и прозрачни процедури за възлагане изпълнението на дейности в горските територии или за закупуване на дървесина и недървесни горски продукти. Определен е и облекчен ред, по който гражданите да закупуват дървесина за лична употреба. Разработеният проект отговаря на обществения интерес и на очакванията на българските граждани и фирми, които ползват дървесина или извършват дейности в горските територии, като регулира по нов начин и отношенията между държавата, като собственик на гори, и българския бизнес.

Не на последно място въвеждането на изменения и допълнения се налага и поради влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за горите. В него законодателят предвиди допълнителни норми, условията и реда по прилагането на които следва да се уредят с настоящата наредба.


Дата на откриване: 8.10.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 22.10.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари