Обществени консултации

Проект за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър приет с Решение № 545 на Министерския съвет от 2004 г.

Проектът за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър е изготвен на основание чл. 11 от Закона за електронните съобщения. Предложенията са обсъдени и приети с решение на Съвета по националния радиочестотен спектър от 03.06.2022 г., отразено в Протокол № 96.

С предложения проект се актуализират разпределения и забележки към Плана, уточняващи ползването на радиочестотен ресурс за национална сигурност. Създават се условия Комисия за регулиране на съобщенията да предоставя за временно ползване, на вторична основа, радиочестоти за нуждите на националната сигурност извън населени места, с ограничена мощност на излъчване. По този начин се осигурява гъвкаво съвместно ползване на радиочестоти и радиочестотни ленти на територията на страната, без да се заделя допълнителен радиочестотен спектър за ползвателите от национална сигурност.

 

Писмени становища по Проекта за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър могат да представят в Министерството на транспорта и съобщенията в срок до 05.08.2022 г.

Лице за контакт:
Теодора Пасарелска
Държавен експерт в дирекция „Съобщения“
тел: 02 9409 267
e-mail: tpasarelska@mtitc.government.bg

 


Дата на откриване: 6.7.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 5.8.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
03 август 2022 г. 19:18:38 ч.
СтоянМитев

Становище на Стоян Митев, основано на позиция на ГД ГВА.

Изхождайки от задължението по международни договори, по които Република България е страна, за лентите, които на глобално ниво се използват изключително за гражданско (R) въздухоплаване, да се включи промяната както следва:

§….     Радиочестотна лента 4650-4700 kHz се изменя така:

4650-4700

ВЪЗДУШНА ПОДВИЖНА (R)

Забележки 8, 73

ГРАЖДАНСКИ

НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

Да отпадне „НС“ – включена е като ползвател чрез заб. 8

 

 

§….     Радиочестотна лента 960-1164 MHz се изменя така:

960-1164

ВЪЗДУШНА РАДИОНАВИГАЦИЯ

ВЪЗДУШНА ПОДВИЖНА (R)

ВЪЗДУШНА ПОДВИЖНА-СПЪТНИКОВА (R)

Забележки 8, 73, 169, 266, 307

ГРАЖДАНСКИ

НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

Да отпадне „НС“ – включена е като ползвател чрез заб. 8

 

Позицията на ГД ГВА като законово определен компетентен орган за управление на радиочестотния спектър за гражданско въздухоплаване на България, е изразена пред ръководството на МТС и председателя на СНРЧС в  документи с рег. № 04-17-406/04.12.2020 г. и рег. № 45-09-114/16.02.2021 г.