Обществени консултации

Проект на Наредба за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режимът на дежурство, времето за отдих и почивките за държавните служители

С решение № 6356 от 27.06.2022 г. на Върховния административен съд (обн., ДВ, бр. 51 от 2022 г. /ВАС/) Наредба № 8121з-1353 от 15 декември 2020 г. за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките за държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр.107 от 2020 г.) е отменена. Проектът на Наредба се издава от министъра на вътрешните работи на основание чл. 187, ал. 10 във връзка с ал. 9, чл. 187а, ал. 4 и чл. 188, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР) и урежда реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките за държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от ЗМВР. С оглед цитираното решение на ВАС, на основание чл. 195 от Административнопроцесуалния кодекс и с цел своевременното осигуряване на правила за изпълнение на чл. 187 от ЗМВР срокът да обществено обсъждане на проекта на Наредба е 14-дневен.


Дата на откриване: 7.7.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 21.7.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
09 юли 2022 г. 18:01:19 ч.
ВАнко

Писмено съгласие

в чл. 20 да се създаде нова алинея 3 със следния текст - "Писменото съгласие по ал. 1 е неразделно част от Протокол приложение № 7". Досегашната алинея 3 да стане алинея 4.

Мотиви: По този начин ще се улесни контрола по даване на писмено съгласие от служителите, като се съпоставят датите на полагане на извънредния труд, с приложените към него декларации и дали действително има такива. Това се налага тъй като не е уреден въпроса "Къде се съхраняват тези писмени съгласия?"

16 юли 2022 г. 00:14:10 ч.
MarianEnchev

Чл.5, Ал. 2 и 3

Нека се премахне или ясно да се регламентира промяната на работното време от ръководителите по чл. 37 от ЗМВР

Често се използва за заобикаляне на закона, без естеството на работа да го налага, прави се с цел да не се заплаща извънреден труд, като се осуетява възможността /правото/ на  служителят да откаже полагането на извънреден труд, след достигане на регламентирания лимит!