Обществени консултации

Проект на Наредба за отмяна на Наредба № 11 от 12.04.1995 г. за санитарно-хигиенните изисквания към устройството и работата на селскостопанските аптеки

1. Причините, които налагат приемането на нормативния акт:

Наредба № 11 от 12.04.1995 г. за санитарно-хигиенните изисквания към устройството и работата на селскостопанските аптеки (обн., ДВ, бр. 37 от 21.04.1995 г., изм. и доп., ДВ, бр. 54 от 15.06.1999 г., в сила от 15.07.1999 г., ДВ, бр. 34 от 3.04.2002 г.) е издадена от министъра на здравеопазването и министъра на земеделието и хранителната промишленост на основание § 11 от заключителните разпоредби на отменения Закон за народното здраве и § 3 от заключителните разпоредби на отменения Закон за защита на растенията.

По силата на § 39 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за здравето, съответно на § 5 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за защита на растенията, Наредба № 11 от 1995 г. продължава да се прилага доколкото не противоречи на посочените два действащи закона.

Настъпилите съществени промени в обществените и икономически отношения в страната след 1995 г., в т.ч. и промени в законовата уредба, уреждаща обществените отношения в тази област, а именно: отмяната на Закона за народното здраве и отмяната на Закон за защита на растенията налагат актуализиране на подзаконовата нормативна уредба, особено предвид противоречието й с посочените по-горе закони.

В съответствие с горното на основание чл. 47 от Закона за защита на растенията е издадена Наредба № 3 от 2017 г. за условията и реда за производство, пускане на пазара, търговия, преопаковане, транспортиране и съхранение на продукти за растителна защита /обн., ДВ, бр. 64 от 8.08.2017 г/;

С оглед на факта, че извън обхвата на обществените отношения, уредени с Наредба № 3 от 2017 г. остават здравните изисквания към устройството и дейността на селскостопанските аптеки като обект с обществено предназначение, съществува необходимост от издаването на нормативен акт в тази област, който ще запълни съществуващата нормативна празнота без да противоречи на актове от по-висока степен. Ето защо едновременно с подготовката на настоящия проект на отменителна наредба, на основание чл. 34, ал. 2, във връзка с § 1, т. 9, б. „у“ от допълнителните разпоредби на Закона за здравето е подготвен и проект на Наредба за здравните изисквания към устройството и работата на селскостопанските аптеки.

Наредба № 11 от 12.04.1995 г. за санитарно-хигиенните изисквания към устройството и работата на селскостопанските аптеки е издадена от министъра на здравеопазването и министъра на земеделието и хранителната промишленост. Тъй като нормативен акт, издаден от един орган може да бъде отменен само с нормативен акт на същия орган, се предлага настоящата наредба също да бъде издадена от министъра на здравеопазването и министъра на земеделието.

2. Целите, които се поставят:

С отмяната на Наредба № 11 от 12.04.1995 г. за санитарно-хигиенните изисквания към устройството и работата на селскостопанските аптеки се цели да бъде отменен акт, който няма практическо приложение и необходимост от съществуването му, както и да бъде прецизирана нормативната уредба.

3. Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.

Проектът на Наредба за отмяна Наредба № 11 от 12.04.1995 г. за санитарно-хигиенните изисквания към устройството и работата на селскостопанските аптеки няма да доведе до пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет.

4. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:

Резултатите, които се очакват от прилагането на проекта на наредба за отмяна на Наредба № 11 от 12.04.1995 г. за санитарно-хигиенните изисквания към устройството и работата на селскостопанските аптеки е приемането на акт, който ще отмени друг акт, за който няма необходимост от съществуването му, поради обстоятелството, че съответната материя е частично уредена с действащ нормативен акт /Наредба № 3 от 2017 г./, а относно здравните изисквания към селскостопанските аптеки предстои да бъде издадена наредба, която да уреди материята по адекватен за същестествуващите обществените отношения начин.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

С проекта на наредба за отмяна на Наредба № 11 от 12.04.1995 г. не се въвеждат разпоредби от европейското право, поради което не е изготвена справка за съответствие.

На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове проектът на наредба и мотивите към него ще бъдат публикувани за обществено обсъждане на интернет страницата на Министерството на здравеопазването и на Портала за обществени консултации за срок от 30 дни.

 

Адрес за изпращане на становища и предложения: dzk@mh.government.bg


Дата на откриване: 8.7.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 7.8.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари