Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове в областта на отпадъците

Приемането на ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове се очаква да доведе до:

• Завършването на нормативната рамка за създаване на система за разделно събиране на бутилки от РЕТ  в рамките на съществуващите системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки за постигане на целите, заложени в чл. 11 от Наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда съобразно изискванията на Директива (ЕС) 2019/904.

• Постигне съответствие с определени нови изисквания в Закона за управление на отпадъците (ЗУО), въведени с неговото последно изменение и допълнение (ДВ, бр. 19 от 2021 г., в сила от 05.03.2021 г.).

• Уеднаквяване на изискванията към обхвата на проверите и докладите с фактически констатации по наредбите по чл. 13 от ЗУО  като задължително се представят едни и същи документи към докладите от всички лица по всички наредби.

• Отстраняване на някои установени в практиката технически неточности в препратки в определени разпоредби и в някои приложения в Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки и Наредбата за излезли от употреба моторни превозни средства.

• Цялостно повишаване на добавената стойност за икономиката от рециклирането на пластмаса и ще се създадат предпоставки за по-устойчиво управление на материалите, като се опазва, съхранява и подобрява качеството на околната среда, и се гарантира разумното, ефективното и рационалното използване на природните ресурси.


Дата на откриване: 8.7.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 7.8.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
04 август 2022 г. 12:29:08 ч.
ГГ

Трябва ни Депозитна система, не само нови кошчета

Хиляди нови малки кошчета из градските паркове в страната няма да мотивират потребителите много повече от сегашната система. 

Държавата може да преустанови повсеместното замърсяване с пластмасови опаковки от напитки като въведе още сега депозитна система с доказана икономическа, екологична и социална ефективност.

С уважение:

Гергана Вълчева, 04.08.2022, София

04 август 2022 г. 15:04:32 ч.
hristina7

Нужна е въвеждането на депозитна система

За да може да се постигне напредък в събирането на отпадъци, е нужно да се въведе решение, което да стимулира потребителите към желаното поведение.

Депозитната система е нещо, което значително би подпомогнало настоящията ситуация и затова е нужно да бъде въведена.

С уважение,

Христина Димова, 04.08.2022, Велико Търново 

04 август 2022 г. 16:13:12 ч.
zerowastesofia

Подобна мярка би затруднила въвеждането на реална депозитна система у нас

Поставянето на хиляди малообемни контейнери и чували на стойки из градските обществени пространства не само няма да реши проблема със замърсяването, причинено от подобни опаковки (особено в слабонаселените райони и природни територии), но значително ще загрози обществената среда и ще създаде предпоставки за повече логистичен хаос при сметосъбирането и неяснота сред потребителите. Огромният финансов ресурс за закупуване и инсталиране на такива специализирани съдове би бил пропилян, ако действително България планира да въведе депозитна система.

В същото време въвеждането на реално работеща депозитна система е единственият начин за успешно събиране на използваните опаковки от напитки, който се е доказал в над 40 страни по света и вече действа или е в процес на въвеждане в почти всички европейски държави.

Призовавам ви да премахнете текстовете, касаещи разделното събиране на пластмасови бутилки (т.9 и т. 10 от Постановлението) и те да бъдат прецизирани на следващ етап, след като проучването даде насоки за параметрите на депозитната система в България.

С уважение,

Симона Стилиянова, 4.08.2022, София

04 август 2022 г. 19:25:11 ч.
desislav_m

Крайно необходимо е въвеждането на депозитна система.

Крайно необходимо е въвеждането на депозитна система.

Дори според мен е възможно да се добави възможността да бъдат връщани събрани пластмасови бутилки вече намерени в природата и да бъдат заплащани в пунктовете за събиране на вторични суровини, например на килограм. По този начин ще бъдат още повече стимулирани хората да събират изхвърлените вече бутилки.С уважение,

Десислав Милатинов

04 август 2022 г. 21:51:13 ч.
iskrasugar

Разделното събиране на бутилки от РЕТ НЕ е решение!

Уважаеми Дами и Господа,

Хвърлям отпадъците си разделно от момента, в който се появиха контейнери за разделно събиране. Учех хората около мен да правят същото, но за съжаление, вече много години по-късно - настоящата 2022 година, виждам контейнерите за органични отпадъци пълни с РЕТ опаковки и хартия. Жълтият контейнер /този за пластмасови опаковки/ е на няколко метра и въпреки това, масово хвърлят всичките си боклуци в контейнера за органични отпадъци или около него. 

Как поставянто на още един контейнер ще накара тези напълно незаинтерсовани лица да хвърлят РЕТ опаковките си в специално поставения за тази цел контейнер? Виждам две решения на този проблем - да получават пари, което ще ги мотивира да носят РЕТ опаковките си на определените места, и най-идеалният вариант - да не се продават продукти с такива опаковки. Докато РЕТ опаковки съществуват на пазара, депозитната система е най-доброто решение.

С Уважение,

Искра Захариева

04.08.2022г.

гр. Русе

05 август 2022 г. 00:28:06 ч.
gg1222

Необходимо е въвеждането на Депозитна система възможно най-скоро

Уважаеми госпожи / господа,

Във връзка с публикуваните за обществено обсъждане нормативни промени, касаещи „разделно събиране на бутилки от РЕТ в рамките на съществуващите системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки“ споделям следното становище:

Както ние всички сме свидетели, замърсяването с пластмасови бутилки е навсякъде около нас. Живея в морски район, където морето постоянно изхвърля бутилки в различна степен на разлагане. В малките градове по черноморието (където основно е концентриран туристическия поток през летните месеци) системите за разделно събиране са в изключително ограничен капацитет. По-скоро са инсталирани, за да се каже "ето, имаме разделно събиране". Да се разбира "не са много ефективни" и хората изобщо не са стимулирани да събират разделно.

 

В този ред на мисли, вярвам, че въвеждането на Депозитна система в цялата страна възможно най-скоро би довело до така желаните видими резултати. Виждала съм системата в много държави в Централна и Западна Европа и съм виждала с какво старание хората събират бутилките, за да могат да компенсират част от доходите си.

Искрено се надявам, че ще приемете вярното решение. Нямаме нужда от генериране на допълнителен боклук, за да си събираме боклука.

С уважение,

Галя Гогова, Созопол, 05.08.2022 г.

С уважение:

Име, дата, населено място

 

05 август 2022 г. 13:30:17 ч.
kdilova678

Спешно въвеждане на депозитна система!

Уважаеми госпожи / господа,

Във връзка с публикуваните за обществено обсъждане нормативни промени, касаещи „разделно събиране на бутилки от РЕТ в рамките на съществуващите системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки“ споделям следното становище:

Хиляди нови малки кошчета из градските паркове в страната няма да мотивират потребителите много повече от сегашната система. За разлика от тях, обратното приемане на бутилки и кенчета в местата на закупуване срещу възвръщаем депозит ще осигури стимул и достъп и за хората в най-малките населени места с магазин.

Държавата може да преустанови повсеместното замърсяване с пластмасови опаковки от напитки като без отлагане въведе депозитна система с доказана икономическа, екологична и социална ефективност.

С уважение: Катя Дилова

05.08.2022,гр.София

05 август 2022 г. 20:07:41 ч.
strategy2022

ДОБРОВОЛНА МАРКИРОВКА ВЪРХУ ОПАКОВКИТЕ

Уважаеми господа,

Бих искала да изложа настоящото становище във връзка с публикувания за обществено обсъждане проект за изменение и допълнение на „Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки“ („Наредбата“).

Съгласно точка 31 буква „б“ от настоящия проект за изменение и допълнение на Наредбата, параграф 7 от ПЗР на Наредбата се изменя както следва: „§7. Член 5, ал. 1, т. 2 и т. 3 се прилагат доброволно“.

Считам, че логично и правно обосновано е освен т. 2 и т. 3 на чл. 5 от Наредбата, доброволен характер да има и т. 1 от тази разпоредба. След като изискването за задължително поставяне на „маркировка за рециклиране на опаковката и вида на материала, от който е изработена съгласно приложение № 3“ (т. 2 от чл. 5 на Наредбата) отпада, би следвало да отпада и задължителния характер на изискването за поставяне на „идентификационен номер и/или абревиатура съгласно приложение № 2“ (т. 1 от член 5 на Наредбата). Този извод следва включително но не само от факта, че предвид приложение № 3 от Наредбата, за да се изпълни изискването на т. 1 от чл. 5 на Наредбата (ако остане задължително), трябва да се използват символите посочени в т. 2 (чието прилагане би трябвало да има доброволен характер според настоящия проект за нормативни промени).  За сравнение - в останалите държави-членки на ЕС поставянето на споменатите маркировки и символи по т. 1 и т. 2 от чл. 5 на Наредбата имат доброволен характер.

На следващо място бих искала да отбележа, че считам за правилно законодателно решение предлаганото съгласно настоящия проект за промени в Наредбата изрично посочване на прилагането на т. 3 от чл. 5 от Наредбата като доброволно. От настоящата нормативна уредба се прави извода, че към момента т. 3 на чл. 5 от Наредбата (поставянето на маркировка за разделно събиране на отпадъците от опаковки съгласно приложение № 4) има по-скоро задължителен характер, поради предвидената в чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за управление на отпадъците санкция, според която се наказва с глоба ФЛ, което хвърля в контейнерите за смесени битови отпадъци, отпадъци с маркировка за разделно събиране. В останалите държави-членки на ЕС, тази маркировка не е задължителна.

Предвид горното, считам за правилно от правна гледна точка, точка 31 буква „б“ от проекта за нормативни промени, касаещ измененията и допълненията в ПЗР на Наредбата, да има следната редакция: „§7. Член 5, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 се прилагат доброволно“.

Подобна редакция на разпоредбата би била в унисон със законодателните решения в областта на маркировката за рециклиране на опаковките и маркировката за разделното събиране на отпадъците от опаковки в останалите държави-членки (на ниво Европейски съюз използването на тези маркировки и символи има доброволен характер).

С уважение,

Адв. Невена Джурова, гр. София, 05.08.2022 г.

06 август 2022 г. 02:36:46 ч.
etasheva

Депозитна система повече без отлагане

Разтревожени сме, че включените промени, касаещи разделното събиране на пластмасови бутилки от напитки, представляват отстъпление и са в противоречие с вече започналия процес за въвеждане
на депозитна система за опаковки от напитки в България в най-кратки срокове.
 
След като ключовите заинтересовани страни - производители на напитки, търговци и рециклиращи предприятия - изразиха положително отношение към въвеждането на депозитна система у нас и в рамките на нарочна Работна група към МОСВ успяха да предложат задание за необходимото предварително проучване, очакванията на обществеността са за бързо въвеждане на системата в България.
 
Тук публикуваните предложения за промени в Наредбата за отпадъците от опаковки само биха подкопали и забавили въвеждането на депозитната система. Смятаме, че за да се постигнат както задълженията на производителите, така и целите, заложени в законодателството по отпадъците, е необходимо да се придвижи въвеждането на депозитна система в България по най-бързия начин.
 
Поставянето на хиляди малообемни контейнери и чували на стойки из градските обществени
пространства не само няма да реши проблема със замърсяването, причинено от подобни опаковки
(особено в слабонаселените райони и природни територии), но значително ще загрози обществената среда и ще създаде предпоставки за повече логистичен хаос при сметосъбирането и неяснота сред потребителите.
 
Огромният финансов ресурс за закупуване и инсталиране на такива специализирани съдове би бил пропилян, ако действително България планира да въведе депозитна система. Опитът от сходни европейски държави показва, че 18 месеца са напълно достатъчен срок това да се случи. Същевременно първият срок за постигане на целите по отношение на пластмасовите бутилки е през 2025 г. и не налага спешни междувременни мерки до задействането на национална депозитна система. Следоветално, най-ефективното действие за изпълнението им би било да се продължи поетият курс към въвеждане на депозитна система за опаковките от напитки.
 
Призоваваме ви да премахнете текстовете, касаещи разделното събиране на пластмасови бутилки (т.9 и т. 10 от Постановлението) и те да бъдат прецизирани на следващ етап, за да зададат основните параметри и изисквания към депозитната система в България.
 
Лице за контакт: Евгения Ташева, екип „Нулеви отпадъци“ на екологично сдружение „За Земята“ - e.tasheva [at] zazemiata [dot] org.
 
Становището е подкрепено от:
 
Екологично сдружение „За Земята“
„Грийнпийс“ - България
Основа - съветник за устойчив бизнес
Zero Waste Sofia - блог и общност за устойчив начин на живот
Фондация „Академия за рециклиращо изкуство“
Green Revolucia - онлайн платформа за устойчиви продукти за дома, работилници за начин на живот с нулев отпадък, консултантски услуги за намаляване на отпадъците
Сдружение „Свят на бъдещето“
Инициатива за отговорно планинарство „Умна раница“
LessPlastic Bulgaria - блог и инициатива за редуциране на пластмасата за еднократна употреба
Thrift Sheep - блог и подкаст за природосъобразен начин на живот
ZERA (Зера Ера ООД) - решения за нулеви отпадъци и многократна употреба
Station zero - магазин за пазаруване в собствен съд без отпадъци
Eco Switch - онлайн магазин за алтернативи на еднократната пластмаса и вдъхновител за живот с помалко пластмаса
EcoVarna.info - Обществен център за околна среда и устойчиво развитие
„Тиера Верде България“ - устойчив бизнес за екологични препарати и стоки за живот с нулев отпадък
Горичка.бг - инициатива за обучения, разговори и дебати за устойчиво бъдеще

06 август 2022 г. 12:55:56 ч.
ak

Време е за депозитна система и в България

Добавянето на нови кошчета из градските паркове в страната няма да мотивират потребителите да изхвърлят разделно.

Това, върху което държавата трябва да се фокусира, е въвеждането на депозитна система с доказана икономическа, екологична и социална ефективност.

В Западна Европа такъв тип системи се използват от над 15 години и са крайно ефективна мярка срещу замърсяването. С годините в западните държави от ЕС са изградили достатъчно know-how, който лесно може да бъде предаден и у нас.

Крайно време е депозитните системи да навлязат и в България и да се наложат по-умните решения, а не по-лесните.

С уважение:

Антония Корчева, 06.08.2022, Варна

 

06 август 2022 г. 13:22:39 ч.
Victoria_Gencheva

Нужно е навременното въвеждане на депозитна система.

Това би била поредна стъпка към задълбаването на проблема със замърсяването. Нуждаем се от истинска работеща депозитна система, която да стимулира гражданите, а не от половинчато решението. Време е да вгледаме в примера на повече от 40 страни в цял свят, при които работещата депозитна система е с доказака екологична, икономическа и социална ефективност.

Присъединявам се към гражданския призив да премахнете текстовете, касаещи разделното събиране на пластмасови бутилки (т.9 и т. 10 от Постановлението) и те да бъдат прецизирани на следващ етап, след като проучването даде насоки за параметрите на депозитната система в България.

С уважение,

Виктория Генчева

06.08.2022 г 

06 август 2022 г. 16:26:00 ч.
kalbo

Трябва да се въведе система за връщане на използван амбалаж

Здравейте, според мен всякакъв опит да се разположат разнообразни кошчета за събиране на шишета не е достатъчен, за да намали чувствително обема на пластмасовия амбалаж. Ако се уеднаквят малко стандартите за стъклен амбалаж и се осигури възможност за връщането му или се въведе депозитна система и за пластмасовите шишета и хората усетят, че си плащат за бутилката и могат да възвърнат тази стойност, това би стимулирало мнозина, които иначе не биха си дали труд да намерят подходящата кофа, да запазят амбалажа, за да го върнат. Ако има възможност във всеки магазин да върнеш използваното си стъклено или пластмасово шише и да получиш пълно с отстъпка или да има автомати за изкупуването им, или възможности да се плащат билети за градски транспорт и други подобни решения, които са въведени на много места по света, ще има много по- голям резултат.

С уважение

Калина Босева

06 август 2022 София

06 август 2022 г. 19:52:13 ч.
DimitarT

Необходима е депозитна система

Уважаеми госпожи / господа,

Обръщам се към Вас във връзка с Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове в областта на отпадъците, публикуван за обществено обсъждане на 08.07.2022г. тук: https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6957 , по-конкретно точката, касаеща „разделно събиране на бутилки от РЕТ в рамките на съществуващите системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки за постигане на целите, заложени в чл. 11 от Наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда съобразно изискванията на Директива (ЕС) 2019/904.“

Намирам за тревожно, че включените промени, касаещи разделното събиране на пластмасови бутилки от напитки, представляват отстъпление и са в противоречие с официално обявените по-рано тази година планове за въвеждане на депозитна система за опаковки от напитки в България в най-кратки срокове.

Смятам, че добавянето нов вид контейнери към съществуващата система за разделно събиране, без да се осигурява паричен или друг материален стимул за връщането на опаковките от напитки, няма да доведе до търсения резултат, но ще внесе допълнително объркване сред потребителите и нови предпоставки за замърсяване на градската среда. Освен това по този начин отново ще останат необслужвани малките населени места, където пластмасовите бутилки често са сред основните отпадъци, срещани в нерегламентирани замърсявания, сметища и водоеми.

Призовавам отговорните държавни институции да вземат мерки за бързото въвеждане на депозитна система у нас като единственият начин за качествено събиране на 90% от използваните опаковки от напитки, който се е доказал в над 40 страни по света и вече действа или е в процес на въвеждане в почти всички европейски държави.

С уважение:

Димитър Тасев

06.08.2022

София