Обществени консултации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ на МС за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”

Последните изменения и допълнения на Закона за държавния служител (обн., ДВ, бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 1.07.2012 г.) налагат на основание § 84, т. 2 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния служител компетентните органи да приведат устройствените актове на съответната администрация в съответствие със закона.

В изпълнение на тази законова разпоредба се правят измененията в чл. 24 от Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”приет с Постановление № 232 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2009 г., изм. и доп., бр. 15 и 56 от 2010 г., бр. 40 и 54 от 2011 г., бр. 22 и 28 от 2012 г.), в резултат на които отпада възможността за образцово изпълнение на служебните си задължения служителите в администрацията да бъдат награждавани с парични или предметни награди.
В предлаганият проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” се отстранява допуснат технически пропуск в текста на чл. 12, ал. 5, т. 2 от Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”, приет с Постановление № 232 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2009 г., изм. и доп., бр. 15 и 56 от 2010 г., бр. 40 и 54 от 2011 г., бр. 22 и 28 от 2012 г.).
По проекта на Постановление не се налага да бъде изготвена справка за съответствие с европейското право, тъй като актът не касае европейски нормативен акт.
Проектът наПостановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция Електронни съобщителни мрежи и информационни системи, приет с Постановление № 232 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2009 г., изм. и доп., бр. 15 и 56 от 2010 г., бр. 40 и 54 от 2011 г., бр. 22 и 28 от 2012 г.) е съгласуван в съответствие с чл. 34 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. Направените бележки и предложения са отразени, съгласно приложената справка.
 
Лице за контакти:
Ирина Савчева–Иванова,
Старши юрисконсулт, отдел „Правен”, дирекция „Човешки ресурси, правно и административно обслужване”,
Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”
Тел. 02/ 949 28 17


Дата на откриване: 8.10.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Наука и технологии
Дата на приключване: 21.10.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари