Обществени консултации

Проект на Решение за изменение и допълнение на Правила за използване на радиочестотния спектър от електронни съобщителни мрежи от радиослужба радиоразпръскване

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект на Решение за изменение и допълнение на Правила за използване на радиочестотния спектър от електронни съобщителни мрежи от радиослужба радиоразпръскване.

Проектът е приет с Решение № 243 на КРС от 07.07.2022 г. и е разработен във връзка с разпоредбите на чл. 30, ал. 1, т. 8, чл. 32, ал. 1, т. 2 и чл. 66а, ал. 3 във връзка с чл. 36, ал. 1 и 2 от Закона за електронните съобщения.

Изменението и допълнението на Правилата за използване на радиочестотния спектър от електронни съобщителни мрежи от радиослужба радиоразпръскване е във връзка с включването на възможност за използване на едноетажна антенна система за УКВ обхвата, поясняване на термина „необходима изходна мощност на предавателя“, създаване на изрично условие относно честотната девиация, изменение на срокове в Преходните и Заключителни разпоредби към Правилата, както и редакционни изменения и допълнения с оглед прецизиране на текстове от акта.

КРС очаква становищата на заинтересованите лица на адрес: гр. София 1000, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и на e-mail адрес: info@crc.bg.


Дата на откриване: 13.7.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 12.8.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
16 юли 2022 г. 20:00:29 ч.
Григор Ваклинов

Предложения

  1. В изменения текст на  чл. 11, ал. 1, т. 2 думата „обща“ пред израза „ ефективно излъчена мощност“ е паразитна и излишна. Няма смисъл понятието „обща мощност“ за едноетажна антена. Предлагам да отпадне думата „обща“.
  2.  В новата дефиниция в т. 5 на § 1 на допълнителните разпоредби     „Необходима изходна мощност на предавателя“ е максималната допустима мощност, с която трябва да излъчва предавателната станция.“

има противоречия и нелогичност.

Няма смисъл и логика „необходимата“ мощност  да е „максималната допустима мощност“. Освен това тази максимална допустима мощност „трябва“ (т.е. задължително е) да се излъчва от предавателя, което е нелогично, а и непрактично. Тук може би думата „трябва“ е целесъобразно да се замени с думата „може“.

Предлагам тази дефиниция да се преработи, така че да стане ясна, логична и разбираема.