Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № I-45 от 24 март 2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № I-45 от 24 март 2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства (наредба) беше публикуван за обществено обсъждане на 26.04.2022 г. за срок от 30 дни. Публикуването на проекта за повторно обществено обсъждане се налага, поради направени съществени промени в първоначалния текст. Причините за изготвяне на настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № I-45 от 24 март 2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства (наредба) са следните: Първата причина, която налага приемането на наредбата, е че в Република България пребивават законно или притежават валиден документ за пребиваване, издаден от Република България множество граждани на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (Обединеното кралство) и членовете на техните семейства, които притежават превозни средства (ПС) тяхна собственост. След подписването на Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия (ОВ, L 29/7 от 31 януари 2020 г.) (Споразумението за оттегляне), към 1 февруари 2020 г. се породи необходимостта от регулиране на обществените отношения по отношение регистрацията на притежаваните от тях превозни средства. Друга причина налагаща промяната е идентифицираният проблем, когато ПС е собственост на юридическо лице - търговец или на държавно предприятие по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, да има възможност ПС да се предоставя от собственика за ползване на регистриран негов клон, съответно, на териториално поделение и това обстоятелство да се отбелязва в свидетелството за регистрация на моторно превозно средство (СРМПС). В тези случаи е налице необходимост ПС да може да бъде представено за регистриране в звената „Пътна полиция“ при Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР) или областните дирекции на МВР (ОДМВР) по седалището на клона/териториалното поделение, като досегашното изискване регистрацията да се извърши в звено на Пътна полиция по адреса на регистрация на юридическо лице да се запазва като възможност. С § 3 от проекта се отменя разпоредба с преходен характер, създадена през 2014 г. по отношение на промяна на данните за вида на горивото в свидетелството за регистрация, във връзка с промяната на данните за вида на горивото при извършване на първата промяна в регистрацията, настъпила след монтирането на уредба в ПС, позволяваща работата на двигателя с втечнен нефтен газ или сгъстен природен газ, като преходният срок е бил не по-късно от 3 години от първоначалната проверка на уредбата. С оглед облекчаване на административната тежест за гражданите и бизнеса в чл. 4, в ал. 2 се предвижда премахване на изискването за писмено упълномощаване, когато ПС е собственост на две и повече лица, като действията по регистрация да могат да се извършат по искане от един от съсобствениците. Отчетени са процесите, които водят до забавяне или до невъзможност за срочното и качественото изпълнение на административните услуги по регистрация на ПС, в случаите на идентификация на ПС извън пунктовете за регистрация. В тази връзка е налице е необходимост от облекчаване на режима по отношение монтажа на табелите с регистрационен номер, като в случаите когато се извършва идентификация на превозното средство в пунктовете за регистрация, табелите с регистрационен номер да могат да се монтират в пункта от служители на „Пътна полиция“, а в случаите когато не се извършва идентификация на превозното средство в пунктовете за регистрация, само по желание на собственика табелите с регистрационен номер могат да се монтират от служители на „Пътна полиция“. Отделно от това отново за облекчаване на административната тежест в ал. 3, 4, 5 и 6 на чл. 6 изрично се премахва изискването за монтажа на табели с регистрационен номер, като в ал. 4 броя на ПС се намалява от 10 на 5 броя. В чл. 7 се извършват редакционни промени по отношение наименованието на националният регистър на пътните превозни средства и въвеждането в него на отказите от регистрация. С § 12 от проекта се извършват промени в чл. 14, ал. 2, т. 2, като се създава облекчение при промяна на регистрацията в друга област, превозното средство да се представя за идентификация само когато се променя собствеността му. Други причини, които налагат приемането на наредбата е необходимостта от въвеждане на ясна регламентация по отношение на превозни средства от категории М, N, O, за които има издаден валиден за целите на регистрацията ЕО сертификат за съответствие, издаден от производителя, съгласно Наредба № 60 от 24 април 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (обн., ДВ, бр. 40 от 2009 г.) (Наредба № 60 от 2009 г.), в случаите, когато превозното средство е напълно комплектовано, да се представят в оригинал всички валидни ЕО сертификати за съответствие за съответния етап на производство на превозното средство, издадени от производителя. Тези изисквания се обуславят от необходимостта за наличие на всички необходими данни за въвеждане в националният регистър на превозните средства. Също така е идентифицирана необходимост за събиране на пълна информация по отношение на ПС от категории M, N и О, които не притежават валиден сертификат за съответствие. В тези случаи, освен удостоверение за национално индивидуално одобряване, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА), или национално индивидуално одобряване, издадено от компетентен орган на държава - членка на ЕС, ЕИП, или Конфедерация Швейцария, признато за валидно на територията на Република България, съгласно Наредба № 60 от 2009 г., следва да може да се представи и европейско индивидуално одобрение съгласно Регламент (ЕС) 2018/858 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година относно одобряването и надзора на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, за изменение на регламенти (ЕО) № 715/2007 и (ЕО) № 595/2009 и за отмяна на Директива 2007/46/ЕО (L ОВ. бр. 151 от 14 юни 2018 г.). За облекчаване на административната тежест за гражданите и бизнеса издаваните от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ индивидуални одобрения следва да могат да се предоставят по електронен път от ИААА. Друга причина, която налага издаването на наредбата е необходимостта от създаване на възможност заявлението за прекратяване на регистрацията на ПС да може да бъде подавано и по електронен път чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на МВР с притежавания от заявителя валиден квалифициран електронен подпис. За намаляване на административната тежест, заявителят следва да се уведомява, че услугата ще бъде извършена след заплащане на държавна такса. В § 15 и 16 се извършват промени в чл. 18а и 18б, като се създава възможност прекратяването на регистрация на МПС да може да се извършва във всяко едно звено „Пътна полиция“ при СДВР/ОДМВР, като се регламентира и реда за отразяване на тази информация в националният регистър на пътните превозни средства (ППС), като и процедурите свързани с тази дейност, а с § 17 се облекчава редът за възстановяване на регистрацията на ПС по реда на чл. 21 за такива, чиято регистрация е прекратена въз основа на издадена заповед за прилагане на принудителна административна мярка (ЗППАМ) по чл. 171, т. 2а от Закона за движението по пътищата (ЗДвП). Налице е необходимост от намаляване на административната тежест по отношение на лицата - търговци по смисъла на Търговския закон, извършващи като основна търговска дейност внос, производство и/или продажба на превозни средства, като решаването на този проблем може да стане, чрез промяна в срока за предоставяне на временни табели с регистрационен номер и увеличаването му от една на три години. Отделно от това с § 18 от проекта, в чл. 27, ал. 1 се създава т. 5, с която се предвижда да се издават транзитни табели с регистрационен номер за придвижване до територията на Република България на придобити нови или употребявани пътни превозни средства, които не са регистрирани или регистрацията им е била прекратена. Идентифицирана е необходимостта от регламентиране на процеса по регистрация на ПС за ползване на МВР по отношение заплащането на стойността на табелите с регистрационен номер. С предложеното изменение и допълнение в Наредбата се цели да бъдат изпълнени изискванията на приложимата нормативна рамка за бюджетните организации с оглед недопускане извършването на плащания между разпоредителите с бюджет в рамките на първостепенния разпоредител с бюджет. С § 21 са направени предложения за промяна в чл. 40, където в ал. 1 се създават т. 4 и 5, с които се регламентира служебно спиране от движение, по искане на съдебен изпълнител по реда на чл. 431, ал. 6 от Гражданския процесуален кодекс за превозно средство, върху което е насочено изпълнение за срок до три месеца. Създава се и задължение, с искането съдебният изпълнител да предоставя и доказателства, че собственикът на превозното средство е уведомен за насоченото изпълнение, като след изтичане на срока, превозното средство да се пуска в движение. За целта се предвижда, за изпълнение на разпоредбата по изречение първо Министерството на вътрешните работи и Камарата на частните съдебни изпълнители да обменят данни за насочените изпълнения, като обменът на данните да се извършва по електронен път в реално време, чрез автоматизирани интерфейси между информационните системи на Министерството на вътрешните работи и Камарата на частните съдебни изпълнители, при спазване на правилата за оперативна съвместимост и информационна сигурност. Предвижда се обхватът, форматите на данните и използваните класификатори да се определят със споразумение, подписано от представители на Министерството на вътрешните работи, определени от министъра на вътрешните работи и председателя на Камарата на частните съдебни изпълнители. С предлаганите промени се цели прецизиране на подзаконовия нормативен акт в горния смисъл.


Дата на откриване: 13.7.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 12.8.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
14 юли 2022 г. 11:10:53 ч.
akmail

Приложение 4

Приложение №4 не е само към ал. 5 на чл. 32д, но също така и към ал. 2 на същия член. 

Така че, §26 трябва да гласи: "Приложение № 4 към чл. 32д, ал. 1 става Приложение № 4 към чл. 32д, ал. 2 и 5"

14 юли 2022 г. 12:06:01 ч.
akmail

Да се отмени чл. 30 поради незаконосъобразност

Към настоящия момент органите на МВР нямат законово право да издават разрешения за временно движение и да предоставят временни табели с регистрационен номер за придвижване по пътищата, отворени за обществено ползване, на нерегистрирани пътни превозни средства. 

Именно по тази причина в проекта на ЗИД на ЗДвП, публикуван за обществено обсъждане през месец април, беше предвидено в ЗДвП да се създаде нов чл. 141а, с който на органите на МВР да се даде такова право. Като в ал. 7 на този член специално се указва, че условията и редът за издаване на разрешения за временно движение, за предоставяне на табели с регистрационен номер, както и за използването на табелите и редът за придвижване на превозни средства с тях, ще се определят с наредбата по чл. 140, ал. 2 от ЗДвП, т. е. с Наредба № I-45.

След като в ЗДвП липсват разпоредби относно издаването на разрешения за временно движение и за предоставяне на временни табели с регистрационен номер от органите на МВР, би следвало, съобразявайки се с разпоредбата на чл. 7, ал. 2 на ЗНА, чл. 30 на Наредба № I-45 да бъде отменен като незаконосъобразен.

14 юли 2022 г. 12:44:08 ч.
akmail

Срок на временните табели с регитрационен номер

С §19 се предвижда срокът на временните табели с регистрационен номер, които се предоставят на търговци, да бъде увеличен от една на три години. 

Едно от условията за предоставяне на такива табели е наличието на сключена застраховка "Гражданска отговорност", като чл. 483, ал. 5 на Кодекса за застраховането предвижда срокът на застраховката за такива табели да бъде най-много една година.

При това положение възниква въпросът как органите на МВР ще следят за наличието на валидна застраховка "Гражданска отговорност" на временните табели през целия срок от 3 години. Както и дали ще има някакви санкции за търговци, които не сключат нови застраховки за предоставените им временни табели. 

Да не се окаже накрая, че с промяната на срока на временните табели МВР вместо да си изпише веждите, си извади очите.

28 юли 2022 г. 19:14:45 ч.
Teo Tishev

Промяна в чл. 5, ал. 1 за номерата на двигателите!

Наскоро си закупих нов автомобил от Германия и отидох в КАТ да го регистрирам.

В сертификата за съответствие (еСоС), издаден от производителя имаше вписан само типа на двигателя. Нямаше вписан номер на двигателя, нито в сертификата, нито във фактурата. Поради това ме накараха да мина канал за да свалят корите и да видят номера на двигателя под тях (отне 30 минути).

Тъй като в цял европейски съюз, номера на двигателя не се вписва в СРМПС, защото е консуматив, премахнете ненужното вписване на неговия номер.

ОСВЕН ТОВА СЪГЛАСНО СЕГА ДЕЙСТВАЩАТА НАРЕДБА НЕ СЕ ИЗИСКВА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА НОВИ ПС, А ПАРАДОКСА В СЛУЧАЯ Е , ЧЕ МЕНАКАРАХА ДА МИНА КАНАЛ ЗА ДА ИДЕНТИФИЦИРАТ ДВИГАТЕЛЯ!!!

За решаване на този проблем, предлагам да бъде създадено ново изречение второ към чл. 5, ал. 1 от Наредба  I-45/2000  г. на МВР.

 

чл. 5, ал. 1: "Превозните средства се регистрират по идентификационен номер (VIN), категория, марка и други данни, посочени в представените по реда на глава втора документи. Създава се изречение второ: „При първоначална регистрация на нови превозни средства в страната, за които липсва информация за номера на двигателя, в СРМПС се отразява само неговия тип, посочен в сертификата за съответствие“.

 

03 август 2022 г. 11:19:17 ч.
ATG

Предложения за промяна на проект на НИД на Наредба I-45 от 2000 г. - част 1

§… В § 7. относно чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:

 1. В т. 2 относно ал. 4
  1. изречение второ се изменя:

„Когато не се извършва идентификация на превозното средство в пунктовете за регистрация, табелите с регистрационен номер се предоставят за монтаж на собственика или упълномощено от него лице.“.

 1. и се създава изречение трето:

По желание на собственика табелите с регистрационен номер могат да се монтират от служители на отдел/сектор „Пътна полиция“ при СДВР/ОДМВР след заплащане на държавна такса.“

Мотиви: Трябва да е ясно на кого се предоставят за монтаж табелите с регистрационен номер и кой носи отговорност за монтажа им.

 1. В т. 3 относно ал. 5 думите „отпред и отзад (или само отзад) перпендикулярно на средното надлъжно сечение на превозното средство, като в случай, че това е невъзможно - в лявата част, така че да се осигури тяхната видимост и осветеност нощно време“ се заменят с „на място определено от техническата служба по чл. 15, ал. 1, т. 7, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 1003/2010 на Комисията от 8 ноември 2010 година относно изискванията за одобрение на типа по отношение на мястото за монтиране и закрепването на задните регистрационни табели на моторните превозни средства и техните ремаркета и за прилагане на Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за одобрение на типа по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства, техните ремаркета и системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за тях (ОВ L 291, 9.11.2010 г., стр. 22)“.

Мотиви: Едно от изискванията за Типово одобрение на превозните средства е мястото за монтиране на табелата с регистрационен номер. В Регламент 1003/2010 има редица изисквания към площадката за закрепване на табелата с регистрационен номер и следва техническа служба да ги провери и определи.

 

§… В § 9. относно чл. 12а се изменя така:

„§ 9. В чл. 12а се правят следните изменения и допълнения:

 1. В ал. 1 т. 6 се отменя;
 2. В ал. 5 след думата „унищожават“ се добавя „освен ако собственика не изрази желание да му бъдат върнати. За да бъдат върнати табелите с регистрационен номер на собственика, същия подписва декларация, че няма да ги ползва на територията на Република България и в декларацията посочва причините поради които иска да му бъдат върнати.“.

Мотиви: В някой държави табелите с регистрационен номера се издават на собственика, а не на превозното средство и собственика може да се ползват за друго превозно средство.

§… В § 10. относно чл. 12б, ал. 1 се изменя така:

 1. точка 3 се отменя
 2. В т. 4 думите „за ПС, за които към датата на тяхното производство не са били в сила изискванията за пълно европейско одобряване на тип ПС“ и тирето след тях се заличават;
 3. В т. 11 думите „изискуемите документи по чл. 3, ал. 1, т. 2“ се заменят със „съответните документи по чл. 12“.

Мотиви: Всички превозни средства, които се регистрират трябва да отговарят или на изискваният на ЕС за типово одобрение или на националните изисквания определени в наредбата по чл. 146, ал. 1 от ЗДвП. Ако превозното средство няма типово одобрение то трябва да бъде проверено по реда на цитираната наредба. Когато превозното средство е било регистрирано извън ЕС, ЕИП или в Конфедерация Швейцария, дори да е имало типово одобрение, няма никаква гаранция, че по него не са правени промени които нарушават европейските изисквания, за това следва да бъде удостоверено от техническа служба, че отговаря на европейските изисквания.

 

 

 

03 август 2022 г. 11:20:06 ч.
ATG

Предложения за промяна на проект на НИД на Наредба I-45 от 2000 г. - част 2

§… Създава се нов §…:

„§… В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:

 1. В ал. 1 след думите „търговско наименование“ се добавя „техническите параметри посочени от производителя в документите за регистрация, ЕU маркировки за одобрение, съответствието на системи, компоненти и технически възли на превозното средство с одобрените от компетентния орган“;
 2. Алинея 4 се изменя така:

„(4) Прегледът по ал. 2 се извършва по реда на наредбата по чл. 147, ал. 1 от Закона за движението по пътищата. Звената на "Пътна полиция", които не отговарят на изискванията определени в наредбата по чл. 147, ал. 1 от Закона за движението по пътищата, не извършват технически преглед на превозните средства, а предоставят на собственика удостоверение за временно движение съгласно чл. 32в, ал. 3, със срок на валидност 14 дни.“.

Мотиви: по т. 1 – освен марка, модел, външен вид и идентификация, органа по регистрация трябва да се увери, че по превозното средство не са извършени изменения, които не съответстват на одобренията от компетентния орган.

По т. 2 - Прегледа на техническата изправност на превозните средства в ЕС трябва да се извършва съгласно изискванията определени с Директива 2014/45/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година относно периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета и за отмяна на Директива 2009/40/ЕО. Тази директива е транспонирана в българското законодателство с наредбата по чл. 147, ал. 1 от Закона за движението по пътищата. В Глава четвърта от настоящата наредба не са разписани коректно правилата за проверка на техническата изправност на ПС и същите не кореспондират с директивата. Също така държавата следва да издава един документ за техническа изправност, а в момента са два по двете наредби (на МВР и на МТС). С предложената редакция се решават тези проблеми и се предоставя възможност, ако звената на „Пътна полиция“ да се предоставя на собственика документ за временно движение докато ПС премине на редовен преглед.

 

§… В § 12. относно чл.  14 се изменя така:

„§ 12. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:

 1. В ал. 1 след думата „собственика“ се добавя „или ползвателя“;
 2. В ал. 2:
  1. в т. 2 след думите „в друга област“ се добавя „когато е свързана с промяна на собствеността“;
  2. точка 3 се отменя.
 3. В ал. 4 думите „представя ПС“ се заменят с „подава заявление“.

Мотиви: В СРМПС освен собственик се вписва и ползвателя, следователно и това е промяна в регистрацията. Представянето на ПС за идентификация при изгубено СРМПС част I-ва е излишна административна тежест. Издаването на дубликат няма пречка да се извърши само по документи, включително и като електронна административна услуга. Изгубеното СРМПС се отразява в информационната система на МВР и не може да се извърши злоупотреба, защото данните за ПС в системата остават същите. Принципно няма разлика дали ще се преиздаде СРМПС поради изгубена част I-ва или част II-ра. В предложеното изменение на наредбата в чл. 14, ал. 2, т. 2 се предлага ПС да се представя за идентификация при промяна на областта за регистрация, само ако се променя и собствеността. Това предложение е позитивно, но не е предвиден аналогична промяна и в ал. 4, за това предлагаме и тази редакция.

 

03 август 2022 г. 11:20:36 ч.
ATG

Предложения за промяна на проект на НИД на Наредба I-45 от 2000 г. - част 3

§… В § 13. относно чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:

 1. Точка 1 се изменя:

„1. В ал. 1, т. 7 след думите „протокол от“ се добавя „техническа служба по чл. 138в от Закона за движение по пътищата, която разполага с“, думите „с изключение на ПС с прекратена регистрация на основание чл. 18, т. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 3 и 5 или чл. 18, т. 2 във връзка с чл. 18б, ал. 1, т. 8 и 9“ и запетаята преди тях се заличават.

 1. Създава се нова т. 2:

„2. В ал. 4 след думите „т. 4“ се поставя запетая и се добавя „т. 8, ал. 3 и 5“ и след думите „чл. 18б, ал. 1, т.“ се добавя „  4, 8, 9 и“;

 1. Точки 2 и 3 стават съответно т. 3 и 4
 2. Точка 4  става т. 5 и се изменя:

„5. В ал. 11 след думите „Информация за изменение в конструкцията“ се заменят с „Удостоверението за изменение в конструкцията на превозното средство“;

 1. Създава се т. 6:

„6. Създават се ал. 13 и 14:

„(13) За издаване на протокол по ал. 1., т. 7 техническата служба извършва проверки за установяване годността и техническата изправност на превозните средства по методиката утвърдена от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. С методиката се определя и обхвата на акредитация на лабораторията, за да може да извършва изпитвания за възстановяване на прекратена регистрация на превозни средства.

(14) Техническите служби, които издават протоколи по ал. 1, т. 7 са длъжни да подържат публична база данни на издадените от тях протоколи. Липсата на публикувани данни за протокола или различие между публикуваните и предоставените по реда на ал. 1, т. 7 данни са основание за отказ от възстановяване на регистрацията. Данните които се публикуват публично трябва да съдържат:

 • Номера на протокола;
 • Дата на издаване;
 • Марка и модел на превозното средство зо което е издаден протокола;
 • Година на производство на превозното средство (шасито);
 • Номер на рама (VIN номер) и номер на двигател (ако е наличен);
 • Технически характеристики на превозното средство, необходими за регистрацията;
 • Заключение на техническата служба за годността на превозното средство и техническата му изправност.

Мотиви: Възстановяването на прекратена регистрация е акт с който излязло от употреба превозно средство се разрешава да се движи по пътищата за обществено ползване. В националното законодателство липсва регламент какви проверки и изпитвания да се извършват за тази процедура с цел да се гарантира безопасността и екологичността на превозните средства които се възстановяват. Също така липсва процедура как да се проверяват издадените протоколи за тяхната истинност. Към настоящия момент протоколите се издават от акредитирани лаборатории и липсва какъвто и да е контрол над тези протоколи, включително и от БСА, защото протоколите не се издават под акредитация, въпреки, че се изисква лабораторията да е акредитирана, без да се уточнява обхвата на акредитация. С настоящото предложение се въвежда ясен регламент кой, как и при какви условия може да издава цитираните протоколи. В ал. 1, т. 7 се предлага  протоколите да се издават от технически служби, които разполагат с необходимите условия и които са определени за техническа служба съгласно чл. 138в, ал. 1 от ЗДвП. Също така се предлага във всички случай да се изисква протокол за възстановяване, ако ПС няма валиден технически преглед към датата на възстановяване с цел да се провери дали не са настъпили изменения по превозното средство в следствие неизползваното му. Предлага се методиката за изпитвания и проверки да се утвърждава от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, като компетентен орган по одобряването на типа. И се въвежда изискване за публичност на протоколите с цел проверката им от органа по регистрация. 

03 август 2022 г. 11:21:07 ч.
ATG

Предложения за промяна на проект на НИД на Наредба I-45 от 2000 г. - част 4

§…. В § 16. относно чл. 18б се създава нова т. 2, а досегашните т. 2-7 става съответно т. 3-8.

„2. Ал. 4 се отменя.“.

Мотиви: След като превозното средство е вече пререгистрирано, унищожено или предадено за разкомплектоване, няма логика да се чака акт от органа наложил запора. Следва регистрацията да се прекрати след като превозното средство вече не е във владение на собственика и той не може да се разпорежда с него.

§… В § 17. относно чл. 21 се правят следните изменения:

 1. В т. 1 относно ал. 1 думите „конфискация, изоставяне или отнемане“ се заменят с „след изплатена тотална щета, конфискация, изоставяне или отнемане“;
 2. Създава се нова т. 2:

„2. В ал. 2 думите „и писмено съгласие на застрахователя, ако е изплатена тотална щета“ се заличават.

 1. Досегашната т. 2 става т. 3.

Мотиви: Няма пречка превозно средство за което е изплатена тотална щета от застраховател да бъде възстановено. Изплащането на тотална щета е свързано с икономически фактори, а не със състоянието на автомобила. Превозно средство което е претърпяло катастрофа, но не е застраховано със застраховка „Авто каско“ може да бъде възстановено независимо от състоянието му, но ако е застраховано и застрахователя предпочете поради икономически съображения да изплати тотална щета вместо да плати ремонта на ПС, ме може да бъде възстановено. Тази несправедливост трябва да може да бъде коригирана. Също така, след като застрахователя е върнал на собственика ПС, няма необходимост да бъде питан съгласен ли е да се възстанови превозното средство.

 

 §… В чл. 32в се правят следните изменения и допълнения:

 1. В ал. 1 след думите „звената "Пътна полиция"“ се добавя „при условията и реда на наредбата по чл. 147, ал. 1 от Закона за движението по пътищата“;
 2. Алинея 3 се изменя:

„(3) Звената на "Пътна полиция", които не отговарят на изискванията определени в наредбата по чл. 147, ал. 1 от Закона за движението по пътищата, не извършват технически преглед на превозните средства, а предоставят на собственика удостоверение за временно движение по образец (Приложение 4), със срок на валидност 14 дни“.

Мотиви: Прегледа на техническата изправност на превозните средства в ЕС трябва да се извършва съгласно изискванията определени с Директива 2014/45/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година относно периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета и за отмяна на Директива 2009/40/ЕО. Тази директива е транспонирана в българското законодателство с наредбата по чл. 147, ал. 1 от Закона за движението по пътищата. В Глава четвърта от настоящата наредба не са разписани коректно правилата за проверка на техническата изправност на ПС и същите не кореспондират с директивата. Също така държавата следва да издава един документ за техническа изправност, а в момента са два по двете наредби (на МВР и на МТС). С предложената редакция се решават тези проблеми и се предоставя възможност, ако звената на „Пътна полиция“ да се предоставя на собственика документ за временно движение докато ПС премине на редовен преглед.

 

03 август 2022 г. 11:22:41 ч.
ATG

Предложения за промяна на проект на НИД на Наредба I-45 от 2000 г. - част 5

§… Член 32г се отменя.

Мотиви: В наредбата по чл. 147, ал. 1 от Закона за движението по пътищата е посочено кой може да извършва технически преглед.

 

§… В чл. 32д се правят следните изменения и допълнения:

 1. Алинея 1 се отменя;
 2. Алинея 2 се отменя;
 3. В ал. 3 думите „знак за технически преглед, с който се определят месецът и годината за представяне на първи“ се заменят с „знака за преглед за проверка на техническата изправност на ППС и удостоверение за техническа изправност на ППС в съответствие на наредбата по чл. 147, ал. 1 от ЗДвП на които се отбелязва датата до която ППС трябва да се представи за“;
 4. В ал. 4 думите „технически преглед“ се заменят с „за преглед за проверка на техническата изправност на ППС“ и думите „от вътрешната страна на предното стъкло. Където това не е възможно, ЗТП се съхранява в свидетелството за регистрация“ се заменят с „в съответствие с наредбата по чл. 147, ал. 1 от ЗДвП“;
 5. В ал. 5 думите „знак за технически преглед (ЗТП) по образец (приложение № 4), като се определят месецът и годината за представяне на първи“ се заменят с „знака за преглед за проверка на техническата изправност на ППС и удостоверение за техническа изправност на ППС в съответствие на наредбата по чл. 147, ал. 1 от ЗДвП на които се отбелязва датата до която ППС трябва да се представи за“;
 6. В ал. 5 думите „месецът и годината за представяне на първи“ се заменят с „датата за представяне“‘

Мотиви: Уеднаквяване на терминологията с наредбата по чл. 147, ал. 1 от ЗДвП.

 

§… В чл. 32ж, ал. 2 думите „в КТП на МВР, като“ се заменят с „по реда на наредбата по чл. 147, ал. 1 от ЗДвП. След представяне на документ за успешно преминат преглед за техническа изправност“.

Мотиви: Прегледа за техническа изправност трябва да се извърши по реда на наредбата по чл. 147, ал. 1 от ЗДвП, а не всички звена на „Пътна полиция“ могат да го извършат.

 

§.. Чл. 32з се отменя.

§.. Чл. 32и се отменя.

§.. Чл. 32й се отменя.

Мотиви: Отчетността на техническите прегледи и необходимите документи за технически преглед са регламентирани в наредбата по чл. 147, ал. 1 от ЗДвП.147

 

03 август 2022 г. 11:23:13 ч.
ATG

Предложения за промяна на проект на НИД на Наредба I-45 от 2000 г. - част 6

§… В чл. 46, ал. 1, т. 12 се изменя:

„т. 12 "моторно превозно средство с монтирана автомобилна газова уредба (АГУ)" - поставя се на задното стъкло от вътрешната страна в горния ляв ъгъл или на подходящо място на челното стъкло, ако МПС няма задно стъкло;

На превозни средства с монтирана система за работа на двигателя със сгъстен природен газ се поставя знак със формата на правоъгълник, който трябва да отговарят на следните изисквания:

     Цветове:

     Фон: зелен.

     Рамка: бял или отражателен бял.

     Букви: бял или отражателен бял.

     Размери:

     Широчина на рамката: 4 - 6 mm.

     Височина на буквите: ≥ 14 mm.

     Дебелина на буквите: ≥ 4 mm.

     Широчина на стикера: 70 - 90 mm.

     Височина на стикера: 70 - 90 mm.

     Думата "СПГ" трябва да бъде центрирана в средата на стикера.

 

На превозни средства с монтирана система за работа на двигателя със сгъстен нефтен газ се поставя знак със формата на ромб, който трябва да отговарят на следните изисквания:

Цветове:

     Фон: зелен

     Рамка: бял или отражателен бял.

     Букви: бял или отражателен бял.

     Размери:

     Широчина на рамката: 4 - 6 mm.

     Височина на буквите: ≥ 14 mm.

     Дебелина на буквите: ≥ 4 mm.

     Широчина на стикера: 70 - 90 mm.

     Височина на стикера: 70 - 90 mm.

     Думата "ВНГ" трябва да бъде центрирана в средата на стикера.

 

Мотиви: Автомобилите с АГУ могат да работят със СПГ или ВНГ. Има голяма разлика по отношение на двете системи и по специално на налягането на газта която използват за гориво. Именно за това от голямо значение е лесно да се разпознава на каква система работи МПС, както на бензиностанциите така и за органите за противопожарна защита. В Наредба Н-3 от 18.02.2013 г. за изменение в конструкцията на регистрираните пътни превозни средства и индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите - членки на Европейския съюз, или друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство са регламентирани двата стикера и предлагаме стикерите да се уеднаквят.

 

03 август 2022 г. 11:24:25 ч.
ATG

Предложения за промяна на проект на НИД на Наредба I-45 от 2000 г. - част 7

§… В § 2. от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

 1. В т. 2 след думата „регистрирано“ се добавя „или пуснато в експлоатация“;
 2. Създава се т. 15:

„15. „Промяна в данните на превозното средство“ - промяна в данните на превозното средство е всяка промяна в техническите данни на ПС, посочени в свидетелството му за регистрация или в конструктивни или технически характеристики на ППС, които са заложени от производителя по време на неговото производство или които са били одобрени от компетентен орган на държава членка на ЕС, както и добавянето на системи, компоненти, отделни технически възли и допълнително трайно монтирано оборудване на превозното средство.

Мотиви: Има много случай при които едно ПС няма регистрация, но реално е използвано било от военни, на летища, на пристанища и други, където не се изисква регистрация. В тези случай ПС се разглежда като ново, а реално е употребявано. Трябва да има възможност, ако има доказателства за пускането му в експлоатация да се разглежда като употребявано.

 

§… Приложение № 3, към чл. 32в, ал. 3 се отменя.

Мотиви: Проверките които се извършват на ПС при технически преглед са регламентирани в наредбата по чл. 147, ал. 1 от ЗДвП.

 

$.. В § 24. Относно Приложение № 4 се изменя: Приложение № 4 се изменя съгласно предложението за промяна на чл. 32в, ал. 3

 

 

12 август 2022 г. 11:30:23 ч.
SMP2014

Предложения на СМП - Предложения за промяна на проект на НИД на Наредба I-45 от 2000 г. -1

§1  В § 7. относно чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:

 1. В т. 2 относно ал. 4
  1. изречение второ се изменя:

„Когато не се извършва идентификация на превозното средство в пунктовете за регистрация, табелите с регистрационен номер се предоставят за монтаж на собственика или упълномощено от него лице.“.

 1. и се създава изречение трето:

По желание на собственика табелите с регистрационен номер могат да се монтират от служители на отдел/сектор „Пътна полиция“ при СДВР/ОДМВР след заплащане на държавна такса.“

Мотиви: Трябва да е ясно на кого се предоставят за монтаж табелите с регистрационен номер и кой носи отговорност за монтажа им.

 1. В т. 2 относно ал. 5 думите „отпред и отзад (или само отзад) перпендикулярно на средното надлъжно сечение на превозното средство, като в случай, че това е невъзможно - в лявата част, така че да се осигури тяхната видимост и осветеност нощно време“ се заменят с „на място определено от техническата служба по чл. 15, ал. 1, т. 7, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 1003/2010 на Комисията от 8 ноември 2010 година относно изискванията за одобрение на типа по отношение на мястото за монтиране и закрепването на задните регистрационни табели на моторните превозни средства и техните ремаркета и за прилагане на Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за одобрение на типа по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства, техните ремаркета и системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за тях (ОВ L 291, 9.11.2010 г., стр. 22)“.

Мотиви: Едно от изискванията за Типово одобрение на превозните средства е мястото за монтиране на табелата с регистрационен номер. В Регламент 1003/2010 има редица изисквания към площадката за закрепване на табелата с регистрационен номер и следва техническа служба да ги провери и определи.

§2. В § 9. относно чл. 12а а се изменя така:

„§ 9. В чл. 12а се правят следните изменения и допълнения:

 1. В ал. 1 т. 6 се отменя;
 2. В ал. 5 след думата „унищожават“ се добавя „освен ако собственика не изрази желание да му бъдат върнати. За да бъдат върнати табелите с регистрационен номер на собственика, същия подписва декларация, че няма да ги ползва на територията на Република България и в декларацията посочва причините поради които иска да му бъдат върнати.“.

Мотиви: В някой държави табелите с регистрационен номера се издават на собственика, а не на превозното средство и собственика може да се ползват за друго превозно средство.

 
 

 

 

 

12 август 2022 г. 11:32:33 ч.
SMP2014

Предложения на СМП - Предложения за промяна на проект на НИД на Наредба I-45 от 2000 г. -2

§3. В § 12. относно чл.  14 се изменя така:

„§ 12. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:

 1. В ал. 1 след думата „собственика“ се добавя „или ползвателя“;
 2. В ал. 2:
  1. в т. 2 след думите „в друга област“ се добавя „когато е свързана с промяна на собствеността“;
  2. точка 3 се отменя.
 3. В ал. 4 думите „представя ПС“ се заменят с „подава заявление“.

Мотиви: В СРМПС освен собственик се вписва и ползвателя, следователно и това е промяна в регистрацията. Представянето на ПС за идентификация при изгубено СРМПС част I-ва е излишна административна тежест. Издаването на дубликат няма пречка да се извърши само по документи, включително и като електронна административна услуга. Изгубеното СРМПС се отразява в информационната система на МВР и не може да се извърши злоупотреба, защото данните за ПС в системата остават същите. Принципно няма разлика дали ще се преиздаде СРМПС поради изгубена част I-ва или част II-ра. В предложеното изменение на наредбата в чл. 14, ал. 2, т. 2 се предлага ПС да се представя за идентификация при промяна на областта за регистрация, само ако се променя и собствеността. Това предложение е позитивно, но не е предвиден аналогична промяна и в ал. 4, за това предлагаме и тази редакция.

§4. В § 16. относно чл. 18б се създава нова т. 2, а досегашните т. 2-7 става съответно т. 3-8.

„2. Ал. 4 се отменя.“.

Мотиви: След като превозното средство е вече пререгистрирано, унищожено или предадено за разкомплектоване, няма логика да се чака акт от органа наложил запора. Следва регистрацията да се прекрати след като превозното средство вече не е във владение на собственика и той не може да се разпорежда с него.

§5. В § 17. относно чл. 21 се правят следните изменения:

 1. В т. 1 относно ал. 1 думите „конфискация, изоставяне или отнемане“ се заменят с „след изплатена тотална щета, конфискация, изоставяне или отнемане“;
 2. Създава се нова т. 2:

„2. В ал. 2 думите „и писмено съгласие на застрахователя, ако е изплатена тотална щета“ се заличават.

 1. Досегашната т. 2 става т. 3.

Мотиви: Няма пречка превозно средство за което е изплатена тотална щета от застраховател да бъде възстановено. Изплащането на тотална щета е свързано с икономически фактори, а не със състоянието на автомобила. Превозно средство което е претърпяло катастрофа, но не е застраховано със застраховка „Авто каско“ може да бъде възстановено независимо от състоянието му, но ако е застраховано и застрахователя предпочете поради икономически съображения да изплати тотална щета вместо да плати ремонта на ПС, ме може да бъде възстановено. Тази несправедливост трябва да може да бъде коригирана. Също така, след като застрахователя е върнал на собственика ПС, няма необходимост да бъде питан съгласен ли е да се възстанови превозното средство.

12 август 2022 г. 11:33:41 ч.
SMP2014

Предложения на СМП - Предложения за промяна на проект на НИД на Наредба I-45 от 2000 г. -3

§6. В чл. 46, ал. 1, т. 12 се изменя:

„т. 12 "моторно превозно средство с монтирана автомобилна газова уредба (АГУ)" - поставя се на задното стъкло от вътрешната страна в горния ляв ъгъл или на подходящо място на челното стъкло, ако МПС няма задно стъкло;

На превозни средства с монтирана система за работа на двигателя със сгъстен природен газ се поставя знак със формата на правоъгълник, който трябва да отговарят на следните изисквания:

     Цветове:

     Фон: зелен.

     Рамка: бял или отражателен бял.

     Букви: бял или отражателен бял.

     Размери:

     Широчина на рамката: 4 - 6 mm.

     Височина на буквите: ≥ 14 mm.

     Дебелина на буквите: ≥ 4 mm.

     Широчина на стикера: 70 - 90 mm.

     Височина на стикера: 70 - 90 mm.

     Думата "СПГ" трябва да бъде центрирана в средата на стикера.

На превозни средства с монтирана система за работа на двигателя със сгъстен нефтен газ се поставя знак със формата на ромб, който трябва да отговарят на следните изисквания:

Цветове:

     Фон: зелен

     Рамка: бял или отражателен бял.

     Букви: бял или отражателен бял.

     Размери:

     Широчина на рамката: 4 - 6 mm.

     Височина на буквите: ≥ 14 mm.

     Дебелина на буквите: ≥ 4 mm.

     Широчина на стикера: 70 - 90 mm.

     Височина на стикера: 70 - 90 mm.

     Думата "ВНГ" трябва да бъде центрирана в средата на стикера.

Мотиви: Автомобилите с АГУ могат да работят със СПГ или ВНГ. Има голяма разлика по отношение на двете системи и по специално на налягането на газта която използват за гориво. Именно за това от голямо значение е лесно да се разпознава на каква система работи МПС, както на бензиностанциите така и за органите за противопожарна защита. В Наредба Н-3 от 18.02.2013 г. за изменение в конструкцията на регистрираните пътни превозни средства и индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите - членки на Европейския съюз, или друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство са регламентирани двата стикера и предлагаме стикерите да се уеднаквят.

 

§7. В § 2. от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

 1. В т. 2 след думата „регистрирано“ се добавя „или пуснато в експлоатация“;
 2. Създава се т. 15:

„15. „Промяна в данните на превозното средство“ - промяна в данните на превозното средство е всяка промяна в техническите данни на ПС, посочени в свидетелството му за регистрация или в конструктивни или технически характеристики на ППС, които са заложени от производителя по време на неговото производство или които са били одобрени от компетентен орган на държава членка на ЕС, както и добавянето на системи, компоненти, отделни технически възли и допълнително трайно монтирано оборудване на превозното средство.

Мотиви: Има много случай при които едно ПС няма регистрация, но реално е използвано било от военни, на летища, на пристанища и други, където не се изисква регистрация. В тези случай ПС се разглежда като ново, а реално е употребявано. Трябва да има възможност, ако има доказателства за пускането му в експлоатация да се разглежда като употребявано.