Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за служебното положение на държавните служители

С Наредбата за служебното положение на държавните служители (НСПДС, Наредбата) се определят свързаните със служебното положение на държавния служител права за служебна книжка, служебен стаж и други. Необходимите данни за държавния служител или поправки в тях се нанасят в служебната книжка, подписват се и се подпечатват от определеното от органа по назначаването лице. Съществуващите разпоредби на НСПДС изрично предвиждат поставяне на подпис на органа по назначаването, съответно на определено от него лице и печат на администрацията му на вписвания и поправки в служебната книжка и дневниците, водени по наредбата.

С предложените изменения и допълнения Наредбата за служебното положение на държавните служители се привежда в съответствие с изискванията на Закона за електронното управление за електронизация на деловодни процеси, бази данни, регистри, документи, архиви в държавната администрация, като се предвижда възможност дневниците по Наредбата да бъдат електронни. Облекчават се правилата за водене на служебни книжки и свързаните с тях дневници, като се премахва изискването за поставяне на печат на хартия, което не допринася за правната сила на удостоверителните и други вписвания в тях. Така се спестяват време и разходи на администрацията и се способства за по-нататъшната цифровизация на административните и деловодните процеси и цялостна бърза цифровизация на държавата.


Дата на откриване: 16.7.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 15.8.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
19 юли 2022 г. 09:56:26 ч.
mario

Предложение за допълнение и промяна в Наредбата

В чл. 2, ал. 1 предлагам да се създаде образец на декларация, когато служител постъпва за първи път на държавна служба.

Да се регламентира органа по назначаване или упълномощен от него служител да определят служителите които ще водят дневните на хартиен носител или на електронен носител.

Ако информацията съгласно приложение 2 и Приложение 3 трябва да се води като електронната база данни кой ще я поддържа. Програма ли е или в excel трябва да се прави/ Как трябва да изглежда. Хубаво е да бъде еднаква за всички държавни институции.

Да се регламентира какво става с дневните които се водят до този момент. Ще се унищожават ли за да се започне с нов дневник или ще бъдат в сила до тяхното приключване.

Крайно време е да бъде променена сумата за представително облекло. В чл. 28 сумата за ръководни длъжности да стане 500,00 лв. а за експертни длъжности 350,00 лв. в чл. 28, ал. 2 да се допълни че сумата се определя със заповед от органа по назначаване.