Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 8121з-919 от 13 юли 2017 г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за министерството на вътрешните работи

Причините за изготвяне на настоящия проект за изменение на Наредба № 8121з-919 от 13 юли 2017 г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи и размера на началните и максималните заплати за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение (наредба) са следните: В изпълнение на политики по област „Ефективно управление и оптимизация на публичния сектор“ и на основание чл. 1, ал. 5, т. 6.2.1 от Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България (ЗИДЗДБРБ) за 2022 г. (Обн., ДВ, бр. 52 от 2022 г.) за сметка на предвидените разходи в централния бюджет за изпълнение на политики по област „Ефективно управление и оптимизация на публичния сектор“ по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2022 г. са одобрени допълнителни разходи, в размер на 175 млн. лв., както следва: „За изплащане на обезщетения на персонала както и за увеличаване на възнагражденията на персонала на Министерството на вътрешните работи с 20 на сто. Министърът на вътрешните работи е длъжен до 1 септември 2022 г. да внесе в Министерския съвет доклад за структурните промени в Министерството на вътрешните работи.“ С одобряването на допълнителните разходи, в размер на 175 млн. лв. за персонал по бюджета на МВР за 2022 г., се осигурява увеличение с 20 на сто считано от 01.07.2022 г. на основните възнаграждения на фактически заетите служителите по чл. 142, ал. 1, т. 1, и ал. 3 от Закона за МВР и заплатите за длъжност на фактически заетите служителите по чл. 142, ал. 1, т. 3 и свързаните с тях допълнителни възнаграждения и дължимите осигурителни вноски. С Наредбата се предвижда и увеличение с до 20 на сто за фактически заетите служители, чиито правоотношения са преобразувани съгласно § 70, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗИДЗМВР (ДВ, бр. 81 от 2016 г.) и за фактически заетите държавни служители със средно образование, чиито правоотношения се преобразуват съгласно § 70, ал. 1, т. 2 от


Дата на откриване: 15.7.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 29.7.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
15 юли 2022 г. 19:27:50 ч.
Пенчо

Предлагам на всички да е с равна сума.

Предлагам увеличението да бъде с равна сума, соглед на това това, че тези пари се дават за борба с инфлацията. Освен това, заплатите на изпълнителските и ръководни длъжности, още повече се отдалечаават от заплатите на изпълнителските длъжности. 

 

15 юли 2022 г. 19:38:46 ч.
ivako

Предлагам по равна сума

Предложението ми е процентното вдигане на основните месечни възнаграждения да отпадне, тъй като вече разликата между длъжности с висше и средно образование е предостатъчно голяма, и се всява напрежение между състава, тъй като 90% от така желаните резултати в анализите са в следствие работата на младшите изпълнителски длъжности, отговорността на ръководитите липсва напълно, единственото им задължение е да обобщят резултатите на изпълнителския състав, работа която може да се върши и от ЛРТП. За абсолютната припокриваемост на районния и младши районния инспектор също - работата им еднаква, заплатата различна, същото за екд и мл.екд, оперативни,кос,одч и т.н. 

Освен това вече се наблюдава масов отлив и напускане на служители на младши изпълнителски длъжности, тъй като имат висше образование,включително и в АМВР, а възможностите за израстване са им изключително малки поради кадровата политика в МВР. 

Така предлагам отпуснатия бюджет да бъде разпределен по равно на всички служители

 

15 юли 2022 г. 19:38:47 ч.
ivako

Предлагам по равна сума

Предложението ми е процентното вдигане на основните месечни възнаграждения да отпадне, тъй като вече разликата между длъжности с висше и средно образование е предостатъчно голяма, и се всява напрежение между състава, тъй като 90% от така желаните резултати в анализите са в следствие работата на младшите изпълнителски длъжности, отговорността на ръководитите липсва напълно, единственото им задължение е да обобщят резултатите на изпълнителския състав, работа която може да се върши и от ЛРТП. За абсолютната припокриваемост на районния и младши районния инспектор също - работата им еднаква, заплатата различна, същото за екд и мл.екд, оперативни,кос,одч и т.н. 

Освен това вече се наблюдава масов отлив и напускане на служители на младши изпълнителски длъжности, тъй като имат висше образование,включително и в АМВР, а възможностите за израстване са им изключително малки поради кадровата политика в МВР. 

Така предлагам отпуснатия бюджет да бъде разпределен по равно на всички служители

 

15 юли 2022 г. 22:49:50 ч.
ivako

допълнение

в ГД "изпълнение на наказанията" и съдебна охрана, правосъдното министерство отреди 300 лв. увеличение на служител, като мотивите затова са ясно описани и така е правилно

16 юли 2022 г. 05:56:34 ч.
ridess

Заплати

Предлагам увеличението да бъде със еднаква сума за всички, а не във %. Да бъде както е прието във затворите - СПРАВЕДЛИВО. 

16 юли 2022 г. 08:27:08 ч.
Красимир Начев

Предложението на СФСМВР е справедливо !

Предлагам увеличението да е с равна сума за всички служители ! Проблеми в законността за такова увеличение не виждам , както в ГДИН и в МО е възможно по този начин , така и в МВР е възможно. Ако увеличението е равен процент за всички , разликата в основните заплати между изпълнителския и командирския състав ,  става вече много голяма . Справедливо е според мен основните заплати да се обвържат с определен коефициент спрямо минималната или средната заплата за страната, както беше преди години в МО , а именно 1.2 за войници, 1.4 за сержанти и 1.6 за офицери от средната заплата за страната .

16 юли 2022 г. 12:45:09 ч.
Мариан1976

Равна сума

Няма да е трудно да се дадеде равна сума , щом може в МО и ГДИН може и при нас в МВР.

При тази инфлация и труден живот трябва да има справедливост.

 

16 юли 2022 г. 12:48:56 ч.
preobrazuvan

еднакъв процент или сума

  1. Предлагам да бъде спазен закона за държавният бюджет който е приет не от МВР а от Народното събрание . Никой не ви дава право да не спазвате дословно посоченото "да бъдат увеличени заплатите с 20% за ВСИЧКИ СЛУЖИТЕЛИ" . В закона няма записани изключения и никой от МВР не е над закона. Отделно от това да се спази при равни условия че всички по §70 включва преобразувани сержанти и служители на МИ и АМВР. НЕ МОЖЕ В § да се делят служителите.
  2. Предлагам ако ще има разграничение да е за всички по § 70.
  3. Предлагам щом важи за сержантите по същият начин да се подходи и към тези който са преобразувани по ЗДСл. Там също при равни длъжности има разлики от по 400-500 лв
  4. Предлагам при поставяне на ограничения да бъде разгледано , кой от преобразуваните преди това е бил сержант на терен и кой е добил това си право на "бюрото" и към всеки случай да се подходи в зависимост от това как точно е станал сержант.

16 юли 2022 г. 12:57:54 ч.
Totototo

Подкрепям проекта на наредбата.

Подкрепям проекта на наредбата в този му вид. Считам, че не е редно увеличението да бъде еднакво за всички. Тези, които ще получават по-високи заплати, са положили повече усилия за образованието си, притежават повече професионални умения и т.н.,  отколкото тези служители, за чийто длъжности, се изисква единствено средно образование.

16 юли 2022 г. 15:23:26 ч.
qnkael

Подкрепям наредбата.

Увеличението с еднакъв процент за всички служители е справедливо. Разликата в заплатите за длъжностите, за които се изисква средно образование и за длъжностите, за които се изисква висше образование не е фрапантна, за да се твърди, че "ножицата" в размера им ще се увеличи много. Нормално е служителите, за чиито длъжности се изисква висше образовение и широк обем от компетентности да получават по-високо възнаграждение. В противен случай се обезмислят вложените усилия и средства за образованието им. Не без значение е и факта, че служителите на младши изпълнителски длъжности, за разлика от останалите, генерират извънреден труд, който им се заплаща и заплатите им доближават тези на ръководните служители, а в някои случаи дори ги надвишават. Добре е коминтиращите, преди да коментират, да са запознаят с причините, поради които заплатите на част от преобразуваните сержантски длъжности  не се увеличават, както и с причините, поради които има разлика в заплатите на държавните служители / от значение са годините трудов стаж/. По отношение на кариерното развитие на служителите с висше образование, които са на младши изпълнителски длъжности, е нормално не всеки от тях да може да премине на по-висока длъжност, още повече, че са кандидатствали по тяхно желание и в случай, че не се чувстват удовлетворени, имат възможност да се реализират по специалността, която са придобили. Във връзка с коментарите, че МВР се крепи на работата на служителите на младши изпълнителски длъжности и всички, които работят на бюра са излишни считам, че тези коментари са меко казано цинични. Не на последно място, нивото на кандидатите за младши изпълнителски длъжности с годините става все по-ниско, дори плачевно и много от тях не могат да си напишат трите имена без правописна грешка, а на интервютата за работа се оказва, че не знаят нито за къде кандидатстват, нито за какво, а да не говорим, че нямат представа за естеството на работата.

16 юли 2022 г. 15:43:54 ч.
qnkael

Подкрепям наредбата.

Увеличението с еднакъв процент за всички служители е справедливо. Разликата в заплатите за длъжностите, за които се изисква средно образование и за длъжностите, за които се изисква висше образование не е фрапантна, за да се твърди, че "ножицата" в размера им ще се увеличи много. Нормално е служителите, за чиито длъжности се изисква висше образовение и широк обем от компетентности да получават по-високо възнаграждение. В противен случай се обезмислят вложените усилия и средства за образованието им. Не без значение е и факта, че служителите на младши изпълнителски длъжности, за разлика от останалите, генерират извънреден труд, който им се заплаща и заплатите им доближават тези на ръководните служители, а в някои случаи дори ги надвишават. Добре е коминтиращите, преди да коментират, да сe запознаят с причините, поради които заплатите на част от преобразуваните сержантски длъжности  не се увеличават, както и с причините, поради които има разлика в заплатите на държавните служители / от значение са годините трудов стаж/. По отношение на кариерното развитие на служителите с висше образование, които са на младши изпълнителски длъжности, е нормално не всеки от тях да може да премине на по-висока длъжност, още повече, че са кандидатствали по тяхно желание и в случай, че не се чувстват удовлетворени, имат възможност да се реализират по специалността, която са придобили. Във връзка с коментарите, че МВР се крепи на работата на служителите на младши изпълнителски длъжности и всички, които работят на бюра са излишни считам, че тези коментари са меко казано цинични. Не на последно място, нивото на кандидатите за младши изпълнителски длъжности с годините става все по-ниско, дори плачевно и много от тях не могат да си напишат трите имена без правописна грешка, а на интервютата за работа се оказва, че не знаят нито за къде кандидатстват, нито за какво, а да не говорим, че нямат представа за естеството на работата.

16 юли 2022 г. 16:21:17 ч.
ridess

Наредба

Не подкрепям наредбата. Увеличението трябва да бъде със еднаква сума за всички. Инфлацията удря всички по джоба и не е редно процента да е еднакакъв за всички. Комисар ще взима депутатска заплата и пенсия, а служител на улицата ще получава смешно увеличение. Не ми говорете за образование, 90% служителите са със висше образование. Проблема е че няма нито места, нито нужните връзки за да се издигнат. 

17 юли 2022 г. 10:00:06 ч.
Красимир Начев

Отговор на колегите Тототото и Янкаел

Колеги , докато вие сте "влагали повече във вашето образование и професионалните си умения", или с наши думи "търсели сте на баницата мекото ", има хора които са избрали да работят на терен в пожарната или в полицията .   В случай на произшествие , било ПТП или пожар аз виждам до мен хората на терен , не съм видял някои от вас да дойде да си покаже "професионалните умения" или ако случайно дойде , то той не показва правилни за ситуацията такива . Смятам , че няма недостойна професия , дори хората които почистват контейнерите за смет, заслужават достойно заплащане за трудът си . Някой каза , че носел големи отговорности и затова заслужавал повече - наистина доста отговорно е да направиш месечния график за служителите,  в които да си оголил смяната наполовина,  само и само за  да няма генериран извънреден труд, видиш ли някой стигне твоето месечно възнаграждение . Да допълня само , че дори да ти заплатят нещо случайно като извънреден труд , то служителя е положил действително този труд . От мен толкова колеги , надявам се справедливостта да възтържествува , останете си със здраве!

17 юли 2022 г. 15:01:16 ч.
milalex

Подкрепям проекта за процентно увеличение на заплатите в МВР

Правилно е предложението за процентно увеличение на заплатите на служителите в МВР.  Служителите с различни отговорности е нормално да не получават еднакви заплати. Предлагам основнага заплата да се обвърже със средната заплата за страната, за да бъде индексирана своевременно.

18 юли 2022 г. 11:08:26 ч.
svetetzat

В МО и МП равна сума може,в МВР не може!

Бюджета се актуализира за 1ви път през юли,защото е поради икономическите фактори и жестоката инфлация и затова бе редно сумата която ще получим като увеличение да бъде равна,доматите са еднакви и за инспектора и за младши инспектора!И стига с това-инспектора е вложил пари за учене,ами доста МПИ са с магистратура а ПИ са с бакалавърско образование и кво МПИ не е вложил пари за учене ли?Ами вложил е ,ама това че не е станал ПИ е поради доста причини,няма конкурси а ако има-конкурса е за определен човек в повечето случаи!Несправедливостите са големи,вижте заплатата на НДС в Пожарната,тя е колкото на Командир на екип и само 15лв над старши пожарникар а Началник дежурна смяна изпълнява съшите функции като Инспектор в смяната а там разликата е близо 400лв!КЕ пък е само с 15лв над старши пожарникар!Е кои да иска да бъде Командир на екип или пък Началник дежурна смяна!Във всяка агенция се заплаща всяко образование а тук младши инспектор без висше и младши инспектор с 2 висши вземат еднаква сума!Несправедливостите в МВР са десетки но в тази икономическа криза и обновения бюджет заради нея е неприемиво увеличението да е с процент!А и при военните и съдебната власт може да бъде всичко равно,но само в МВР не можело!Без думи съм

18 юли 2022 г. 11:53:22 ч.
JackD

Процентно увеличение

Подкрепям процентното увеличение на заплатите на служителите в МВР. Има приет от Народното събрание закон, а именно - ЗИДЗДБРБ. Там ясно и точно е фиксирано увеличение на заплатите на служителите в МВР с 20 на сто. Недопустимо е поравно увеличение на принципа "на калпак", тъй като това ще доведе до противоречие с приетия ЗИДЗДБРБ и наредбата ще бъде нищожна! 

 

19 юли 2022 г. 08:10:09 ч.
Трифонов

Равна сума

Предлагам равна сума за всички както в останалите силови министерства. С така предложената наредба хората които работят на терен получават по-малко възнаграждение в сравнение с тези от канцелариите. 

19 юли 2022 г. 13:48:58 ч.
М.И.С

Равна сума за всички!

Равна сума за всички! 

19 юли 2022 г. 19:29:11 ч.
preobrazuvan

Над закона

Предлагам да се спазва закона за държавния бюджет. Никоя наредба няма стойност по голяма от ЗАКОН. Това може да се случи само и единствено в МВР. Във всемира на правота няма такъв парадокс !. 20 % за всички е записано в ЗДБ и трябва да се изпълни. Министъра е юрист и би трябвало да обясни на хората сътворили този парадокс че нищо не е го - голямо от ЗАКОНА.

19 юли 2022 г. 20:26:12 ч.
АГеоргиев

Процентно увеличение

Подкрепям увеличението на заплатите с еднакъв процент. Трябва да се спази ЗИДЗДБРБ, където е фиксирано увеличение на заплатите на служителите в МВР с 20 %.

20 юли 2022 г. 13:28:55 ч.
zlatig

Наредбата трябва да бъде издадена в този вид

Наредбата отговаря на закона за държавния бюджет, където ясно е записано увеличение с 20% . Заплащането е един от основните стимули за стимулиране желанието за кариерно развитие.

20 юли 2022 г. 15:42:41 ч.
Потресен

Не подкрепям наредбата в този вид

Както можем да видим,всеки дърпа чергата към себе си.Нормално за нашата страна.Според мен,увеличението на заплатите по този начин не е справедливо.След като в МО и МП е възможно увеличението да се случи с различен процент или еднаква сума,защо в МВР това е невъзможно?Инспекторският състав твърди,че това е закон,а закона трябва да се спазва.Питам тогава,защо за една категория служители увеличението е с 0 процента?Защо се нарушава закона?Кой ще носи отговорност?Не мога да приема аргумента,че инспекторският състав се е образовал много и за това трябва да получи по-голямо увеличение.И сега,разлика в заплатите има и тя не е малка.А по този начина на увеличение на заплатите тази разлика ще продължи да расте. До кога?Също така, не мога да приема аргумента, че инспекторският състав имал много повече отговорности. Да,това е така,но за това получават по-големи заплати. А какво да кажем за случаи,в които мл.инспектор и инспектор извършват една и съща работа,мога да кажа при еднакви отговорности,но разликата в заплатата е голяма,а сега ще стане огромна?За коментара на qnkael относно извънредния труд на мл.инспекторския състав проста нямам думи!Докато има ръководни служители като него,нищо в тази система няма да върви както трябва. Ще си позволя да го попитам, кой изготвя графиците и кой допуска полагането на извънреден труд?

20 юли 2022 г. 15:47:17 ч.
Потресен

До zlatig

Наредбата явно не отговаря на посоченият от Вас закон,след като за една категория служители няма увеличение на заплатите.

20 юли 2022 г. 21:25:14 ч.
preobrazuvan

закон за държавния бюджет

предлагам да бъде спазен закона , както е редно и всички да получат увеличение от 20 % , без ИЗКЛЮЧЕНИЕ.  Закона е ясен и конкретен , няма място за коментар

21 юли 2022 г. 16:20:34 ч.
краз

Подкрепям равна сума при увеличение на основните заплати

Не подкрепям процентно увеличение на освновното месечно възнаграждение. 

Подкрепям  предстоящото увеличение да бъде  с равна сума на основните възнаграждения за всички служители  в МВР без значение от статут, заемана длъжност и преобразувани правоотношения. 

Считам това за най-разумния и приемлив вариант предвид факта, че цените растат главоломно и се отразяват еднакво на всички служители. За мен това е справедливата антиинфлационна мярка.

21 юли 2022 г. 18:32:36 ч.
Ivan9v

КАК не сме дискриминирани?

Изпълнете закона за държавния бюджет и оставете творчеството на други хора в други учреждения.

Никъде в бюджета не пише увеличението да е по нечия преценка. 20% увеличаване възнагражденията на персонала. А не на някои 20, а на други нула.И недейте за пореден път да замазвате очи с 3 или 5%, щото мотивацията отиде на кино отдавна.

Някой ще преброи ли, и ще излезе ли да каже публично, колко работещи няма да получат и стотинка увеличение по така предложената наредба? И как не се нарушават разпоредбите на Закона за защита от дискриминация, както е записано в самите мотиви към наредбата?

 

21 юли 2022 г. 18:33:04 ч.
Ivan9v

КАК не сме дискриминирани?

Изпълнете закона за държавния бюджет и оставете творчеството на други хора в други учреждения.

Никъде в бюджета не пише увеличението да е по нечия преценка. 20% увеличаване възнагражденията на персонала. А не на някои 20, а на други нула.И недейте за пореден път да замазвате очи с 3 или 5%, щото мотивацията отиде на кино отдавна.

Някой ще преброи ли, и ще излезе ли да каже публично, колко работещи няма да получат и стотинка увеличение по така предложената наредба? И как не се нарушават разпоредбите на Закона за защита от дискриминация, както е записано в самите мотиви към наредбата?

22 юли 2022 г. 11:13:40 ч.
hristo84

За равна сума за всички

Моето предложение е за равна сума.Така ще е по справедливо за хората на терен които ходят на адреси и помагат на болните с Корона вирус.Не съм видял никой от началниците да отиде да си рискува здравето и здравето на неговото семейство и накрая те повече пари от хората на терен не е справедливо.Нека се вземе пример и от МО войниците с 25% офицерите 16% така е справедливо.

26 юли 2022 г. 13:24:07 ч.
iivvoo2

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

.......

26 юли 2022 г. 14:50:03 ч.
OgnyanI

Ново пет

ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2022 Г.

В сила от 01.01.2022 г. Обн. ДВ. бр.18 от 4 Март 2022г., изм. и доп. ДВ. бр.52 от 5 Юли 2022г.

.

.

.

(5) Приема разходи по централния бюджет за 2022 г. за изпълнение на политики, както следва:

.

.

.

6.2.1. За изплащане на обезщетения на персонала, както и за увеличаване на възнагражденията на персонала на Министерството на вътрешните работи с 20 на сто. Министърът на вътрешните работи е длъжен до 1 септември 2022 г. да внесе в Министерския съвет доклад за структурните промени в Министерството на вътрешните работи 175 000,0.

.

Всичко е точно и ясно, не виждам защо трябва да се търси начин, да се наруши закона?

26 юли 2022 г. 16:04:52 ч.
побеснял

Уж не сме Дискриминирани!!!

Господа !Защо това е поредното дискриминационно отношение към преобразуваните,защо се гледа на тях като нарицателно?Много добре знаете,че бяха преобразувани против волята им,като са започнали при други условия на правоотношения,заплатите им бяха вдигнати като компенсация за отнетите им придобивки, и това недоразумение на реформа,трябваше веднага да се коригира,защото донесе само напрежение между служителите.Кой е причината да се стигне до тук?За това който е започнал хорото ще си го играе до край и по никакъв начин тези служители не трябва да бъдат ощетявани и дискриминирани,защото не се търпи вече.Какво е самочувствието на тези служители,след поредното ощетяване и до кога?Те не хранят семейства,не плащат сметки,в магазина пазаруват без пари и.т.н.Нали за това са тези средства да борим инфлацията до някъде,ама за тях инфлация няма,кучета ги яли. Колко % имат пропуснати досега?Хайде стига вече! Защо не се намалят процентите горе на ръководния състав за да има за тези с по ниски доходи,както в МО, ама всеки дърпа чергата към себе си.Последното увеличение беше много голямо от 2лв,,ама понеже е много сега ще е 0. Евала! Да се смееш ли, да плачеш ли.  НЕ ПОДКРЕПЯМ наредбата,защото не е спазен ЗДБ! Трябва да се спази ЗИДЗДБРБ и да бъдат увеличени с 20% заплатите на всички служители без изключение,независимо от статута им на правоотношение!

27 юли 2022 г. 14:26:42 ч.
petya33

Равна сума за абсолютно всички!

Равна сума за абсолютно всички!

По този начин, по който сега е направена Проекто наредбата щеше да е разумна ако увеличението е на база работни заплати , образование и тн. Настоящото увеличение е кризисно и няма значение, кой какъв е. Ограниченията, лишенията, инфлацията са еднакви за всички от чистачката до директора - колеги по ЗМВР, ЛРТП и ЗДСл. Равна сума за всички е единствения разумен отговор на случващото се в момента в държавата.

 

28 юли 2022 г. 11:17:58 ч.
СФСМВР

СФСМВР

НЕ ПРИЕМАМЕ основните месечни възнаграждения да бъдат увеличени с 20 на сто.

НЕ ПРИЕМАМЕ за служители, чиито правоотношения са преобразувани съгласно § 70, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗИДЗМВР (ДВ, бр. 81 от 2016г.) и за държавни служители със средно образование, чиито правоотношения се преобразуват съгласно § 70, ал. 1, т. 2 от ЗИДЗМВР (ДВ, бр. 81 от 2016 г.) – увеличението на основните месечни възнаграждения да е с до 20 на сто.

ПРЕДЛАГАМЕ:

Увеличение на основните възнаграждения за всички служители от МВР без значение от статут, заемана длъжност и преобразувани правоотношения – да бъде с равна /еднаква/ сума.

 

МОТИВИ:

С наши писма рег. № 792/06.07.2022г. и рег. №845/14.07.2022г. и в две извънредни заседания на Съвета за социално партньорство в МВР, проведени на 8 и 15 юли 2022г., сме направили същото предложение и сме посочили аргументите ни за него, основните от тях ще повторим:

Считаме, че към момента това е най-разумен и приемлив вариант поради това, че инфлацията и покачващите се цени на стоки и услуги, се отразяват еднакво на всички независимо от статут и заемана длъжност.

Аргументите ни за искане на увеличение на основните месечни възнаграждения на служителите в МВР, които ние отстоявахме в преговори и протестни действия са на база:

-  инфлацията в страната

и натовареността на служителите от МВР:

-  по време на пандемията с COVID-19

-  по време на изборите

- по време на мигрантската криза по южната граница и бежанската криза следствие от военните действия в Украйна

Това са все фактори, които най-тежко се отразиха основно на служителите заемащи младши изпълнителски, изпълнителски длъжности и ниските нива на ръководните длъжности, които са най-голямата и основна част от МВР и логично от членската маса на СФСМВР. Разбира се допустимо е на следващите нива да има единици от ръководители, които са били натоварени в същите размери, но те са по-скоро изключение, отколкото правило.

Активните действията които СФСМВР предприе през 2022г. за увеличаване на възнагражденията на служителите в МВР, спомогнаха в голяма степен да се стигне до стъпките довели до чл. 1, ал. 5, т. 6.2.1 от Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България (ЗИДЗДБРБ) за 2022 г. (Обн., ДВ, бр. 52 от 2022г.) и сумата определена в него.

Икономическата обстановка в страната е фактора основно повлиял за увеличаване на средствата за заплати в много сектори и ведомства в държавата, сред които и МВР. Всяка интерпретация в друга посока и друг подход освен равна сума не би била справедлива и би следвало да се счита за дискриминация. Инфлацията и свързаните с нея цени се отразяват по-силно на вземащите по-ниски възнаграждения, а приетия подход ще доведе до по-голямо увеличение на длъжностите с по-големи месечни възнаграждения, за сметка на базовия състав на МВР, който пряко изпълнява основните дейности посочени в чл. 6, ал. 1 от ЗМВР, на които се крепят всички други дейности, функции и задължения.

Ето защо равната сума гарантира справедливост като инфлационна мярка.

28 юли 2022 г. 11:18:50 ч.
СФСМВР

СФСМВР

Тежестта на инфлацията е за всички, като по-тежка е за хората с ниски основни заплати и повишението с процент не е вариант за нас, защото ще помогне повече на едни и по-малко на други, проблем който равната сума не допуска да се случи.

От друга страна поради редицата несправедливости, съществуващи в момента при формирането на основните месечни възнаграждения на служителите от МВР, равната сума спомага да не се „отваря“ излишно и необосновано „ножицата“ на заплатите в МВР между различни длъжности и служители с различен статут. Равната сума запазва и съотношението в заплатите при висока квалификация или образование за заеманата длъжност. Ето защо при такъв подход за увеличение няма да се получи дискриминация, каквато очевидно е заложена в проекта за изменение на Наредбата на най-вече за служители, чиито правоотношения са преобразувани съгласно § 70, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от ЗИДЗМВР (ДВ, бр. 81 от 2016г.).

Не приемаме аргумента, че предложеното в двата проекта увеличение е в изпълнение на текста на чл. 1, ал. 5, т. 6.2.1 от Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България (ЗИДЗДБРБ) за 2022 г. (Обн., ДВ, бр. 52 от 2022 г.).

На първо място следва да се отбележи, че бюджетната прогноза касае средствата за изплащане на обезщетения и увеличаване на възнагражденията за персонала, а не е обвързано задължително с индивидуалните заплати /основни или брутни/. В актуализацията е заложена мярка за 2022 г. за увеличаване с 20% на средствата за възнаграждения за персонала на МВР.

На второ място по отношение на служителите, чиито правоотношения са преобразувани съгласно § 70, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от ЗИДЗМВР (ДВ, бр. 81 от 2016г.) проекта за Наредбата влиза в колизия с аргумента, че процентното увеличение е в изпълнение на текста чл. 1, ал. 5, т. 6.2.1 от Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България (ЗИДЗДБРБ) за 2022 г. (Обн., ДВ, бр. 52 от 2022 г.) тъй като за тях е заложено увеличението да бъде не „с“ , а „до“ посоченото в този текст увеличение.

На следващо място следва да отбележим, че по отношение на служителите по чл. 142, ал. 1, т. 3 от ЗМВР /ЛРТП/ съдържанието на проекта за Наредбата също не гарантира увеличение с 20 на сто.

Предвид горепосоченото и изложеното в наши писма рег. № 792/06.07.2022г. и рег. №845/14.07.2022г. и в две извънредни заседания на ССП проведени на 8 и 15 юли 2022г.  считаме, че предложението ни за увеличение с равна сума на основните месечни възнаграждения на всички служители на МВР, са законосъобразни и реализират изпълнението на политиката по доходите на служителите в МВР.

 

Ако се следват аргументите съдържащи се в мотивите към проекта на Наредбата и се пристъпи към подхода съдържащ се в него, ПРЕДЛАГАМЕ:

  1. За служителите, чиито правоотношения са преобразувани съгласно § 70, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от ЗИДЗМВР (ДВ, бр. 81 от 2016г.) - увеличението да е с 20 на сто, както е определено за останалите служители.
  2. По отношение на служителите по чл. 142, ал. 1 т. 3 от ЗМВР /ЛРТП/ - в съдържанието на проекта за Наредбата следва да се впише разпоредба, която да гарантира за всички тях увеличение на основни месечни възнаграждения с 20 на сто, като се ограничи възможността за преценка на работодателя, защото такава преценка ще противоречи на мотивите по проекта и аргумента в тях за спазване на чл. 1, ал. 5, т. 6.2.1 от ЗИДЗДБРБ за 2022 г. (Обн., ДВ, бр. 52 от 2022 г.).

28 юли 2022 г. 14:32:44 ч.
komentar8121z919

Равно ли е равното?

Инфлацията в % ли се измерва или е конкретна сума? Как се компенсира инфлация измерена в % с равна сума?

28 юли 2022 г. 15:13:44 ч.
iivvoo2

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Здравейте, спорът дали увеличението на заплатите да е с проценти или с равна сума е безмислен, защото и двата варианта не решават проблема с ниската покупателна способност на служителите на МВР.

Изготвил съм предложение за изменение на нормативната уредба , уреждащата възнагражденията на служителите на МВР, който иска да го прочете да отвори линка и да изтегли файла. Това се налага, защото самия сайт има ограничение в броя на символите в коментарите.

Ето линка:

https://www.filemail.com/d/wdblalwfytyqgcu

Смятам, че предложението ми подлежи на допълнителни анализи, но ако бъде въведено проблема с ниската покупателна способност на служителите на МВР ще бъде решен завинаги. 

28 юли 2022 г. 15:23:56 ч.
d_boyanova

Предлагам увеличение с равна сума

Предлагам увеличението да бъде с равна сума, защото и без това разликата във възнагражденията на ЛРТП в сравнение с държавните служители и служителите по ЗМВР е достатъчно голяма. Това непрекъснато задълбочаващо се неравенство със сигурност ще внесе още повече напрежение във взаимоотношенията на работното място, което естествено е в ущърб на работата.

28 юли 2022 г. 23:02:39 ч.
паничката на другарчето

Еднаква сума за всички

За да има справедливост в ситуация с толкова висока инфлация, най-доброто решение е – еднаква сума увеличение на възнагражденията да има за всички служители, без изключение.

Като представител на НСГА – МВР заявявам, че нашата позиция винаги е била и си остава " УВЕЛИЧЕНИЕТО НА ЗАПЛАТИТЕ ДА БЪДЕ С ЕДНАКВА СУМА - ЗА ВСИЧКИ СЛУЖИТЕЛИ - БЕЗ ИЗКЛЮЧЕНИЕ !

МОТИВИ:      1. Еднаквата сума компенсира в еднаква степан  за всички служители както ръста на цените, така и инфлацията.

                        2. Еднаквото увеличение запазва съществуващите разлики в заплатите между различните категории служители и степени и рангове и никой не е ощетен.

                        3. След три последователни години на процентно увеличение на заплатите, ножицата между ниските и високите заплати се разтвори недопустимо много.

                 4. Справедливостта изисква, тази година с най-висок ръст на инфлацията, всички да получат компенсация, изразяваща се в еднаква сума, защото в магазините се пазарува с пари - а не с проценти.

                 5. Всеки труд е достоен за уважение и в този аспект ръководните длъжности са с по-големи отговорности, затова изначално получават и по-големи заплати. ИЗПЪЛНИТЕЛСКИЯТ СЪСТАВ ОТ ЛРТП, ПОЛИЦАИ И ПОЖАРНИКАРИ СЪЩО НОСЯТ СВОИТЕ НЕМАЛКИ ОТГОВОРНОСТИ. Но  за три години процентно увеличение отговорностите не са се увеличили три пъти и затова е редно сега УВЕЛИЧЕНИЕТО ДА БЪДЕ С ЕДНАКВА СУМА!

Компромисен вариант – увеличение на порциона със 130 лв, (еднаква сума за всички), за да стане – 250 лв, както предлага НСГА - МВР, а останалата сума – с еднакъв процент – пак  за всички. При това порциона е необлагаем и това е по-добре, а от друга страна това е балансиран вариант между двете обсъждани възможности.