Обществени консултации

Проект на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 4 от 16.07.2010 г. за противоградовата защита в Република България

            Изменение и допълнение на Инструкция № 4 от 16.07.2010 г. за противоградовата защита в Република България. Промените в инструкцията произтичат от необходимостта за оптимизиране на дейността, свързана с противоградовата защита.

            С изменението на инструкцията се цели постигане на защита в най-голяма степен на обществения интерес, като се предотвратят сериозни негативни ефекти върху земеделските стопани от градушките. Промените предвиждат противоградовата защита да има приоритет пред полетите за превоз на пътници и товари, вкл. и с военни транспортни въздухоплавателни средства, които кацат и излитат от гражданските летища за обществено ползване в Република България.

            Промените в проекта на инструкцията са както следва:

            1. С § 1 в чл. 4, ал. 7 се правят промени с цел Изпълнителната агенция „Борба с градушките“ да има възможност да осъществява активна противоградова дейност по самолетен способ освен в обслужваното въздушно пространство, и във временно резервираните зони, т.е. в цялото въздушно пространство на Република България. 

            2. С § 2 се изменя разпоредбата на чл. 5, ал. 5 като думите „планирани и активирани ПБГ“ се заменят с „активирани опасни зони за противоградова защита“ с цел постигане на съответствие на наименованието на зоните с наименованието им в разпоредбите на Сборник  за аеронавигационна информация - АИП на Република България и Постановление № 44 от 19 март 2010 г. за определяне на зоните във въздушното пространство на Република България, в които се ограничава въздухоплаването .

            3. С § 3 се предлага изменение в чл. 6, с което след думите „опасни зони“ се добавя „за противоградова защита“ и се постига дефиниране на опасните зони, тъй като в Сборник  за аеронавигационна информация - АИП на Република България съществуват и други видове опасни зони. 

            4. С § 4 се изменя чл. 7, ал. 3 като думите „даден ПБГ“ се заменят с „активирани опасни зони за противоградова защита“ и се постига привеждане на текста от действащата инструкция в съответствие със Сборник  за аеронавигационна информация - АИП на Република България.

            5. С § 5 в чл. 8 думите „ПБГ да освободят района на въздействието“ се заменят с „опасна зона за противоградова защита“ и се постига привеждане на текста от действащата инструкция в съответствие със Сборник  за аеронавигационна информация - АИП на Република България.

            6. С § 6 се изменя чл. 10, като се цели да се намалят случаите, при които може да се прекрати работата на полигоните за борба с градушките, т.е. да се спре стрелбата. С изменението на разпоредбата ще се постигне минимизиране на сериозни негативни ефекти върху земеделските стопани от градушките, като промените предвиждат противоградовата защита да има приоритет пред полетите за превоз на пътници и товари, вкл. и с военни транспортни въздухоплавателни средства, които кацат и излитат от гражданските летища за обществено ползване в Република България. Изменението на разпоредбата няма да засегне полети в извънредно и аварийно състояние, медицински полети, полети за търсене и спасяване, полети за контрол на въздухоплаването при охрана на въздушното пространство и полети за пожарогасене, за които се запазва досегашния ред.

            Предложените изменения и допълнения не изискват финансови и други средства, необходими за прилагане на новите разпоредби.

            Предложените изменения и допълнения не въвеждат в националното законодателство разпоредби от актове на Европейския съюз. Предложените изменения и допълнения не противоречат на правото на Европейския съюз, тъй като нормативната уредба свързана с противоградовата дейност е в компетентността на всяка една държава членка.

            В резултат на предложените изменения и допълнения се очаква да бъде постигнато намаляване на времето за активиране на опасните зони за противоградива защита, като измененията конкретизират реда за прекратяване на тази дейност във връзка с осигуряване на безопасност на полетите.

 

            Проектът на инструкцията, заедно с мотивите към нея е публикуван на интернет страницата на Министерство на транспорта и съобщенията и на Портала за обществени консултации на Министерския съвет за провеждане на обществени консултации, като в съответствие с чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове е определен съкратен 14-дневен срок. Направените предложения за промени в инструкцията целят постигане на по-добра защита от градушки, с което се защитава обществения интерес за предотвратяване на негативни ефекти за земеделските стопани през сезона на градушките и това обуславя използването на съкратен срок за провеждане на обществени консултации. Резултатите от проведеното обществено обсъждане са отразени в приложената към този доклад справка.

Лице за контакти:
Иво Иванов,
Старши инспектор,
Отдел „Въздушно пространство, търсене и спасяване“,
Дирекция „Оператори, авиационна сигурност, въздушно пространство, търсене и спасяване и
правно и осигуряване“,
Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация",
Телефон: (02) 937 10 07,
E-mail: ibivanov@caa.bg
 

 


Дата на откриване: 18.7.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 1.8.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари