Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за отпадъците от обувки и текстил

Основните формулирани цели, които се постигат с приемане на Наредбата за отпадъците от обувки и текстил:

Изпълнение на европейските изисквания за предприемане на мерки за предотвратяване образуването на отпадъци от текстил като част от потока на битовите отпадъци, чрез насърчаване на повторната употреба

Въвеждане на задължително разделно събиране на отпадъците от обувки и текстил.

Прекратяване на нерегламентираните практики по изгаряне на отпадъци от обувки и текстил с цел отопление от определени групи граждани с нисък социален статус.

Предотвратяване и намаляване на вредното въздействие върху околната среда и здравето на човека от образуването и управлението на отпадъците от обувки и текстил

Увеличаване количеството на повторно употребени, рециклирани и оползотворени чрез други операции отпадъци от обувки и текстил за ограничаване на обезвреждането им и намаляване на отрицателните въздействия от използването на ресурсите и повишаването на ефикасността от такова използване.

Увеличаване на количествата рециклирани битови отпадъци и намаляване на количеството депонирани битови отпадъци във връзка с изпълнение на целите за битовите отпадъци, съгласно Рамковата директива за отпадъците (2008/98/ЕО изменена с Директива (ЕС)2018/851 на Европейския парламент и Съвета от 30 май 2018 г.) и Директива (ЕС)2018/850 на Европейския парламент и Съвета от 30 май 2018 г. за изменение на Директива 1999/31/ЕО


Дата на откриване: 19.7.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 18.8.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
18 август 2022 г. 16:36:37 ч.
BIA_bg

Становище на БСК

Становището на БСК е публикувано на адрес https://bia-bg.com/standpoint/view/30597/