Обществени консултации

Проект на Наредба за условията и реда за формиране и изплащане на допълнителното възнаграждение за постигнати резултати в служебната дейност на служителите в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и териториалните ѝ звена

С промяната в чл. 22а от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС) (обн., ДВ, бр. 64 от 2019 г.) е възложено на министъра на правосъдието с наредба да определи условията и реда за формиране и изплащане на допълнителното възнаграждение за постигнати резултати в служебната дейност на служителите в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН) и териториалните ѝ звена.

Целта на предложения проект на акт е в съответствие със законовата уредба на чл. 22а ЗИНЗС да допринесе за по-благоприятни условия на труд на служителите, които работят в местата за изпълнение на наказанието лишаване от свобода и пробационните служби (пенитенциарните служители). Изплащането на допълнително възнаграждение за постигнати резултати в служебната дейност е инструмент за подобряване на ефективността и ефикасността при изпълнение на основните задачи и дейности, повишаване на удовлетвореността и мотивацията на служителите.

Също така, с предложения проект на наредба се цели да се стимулира поддържането и повишаването на професионалните умения на служителите на ГДИН, както и да бъдат изпълнени препоръките на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание.

 


Дата на откриване: 19.7.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 2.8.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
19 юли 2022 г. 19:27:51 ч.
Пенчо

Прекратяване на трудовите взаимоотношения.

Оценяването по тази наредба, трябва да се вземе предвид и да е  основание за прекратяване на служебното правоотношение на държавните служители по чл. 226, ал. 1, т. 7, буква „б” и т. 11 от ЗМВР. 

Както е за всички служители е сектор сигурност.