Обществени консултации

Проект на ПМС за приемане на Устройствен правилник на Държавната комисия по хазарта и на нейната администрация

С проекта се предвижда приемането на нов Устройствен правилник на ДКХ, който урежда структурата, функциите и организацията на работата на администрацията на ДКХ и правомощията на нейния председател във връзка със ЗХ.

Новите изисквания и правомощия на ДКХ, въведени със ЗХ, налагат извършването на многобройни и важни промени в структурата и организацията на работа на ДКХ, което доведе до необходимостта от отмяната на действащия устройствен правилник и изготвянето на изцяло нов проект, в който са включени разпоредби относно новите функции на администрацията, съобразени с  действащото законодателство, уреждащо хазартната дейност.

Тези нови изисквания водят до промяна в организацията на работата в ДКХ и структурата на административните звена, които са систематизирани основно в три дирекции. Общата администрация се организира в дирекция „Финансово-стопански дейности и административно-правно обслужване“, а съответно специализираната администрация – в новосъздадените дирекция „Лицензи, игрално и комуникационно оборудване, информационни системи и анализи” и дирекция „Контрол и правни дейности”.

В проекта са предефинирани и систематизирани досегашните дейности и функциите на дирекция „Финансово-стопански дейности и административно-правно обслужване“ от общата администрация, които са съобразени с общите изисквания на Закона за администрацията.

Функциите на дирекциите от специализираната администрация са съобразени и с новите задачи и компетентност на ДКХ, свързани с изискванията на ЗХ, които са основно:

- извършване на надзор върху хазартните игри от разстояние, осъществявани чрез Интернет или други електронни съобщителни средства. Чрез този нов способ за осъществяване на хазартната дейност могат да се организират почти всички видове хазартни игри, предвидени в закона, с изключение на томболите и моментните лотарийни игри. Хазартните услуги, предлагани от разстояние, предполагат завишено ниво на риск за потребителите в сравнение с традиционния способ на предлагане – наземно, което налага и завишени изисквания към надзорните функции на ДКХ по отношение на този способ за осъществяване на хазартна дейност;

- подготовка и актуализиране на списък на Интернет страници, чрез които се организират хазартни игри от лица, които не са получили лицензи по ЗХ, както и подготовка на необходимите документи за осъществяване на действията по ограничаване достъпа на Интернет потребители до такива сайтове;

- подготовка и актуализация на списък с лаборатории, които могат да извършват изпитвания на игрално оборудване и софтуер на комуникационно оборудване;

- осъществяване на проверки на изпитани от акредитирани лаборатории типове и модификации на игрално оборудване, както и проверки на игралното оборудване и игралния софтуер на комуникационното оборудване, преди въвеждането им в експлоатация;

- оценка на годността на отнето или придобито в полза на държавата игрално и комуникационно оборудване с цел бракуване или унищожаването му или предаването му за продажба на Националната агенция за приходите;

- водене, поддържане и актуализиране на публичните електронни регистри, както и на информационните системи на ДКХ;

- осигуряване на сигурността на непрекъснатия дистанционен достъп до контролните локални сървъри на организаторите на хазартни игри от разстояние;

- извършване на методологически, статистически и аналитични дейности.

Във връзка с предложените структурни промени и разширяването на обема и обхвата на контролната и административна дейност, осъществявана от съответните дирекции, с проекта е направена промяна в досегашната щатна численост на персонала на ДКХ. В приложение към чл. 8 от проекта са предвидени 53 щатни бройки, което представлява увеличение с 9 щатни бройки. Посоченото увеличение е в рамките на общата численост на персонала в системата на Министерството на финансите и е компенсирано с намаляване на числения състав на Националната агенция за приходите.

С предлагания проект на постановление на Министерския съвет се предвижда и  увеличаване на числеността на персонала на административните звена на Агенцията за държавна финансова инспекция с 6 щатни бройки за укрепване на капацитета на агенцията в областта на планиране на последващите финансови инспекции на дейността по възлагане и изпълнение на обществени поръчки, съгласно измененията и допълненията в Закона за държавната финансова инспекция. Посочените допълнителни щатни бройки също са за сметка на намаляване на числения състав на Националната агенция за приходите.

Предвиждат се и изменения на Устройствения правилник на Министерството на финансите, с които числеността  на дирекция „Вътрешен контрол“ се увеличава с една щатна бройка за обезпечаване изпълнението на функцията по извършване на външни оценки за осигуряване качеството на одитната дейност на звената за вътрешен одит в организациите, които са част от изпълнителната власт по смисъла на Закона за администрацията. Посоченото увеличаване е компенсирано със съответно намаляване с една щатна бройка на числеността на  дирекция „Централно звено за финансиране и договаряне“.


Дата на откриване: 9.10.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 23.10.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари