Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план

С влизане в сила на § 12 от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за учебния план, обн. в ДВ бр. 76 от 2020 г., през настоящата учебна година за учениците, постъпващи в V клас, общият брой часове стана 30,5 ч., което надхвърля с 0,5 учебни часа максималната седмична натовареност на учениците, определена в Наредба № 10 от 1014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните разписания, издадена от министъра на здравеопазването. През предстоящата учебна година в подобна ситуация ще се окажат и учениците, постъпващи в VI клас, а през следващата – и учениците в VII клас. Това са причините, които налагат приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план.

Целите, които се поставят с приемането на предложените изменения, са свързани с предложение на Министерството на здравеопазването за спазване на максималната седмична натовареност на учениците в прогимназиалния етап и планираното намаляване на учебния час от 45 минути на 40 минути. Това обаче ще рефлектира върху общото време за обучение особено остро върху ключови предмети като български език и литература и математика, които се изучават с най-голям брой часове.

В съответствие с разпоредбите на чл. 103, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, според които са допустими 32 задължителни и избираеми учебни часа седмично, предлагаме изменения в Наредба № 4 от 2015 г. за учебния план, с които броят на часовете по български език и литература се увеличават в V и в VI клас с по 0,5 часа седмично и часовете по математика се увеличават в V, в VI и в VII клас с по 0,5 часа седмично. Наред с това проведените анкети с учители и с ученици във връзка с прилагането на учебните програми показват необходимост и от увеличаване на часовете по география и икономика в V клас с 0,5 часа седмично.

Очакваният резултат от прилагането на предложените промени е свързан със синхронизиране на разпоредбите в Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план, издадена от министъра на образованието и науката, и Наредба № 10 от 2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания, издадена от министъра на здравеопазването, така че промените да влязат едновременно в сила от учебната 2022-2023 година.


Дата на откриване: 22.7.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 22.8.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари