Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (Наредбата) е изготвен във връзка с необходимостта от синхронизирането й с други нормативни актове в системата на предучилищното и училищното образование.

С цел синхронизиране с Наредба № 10/19.06.2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните разписания, издадена от министъра на здравеопазването, както и с цел равнопоставеност на всички ученици и уеднаквяване на продължителността на учебните часове във всички училища, в проекта на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10/01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование е променена продължителността на учебните часове от  V – VII клас от 45 на 40 минути.

С направеното допълнение при определянето на групата, по която следва да бъде класифицирано детето по настоящ или постоянен адрес, се счита, че адресът не е променян, когато постоянният или настоящият адрес на детето е бил променен, но новият адрес остава в прилежащ район на училището към момента на подаване на заявлението.

При необходимост от преместване от паралелка в паралелка на същото училище е направено допълнение в Наредбата към процедурите за преместване на ученици при наличие на свободни места.

Отпада изискването за представяне на лично образователно дело при преместване на ученик поради обстоятелството, че този документ е електронен и е наличен в НЕИСПУО. Добавя се изискване за представяне на училищни учебни планове, по които ученикът се е обучавал.

С приемането на предложените изменения и допълнения на Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование се очаква намаляване на административната тежест и постигнат синхрон с други нормативни актове.


Дата на откриване: 22.7.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 22.8.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
29 юли 2022 г. 10:57:16 ч.
e.kostadinova

Предложения за допълнение към Наредба 10

Всяка година в дните на изпитите от националното външно оценяване по български език и литература и по математика се появяват единични случаи на ученици, чието здравословно състояние (напр. пребиваване в болница или поставяне под карантина, без разрешение за напускане на дома дори след осигуряване на условия за полагане на изпита в отделно помещение в училище) не позволява явяването им на тези изпити. Тези непреодолими обстоятелства не дават възможност на тези ученици да участват пълноценно в приема след 7. клас.

В тази връзка предлагам за решаване на казусите с посочените по-горе случаи в чл. 57 на Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното образование да се създадат две нови алинеи – 9 и 10, със следното съдържание:

(9) Когато здравословното състояние на ученик не му позволява да се яви на изпит от националното външно оценяване, защото е в болнично заведение или поради карантина не е в състояние или не е възможно да се осигурят условия за полагането на изпита, но ученикът е взел участие на областен и/или на национален кръг на олимпиадата по български език и литература, съответно по математика, балът му се формира, като вместо резултата от изпита от националното външно оценяване се използва по-високият от резултатите от областния или от националния кръг на олимпиадата по съответния учебен предмет и резултатът се отчита в точки, изчислени като процент от максималния брой точки.

(10) В случаите по ал. 9 родителите незабавно уведомяват началника на регионалното управление на образованието за възникналите обстоятелства и не по-късно от три дни след датата на съответния изпит от националното външно оценяване представят в РУО документи от болнично заведение или от регионалната здравна инспекция, доказващи обстоятелства, поради които ученикът не се е явил на изпита.

По този начин ще се създаде единен ред за участието в приема на ученици, които поради внезапно настъпили здравословни проблеми, изрично удостоверени с документ от болнично заведение или от регионалната здравна инспекция, в деня на изпита са били в невъзможност да го положат, но имат своето отношение и своите постижения по съответния предмет под формата на участие в областен и/или национален кръг на олимпиадата от календара на МОН.

Предложението се опира на съществуващия вече регламент учениците, класирани на първите три места на тези олимпиади да имат право да използват резултатите си от олимпиадите вместо резултатите си от изпитите, като новата уредба регламентира учениците да участват в класирането след 7 клас не с максимален брой точки, а с реален, който ще се изчислява като процент от максималния брой точки за съответния кръг.

В същото време учениците, които не положат изпит от НВО и не могат да се възползват от регламента, описан в ал. 9 и 10, продължават да участват в класирането само с резултатите си от свидетелството за основно образование, както е понастоящем.

                Друг казус, който възниква във връзка с приемането на ученици в VIII клас и който към момента не е нормативно уреден, е възможността ученици, обучавани в прогимназиален етап в специализирани училища – по изкуствата или спортни, да използват при балообразуването за приемане в неспециализирани училища след завършен VII клас оценките си по предмети от специализираната подготовка вместо оценките си по музика, изобразително изкуство или физическо възпитание и спорт, тъй като по училищен учебен план те не са изучавали тези общообразователни предмети.

За тази цел би могло чл. 58, ал. 1, т. 3 от Наредба № 10 да придобие следния вид:

3. оценките от свидетелството за основно образование по два учебни предмети, изучавани в раздел А от учебния план в VII клас, а в случаите, когато не са изучавани съответните учебни предмети – посочените от приемащото училище оценки от предмети от специализираната подготовка, изучавани в раздел Б на учебния план, превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

                Това позволява напр. по решение на приемащото училище оценката по рисуване от свидетелството за основно образование на ученик, обучаван в училище по изкуствата, да участва вместо оценката по изобразително изкуство при образуване на бала за прием в неспециализирано училище в профил „Изобразително изкуство“.

29 юли 2022 г. 17:30:03 ч.
d.marinova-dimitrova

Резултат от олимпиади за НВО

Предложението да се вземат точките от областен или национален кръг, преизчислени като процент от максималния (!) брой точки за съответната олимпиада по никакъв начин няма да помогне на кандидата, който е имал нещастието да е в болница или карантина. Това би било решение, ако олимпиадите областен кръг са с някаква средна трудност. Повечето пъти е така, но невинаги. Давам пример - областен кръг по математика за учебната 2021-2022 година. Максималният постигнат резултат на областен кръг от общо 3 (три) деца за цяла България е 16 точки. Максималният възможен резултат е 21 точки. 16 точки са 76% от 21 точки. НВО е 100 точки.76% от 100 е 76 точки. Следователно тези три деца, при условие, че не получат по-висок резултат на НВО, биха има 76 точки на НВО, ако са в болница/карантина. Разбирате ли колко несъстоятелно е тези деца да получат 76 точки, които всъщност няма да им позволят да влязат в нито математическо училище, например в София (всъщност основният проблем с абсурдни балове е в София и в по-големите градове. Вероятно в един по-малък град тези точки биха били достатъчни за навсякъде.). На национален кръг по математика тази година са класирани 7 (седем) деца от цяла България - 3 от тях с 16 точки и 4 с 15 точки. 4 от тези деца са класирани на 1,2,3 място на национален кръг и следователно спред действащите в момента правила, те ще получат 100 точки на НВО, независимо дали са болни или здрави. Но другите 3 участника в националния кръг имат резултат 10 точки и надолу. Следователно според Вашето предложение на тях ще им се вземе резултатът от областен кръг, т.е. за НВО ще получат 71,4 - 76 точки. Не смятам това за справедливо решение. Моето предложение е:

1. Участниците в национален кръг, класирани на 1,2,3 място получават 100 точки за съответното НВО (както е регламентирано в момента);

2. Участниците в национален кръг, класирани след 3 място, получават 100 точки за НВО, но САМО И ЕДИНСТВЕНО, ако по време на НВО са в болница или карантина, доказано с документ и проверено.

3. Участниците в областен кръг получават за НВО точки, преизчислени като процент от точките на последния класиран за национален, но САМО И ЕДИНСТВЕНО, ако по време на НВО са в болница или карантина, доказано с документ и проверено. Например дете, което тази година има 13 точки по математика на областен и не е попаднало сред СЕДЕМТЕ участника в национален кръг, ще може да има 13/15*100 = ~86,7 точки.

В София например тези точки изобщо не биха стигнали за СМГ, НПМГ, ТУЕС, дори и да има 100 по БЕЛ, така че никой няма да има изгода да бъде в болница. Но ако все пак някой е в болница, с точки, изчислени по този начин има шанс да отиде в по-желано (вероятно) от него училище.

Също така обаче, трябва да се помисли как ще се гарантира честното провеждане на областен кръг навсякъде в страната, еднаквите критерии на областните комисии при преглеждане и предлагане на работи за национален кръг.

08 август 2022 г. 14:23:02 ч.
nellytan

Подобрения на работата за резултатите и класиранията за НВО

Здравейте!

1. Поставете децата на първо място и чак след това удобствто на лелките и чичковците от МОН и училищата! 

Не забравяйте, че Вашата работа трябва да е за удобството на децата, а не Вашето удобство!

2. Дайте възможност на децата наистина да видят работите си от НВО!

Тези 3 дена, които ги обявявате от днес за утре не са достатъчни, за да организираме ходенето до другия край на града и то до две различни учлища в делничен ден! 

Надявам се си давате сметка, че родителите работим, за да може Вие да получавате заплатата си! Повечето от нас нямат възможност от днес за утре да си вземат отпуска, за да обикалят училищата, за да видим резулатите с децата!

3. Когато се обявяват резултатите от НВО-то трябва задължително да се дава детайлна справка за всяка една задача колко точки е получило детето! Сега както са предоставени резултатите са едни хвърчащи числа! Вие когато си получавате сметката за ток и вода, там имате детайлна разбивка. За резулатите от НВО също задължително трябва да има детайлна разбивка!

4. Ще ме прощавата, но тази електронна система, която ползвате в момента само името й е електронно. Нищо електронно няма в нея. Дори не може да сметне бала на децата, когато те редят кандидатрите си!

Трябва цялостана смяна на тази система!

4.1. Когато се редят желанията системата трябва автоматично да изчислява бал-а!

4.2. Трябва да има справка колко са кандидатите за съответната паралелка.

4.3. След първо класиране трябва да се види колко са свободните места и колко от децата са заявили желание за следващо класиране! Трябва да може да се види и колко са чакащите!

4.4. Всички класирания трябва да са през системата! И системата трябва да се ползва от всички дръжавни и общински училища!

4.5. Трябва да можеш да се запишеш/отпишеш в даденото училище през системата!

4.6. Системата трябва да може да поддържа информация от всички училища (частни, държавни, общински) дали дадено дете е записано някъде. Ако е записано то да не може да участва в следващи класирания, докато не се опише от текущто училище, независимо дали е частно, държавно, общинско или в друга община/област!

08 август 2022 г. 16:12:57 ч.
d.marinova-dimitrova

Резултат от олимпиади за НВО - корекция на грешка

Здравейте,

Забелязах, че съм допуснала грешка. Не видях възможност за корекция и затова публикувам отново. С удебелен шрифт поправям грешката:

Предложението да се вземат точките от областен или национален кръг, преизчислени като процент от максималния (!) брой точки за съответната олимпиада по никакъв начин няма да помогне на кандидата, който е имал нещастието да е в болница или карантина. Това би било решение, ако олимпиадите областен кръг са с някаква средна трудност. Повечето пъти е така, но невинаги. Давам пример - областен кръг по математика за учебната 2021-2022 година. Максималният постигнат резултат на областен кръг от общо 3 (три) деца за цяла България е 16 точки. Максималният възможен резултат е 21 точки. 16 точки са 76% от 21 точки. НВО е 100 точки.76% от 100 е 76 точки. Следователно тези три деца, при условие, че не получат по-висок резултат на националния кръг, биха имали 76 точки на НВО, ако са в болница/карантина. Разбирате ли колко несъстоятелно е тези деца да получат 76 точки, които всъщност няма да им позволят да влязат в нито едно математическо училище, например в София (всъщност основният проблем с абсурдни балове е в София и в по-големите градове. Вероятно в един по-малък град тези точки биха били достатъчни за навсякъде). На национален кръг по математика тази година са класирани 7 (седем) деца от цяла България - 3 от тях с 16 точки и 4 с 15 точки. 4 от тези деца са класирани на 1,2,3 място на национален кръг и следователно според действащите в момента правила, ще получат 100 точки на НВО, независимо дали са болни или здрави. Но другите 3 участника в националния кръг имат резултат 10 точки и надолу. Следователно според Вашето предложение на тях ще им се вземе резултатът от областен кръг, т.е. за НВО ще получат 71,4 - 76 точки. Не смятам това за справедливо решение. Моето предложение е:

1. Участниците в национален кръг, класирани на 1,2,3 място получават 100 точки за съответното НВО (както е регламентирано в момента);

2. Участниците в национален кръг, класирани след 3 място, получават 100 точки за НВО, но САМО И ЕДИНСТВЕНО, ако по време на НВО са в болница или карантина, доказано с документ и проверено.

3. Участниците в областен кръг получават за НВО точки, преизчислени като процент от точките на последния класиран за национален кръг, но САМО И ЕДИНСТВЕНО, ако по време на НВО са в болница или карантина, доказано с документ и проверено. Например дете, което тази година има 13 точки по математика на областен и не е попаднало сред СЕДЕМТЕ участника в национален кръг, ще може да има 13/15*100 = ~86,7 точки.

В София например тези точки изобщо не биха стигнали за СМГ, НПМГ, вероятно и ТУЕС, дори и да има 100 по БЕЛ, така че никой няма да има изгода да бъде в болница. Но ако все пак някой е в болница, с точки, изчислени по този начин има шанс да отиде в по-желано (вероятно) от него училище.

Също така обаче, трябва да се помисли как ще се гарантира честното провеждане на областен кръг навсякъде в страната, еднаквите критерии на областните комисии при преглеждане и предлагане на работи за национален кръг.

 

09 август 2022 г. 11:05:53 ч.
nellytan

Защо децата до 7ми клас изучават други предмети освен БЕЛ и Математика?

Здравейте!

Направими впечатление, че масово балообразуването е на база НВО БЕЛ и Математика + оценките от математика и БЕЛ от училище.

Дори за паралелки природни науки масово училищата НЕ взимат под внимание оценките по Биология и Химия. Защо тогава децата  учат други предмети освен БЕЛ и МАТ? 

От така направената система за кандидатсване излиза, че за МОН няма никакво значение децата какви интереси имат и в кои предмети те са добри. Единствено значение има БЕЛ и МАТ.

 

10 август 2022 г. 10:21:51 ч.
ДА

Достъп до проверените работи от НВО

Здравейте, 

 
родител съм на ученик в 7 клас в гр.София. Много неприятно съм изненадана от факта, че писмените работи след проведено НВО по математика и БЕЛ, могат да се видят само на точно определени дати, часове и в 2 софийски училища.
За мен е невъзможно да напусна работата си, за да се запознаем с констатираните грешки, за да не бъдат допускани отново, след като детето ми положи доста усилия в училище и допълнителни уроци в частни школи за подготовката си.
Не разбирам какъв е проблемът да се достъпват индивидуално работите на децата ни, чрез сайта на МОН с данните от служебните бележки и където получихме индивидуалните изпитни резултати.
Представете си, че желание за лично запознаване с допуснатите грешки имаха поне половината от 12 000-те ученици тази година и бяха решили да се появат с родителите си в някой от определените за това часове в училището в ж.к Овча купел/Изгрев....
Ще настане безпрецедентен хаос и невъзможност да се доредят, за да проверят писмените работи.
Може би на това разчитате, да няма желаещи за поверка родители и ученици?!?
 
Напълно недомислено и недопустимо, и в ущърб на родителите и децата е, да ни разхожда РУО - София- град в две различни училища изцяло в работно време, за да видим сканирани страниците на изпитните работи, да прекосяваме цялата столица и да ползваме от платения си отпуск за нещо, което може да се разгледа от дома ни в удобно за нас време, както се подреждат и желанията за кандидастване след седми клас. 
 
Къде е тайната??!?!
 
Кога МОН ще направи така, че писмените работи да могат да се разгледат в удобно за родители и деца време и място?
 
П.П. За съжаление не получих отговор на така зададените от мен проблеми с Регистрирано в МОН с вх. № 94-4058/29.06.2022 г. писмо. 
 

18 август 2022 г. 11:13:26 ч.
nellytan

Допълнителни предложения!

Напълно съм съгласна с мнението на ДА!

Децата и дори учителите трябва да имат свободен достъп до НВО-то. 

Би било редно даже да се коментират пропуските в НВО по време на час в училище. Според мен част от тези пропуски са и пропуски на самите преподаватели и е редно и те да видят, коя част не е предадена както трябва! 

Аз имам предложение:

Критериите за кандидатстване във всяко едно училище/паралелка да са ясни още в началото на учебната година, а не 2-3 месеца преди самия прием. Редно децата да занят правилата предварително, за да може да направят правилна подготовка. 

Отново давам прием с природните науки. Ако масово училищата за този профил искат само и единствено МАТ и БЕЛ, децата ще знаят, че само на тези предмети трябва да наблегнат, колкото и да харесват Биология/Химия или други предмети!

За мен лично паралелки с профил Природни науки трябва да имат различен изпит от МАТ и БЕЛ, за да може да се отсеят децата, които настина имат влечение към такива науки. Това важи и за Историята и Географията , и т.н.

19 август 2022 г. 09:06:11 ч.
nellytan

Добавяне на хорариум към всяка една паралалка

Здравейте!

В таблицата, която се изготвя за правилата за кандидатстване трябва към всяка паралелка задължително да присъства хоратиумът от профилиращите предмети. Сборът от хоратиумът, който задълтелно се изучава + броят на хорариумът, който от училището предлагат допълнително да се изучава за тези 5 години!

Това предложение идва от факта, че паралелки с еднакви профили имат тотално ралични хорариуми. 

Например: Паралелка в езиково училище с профил "Природни науки" има Х часове хорариум, но в същата паралелка, но в НПМГ имат 5хХ часове. 

Така родителите ще се ориентират по-добре къде наистина се изучава този профил и къде са го сложили просто за да кажат, че предлагат различни профили.