Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Постановление № 85 на МС от 17.04.2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз

С проекта на Постановление се изменя ПМС № 85/17.04.2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз като се определя Министерство на електронното управление за водещо ведомство на Работна група 17 „Телекомуникации и информационни технологии“, съвместно с Министерство на транспорта и съобщенията.

Изменението е необходимо, тъй като министърът на електронното управление е компетентният административен орган, който провежда държавната политика в областта на електронното управление и в областта на информационното общество и информационните технологии във взаимодействие с другите органи на изпълнителната власт. Министерството на електронното управление е и институционален партньор на ЕК и провежда държавната политика в областта на електронното управление, информационните технологии и информационното общество в Република България, съгласно политиките на Европейския съюз. Комуникацията и сътрудничеството се изразяват в размяна на информация, изработване на общи позиции и предприемане на действия по конкретни въпроси, съвместно изпълнение на задачи в рамките на работни групи, провеждане на консултации и участие в съвещания, работни групи, комисии и форуми.

Очакваният резултат от изменението е да бъдат подобрени механизма и координацията при изработване, съгласуване и вземане на решения по нормативните и другите европейски документи в областта на цифровата трансформация и електронното управление. Това ще доведе и до разгръщане потенциала на икономиката, основана на данни и изграждане на приобщаващо информационно общество и електронно управление.


Дата на откриване: 28.7.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 27.8.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
17 август 2022 г. 10:05:02 ч.
Алианс на технологичната индустрия

Алианс на технологичната индустрия

Алиансът на технологичната индустрия (АТИ) е браншова организация на големите телекомуникационни оператори, производители и доставчици на ИКТ оборудване, мрежови и системни интегратори и академичната общност. Телекомуникационният пазар е един от първите и най-стриктно регулирани пазари в рамките на ЕС. Членовете на АТИ внимателно следят различните законодателни предложения и инициативи на европейско ниво и са силно заинтересовани от добрата организация и координация при подготовката и съгласуването с бранша на българските позиции в областта на телекомуникациите и информационните технологии (ИТ) в процеса на вземане на решения в рамките на ЕС.

В публикувания проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Постановление № 85 на МС от 17.04.2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз се предлага в Приложение № 3 за водещо ведомство на Работна група 17 „Телекомуникации и информационни технологии“ (РГ 17) да бъде определено и Министерство на електронното управление. В тази връзка АТИ изразява следното становище:

1. Несъмнено Министерство на електронното управление има отношение към информационните технологии, използвани в публичния сектор за предоставяне на електронни административни услуги, както и по въпросите за киберсигурността. Това обаче са само част от темите, които попадат в компетенциите на РГ 17. През последните години в подготвителните органи на ЕС, работата на които се следи от РГ 17, в много по-широк мащаб се разглеждат въпроси от хоризонтален характер, които попадат в компетенциите на редица други ведомства. Смятаме, че целта на РГ 17 е да координира изготвянето на позиции с всички заинтересовани страни, а не да се определят различни водещи ведомства, които да координират отделни въпроси, в рамките на техните компетенции.

2. Определянето на две министерства като водещи на една работна група в рамките на Съвета по европейски въпроси може да създаде проблем с координацията, организацията, забавяне на времето за реакция и размиване на отговорностите по отношение на предложените решения. Не случайно в настоящото ПМС № 85 няма работна група, за която като водещи да са определени две ведомства с ранг на министерства.

3. Министерство на транспорта и съобщенията отговаря за организацията на дейността на Работна група 17 още от самото начало на сформиране на Съвета по европейски въпроси, а в предприсъединителния период за РГ 19 „Телекомуникации и информационни технологии” към Съвета  координация и мониторинг”. Налице е утвърдени практики в работата и добра организация за подготовка и координиране на българските позиции. Запазването на установените и добре функциониращи форми на комуникация при изготвяне на позиции и съгласуването им с бизнеса, в случай на необходимост, е от съществено значение за защита на интереса на българските компании и българските потребители на телекомуникационни и информационни услуги.

4. Промяна в ПМС № 85 преди  поредни извънредни парламентарни избори е нецелесъобразно, предвид неяснотата по отношение на бъдещата структура и състав на Министерския съвет. До установяването на редовно действащ кабинет най-правилния подход е да се запази ясно установения и работещ механизъм на функциониране на РГ 17.

5. В публикувания проект на ПМС е допусната очевидна фактическа грешка.  В § 1 е посочено, че думите „Телекомуникации и информационни технологии“ – Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „Телекомуникации и информационни технологии“ – Министерство на електронното управление и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“. По време на предходния редове кабинет, като и в момента на действащия служебен кабинет, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията не съществува.