Обществени консултации

Проект на Програма "Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г.

В изпълнение на чл. 15 от Постановление № 142 на Министерския съвет от 2019 г., Министерството на иновациите и растежа организира обществени консултации на версия 4.0 на проекта на Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г.

Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ (ПНИИДИТ) отговаря на стратегическите потребности и приоритети на България за ускорено икономическо развитие чрез инвестиции в развитието  на научните изследвания, научната инфраструктура,  иновациите и интелигентната индустрия и бързото навлизане на цифровите технологии  в икономиката и обществото.

Интервенциите по ПНИИДИТ са обединени в следните приоритети:

 Приоритет 1: Устойчиво развитие на българската научноизследователска и иновационна екосистема.

            Водещата цел на действията в първия приоритет на програмата е засилването на приноса на научните изследвания и иновациите към по-високото икономическо и обществено развитие на страната. Фокусът на действията е върху укрепване на административния и научния капацитет на научните организации и висшите училища; засилване на сътрудничеството на научноизследователските организации и висши училища с бизнеса и индустрията; повишаване на ориентираността към пазарното търсене; скъсяване на пътя от научните изследвания до иновациите; внедряване и трансфер на технологии и знания, заедно с тяхната пазарна реализация и създаване на условия за интернационализация и увеличаване на дела на заетите в НИРД в публичния и частния сектор и създаване и споделяне на данни за целите на научни изследвания и внедряване на иновации.

Действията по този приоритет са групирани в четири приоритетни направления:

Приоритетно направление 1: Устойчиво развитие на националния капацитет за научни изследвания и иновации;

Приоритетно направление 2: Стимулиране на международното научно сътрудничество и участието в рамковите програми на ЕС;

Приоритетно направление 3: Трансфер на технологии и знания;

Приоритетно направление 4: Интернационализация на иновациите в България и осигуряване на синергия с програми Хоризонт Европа и Дигитална Европа.

Приоритет 2: Цифрова трансформация на публичния сектор.

При планираните групи дейности по този приоритет ще бъдат взети предвид потенциалът и нуждите за научноизследователската и иновационната дейност, напр. свързани с големи данни, отворен достъп, киберсигурност и т.н. С цел подобряване на взаимовръзките с вече финансирани проекти, включително със създадените по ОПНОИР ЦВП и ЦК, някои от които са специализирани в областта на ИТ и големите данни, при определяне на условията за изпълнение на определени интервенции в Приоритет 2 ще бъдат използвани, както изградената научноизследователска инфраструктура (вкл. в областта на данните, изкуствения интелект, суперкомпютърните и квантовите технологии), така и резултатите от изпълнението на научните програми и създадения научен потенциал в центровете.

Действията по приоритет 2 са групирани в две приоритетни направления:

Приоритетно направление 1: Данните като ключов капитал на обществото;

Приоритетно направление 2: Киберсигурност.

Приоритет за техническа помощ

Подкрепата в рамките на оста за техническа помощ стъпва върху идентифицираните специфични нужди за:

- Повишаване на капацитета на Управляващия орган и междинните звена, свързан с планирането, управлението, изпълнението, наблюдението и контрола на ПНИИДИТ;

- Укрепване на административния капацитет на бенефициентите и потенциалните бенефициенти по ПНИИДИТ;

- Дейности за осигуряване на публичност и комуникация на ПНИИДИТ 2021-2027 г.

Програмата е съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. Общият размер на предвиденото финансиране възлиза на 1 093 446 112 евро (2 138 594 709 лева), като планираният принос от ЕС е в размер на 885 510 000 евро (1 731 907 023 лева), а националното съфинансиране е 207 936 112 евро (406 687 686 лева).

Коментари по проекта на ПНИИДИТ могат да бъдат изпращани както чрез Портала за обществени консултации, така и на електронна поща:  pridst@mig.gov.bg

 


Дата на откриване: 27.7.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Наука и технологии
Дата на приключване: 26.8.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари