Обществени консултации

Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2 април 2020 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по педиатрия – детска кардиология

Проектът на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2 април 2020 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по педиатрия – детска кардиология е изготвен на основание чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Основната причина за разработване на проекта на наредба е включването в настоящото фармако-терапевтичното ръководство на допълнителна част втора „Детска ендокринология и болести на обмяната“. Медицинската специалност „Детска ендокринология и болести на обмяната“ обхваща познанията, уменията и преценките, необходими за адекватна диагностика и лечение на всички пациенти в детска възраст със заболявания на ендокринната система и с болести на обмяната на веществата. Ендокринологията изучава етиологията, патогенезата и клиничната  изява  на болестите на ендокринната система, разработва методи за тяхната диагноза, лечение и профилактика. Необходимостта от включването към ръководството по педиатрия е обусловена от факта, че заболяванията на ендокринната система и болестите на обмяната в детска възраст от раждането до 18-годишна възраст в голяма степен се различават от тези при пациентите над 18 години.

С проекта наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2 април 2020 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по педиатрия – детска кардиология се цели да се създаде правна регламентация на терапевтичния подход в две области - детската кардиология и детска ендокринология и болести на обмяната.

Резултатите от прилагането на фармако-терапевтично ръководство са свързани с постигане на най-важната цел – осигуряване на пациентите високо качество на лечение чрез прилагане на единни и обосновани принципи, правила и критерии за предписването и прилагането на лекарствени  продукти в обхвата на медицинските специалности „Детска кардиология“ и „Детска ендокринология и болести на обмяната“ и единни качествени и количествени показатели за ефективността на прилаганата терапия.

Адрес за изпращане на становища и предложения: antonia.toncheva@ncpr.bg


Дата на откриване: 29.7.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 29.8.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари