Обществени консултации

Проект на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-749 от 20 октомври 2014 г. за реда и организацията за осъществяване на дейностите по контрол на пътното движение

Изготвянето на предлагания проект Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-749 от 20 октомври 2014 г. за реда и организацията за осъществяване на дейностите по контрол на пътното движение цели да се оптимизира осъществяването на контрол и дейността на служителите осъществяващи контрол на пътното движение. Предвид доказаната ефективност при осъществяване на линеен контрол на пътното движение е необходимо да се даде възможност дейността да се организира и планира не само на стационарни места за контрол, а по - скоро в определени маршрути за движение и контрол. Линейното включване в трафика дава възможност на полицейските служители, да установяват водачи с агресивно поведение, които най-често са причина за настъпване на пътнотранспортни произшествия. Същевременно в контролната дейност на състава следва да продължи и активното използване на АТСС. Именно поради това локациите, на които следва да бъдат разполагани автоматизираните технически средства са регламентирани като „места за контрол с АТСС“. Прецизирана е регламентацията на действия на полицейските служители при извършване на проверки на водачи на моторни превозни средства с цел осигуряване на безопасността на служителите и осигуряването на възможност за адекватни реакции при възникване на различни ситуации. С цел постигане на по - голяма обективност на контрола и прилагане на принципа за нулева толерантност, е предвидена възможност за прилагане от съответните ръководни служители на ротационен принцип на организиране на дейността по контрол на пътното движение. Разширява се кръга на случаите, в които полицейските органи, осъществяващи контрол на пътното движение, спират за проверка водачите на ППС. Целта на тази промяна в разпоредбата е да се даде законова възможност на контролните органи да извършват масови проверки на водачите на ППС по време на разпоредена специализирана полицейска операция. Предвидено е извършването на проверки на свидетелства за управление на моторни превозни средства, издадени от държави членки на Европейския съюз чрез Европейската информационна система за обмен на данни относно свидетелствата за управление на моторни превозни средства, издавани от компетентните органи на държави членки на Европейския съюз „RESPER“. Конкретизират се задълженията на преките ръководители, които имат подчинени служители с правомощия за осъществяване на контрол на пътното движение, което ще доведе до избягването на дублиране на отговорности. Измененията са насочени към възможността разпоредбите в инструкцията да бъдат прилагани и от други полицейски служители, на които са възложени правомощия за осъществяване на контрол на пътното движение, като всички служители с възложени такива функции, ще отразяват извършените проверки в ежедневна форма на отчет или приложените към инструкцията образци, което ще подобри отчетността на дейността и ще позволи по-добрия й контрол. Измененията предвиждат и разширяване на кръга от служители в МВР, имащи право да обработват нарушенията, заснети с АТСС и да издават електронни фишове, като това ще се извършва от служители на МВР, определени от ръководителите на службите за контрол по чл. 165 от ЗДвП.


Дата на откриване: 28.7.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 27.8.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
30 юли 2022 г. 13:27:09 ч.
buenova

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Изпратила съм до МВР предложение за изменение на чл.100 от Наредбата като бъде добавено и задължението за оглеждане на мястото на ПТП за камери и предприемане на нужните действия за свалянето на записи от тях. Това е от съществена важност за разследването и спестява много усилия и средства на държавата, като в същото време води до 100% разкриване на обективната истина

30 юли 2022 г. 13:58:41 ч.
buenova

БЛАГОДАРНОСТИ

Тъй като вече е качен проектът, можах да прочета, че е направено изменение в бл.100, т.3 в смисъла, за който съм изпратила предложението си, което ме прави безкрайно щастлива.