Обществени консултации

Проект на Правила за изменение и допълнение на Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия

С проектa на Правила за изменение и допълнение на Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия се въвежда възможността за търговия с 15-минутни продукти на пазарен сегмент „“В рамките на деня“ във връзка с изискването на чл. 8, пар. 4 от Регламент (ЕС) 2019/943 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 година относно вътрешния пазар на електроенергия (Регламент 2019/943), според което периодът за уреждане на дисбаланса е 15 минути във всички зони за съставяне на графици. Предвижда се, също така, въвеждане на самофактуриране от страна на борсовия оператор, тъй като за целите на данък добавена стойност самофактурирането следва да се осъществява чрез самостоятелен документ (споразумение), подписано от страните, за което следва да бъде уведомена Националната агенция за приходите. В тази връзка в правилата следва да се създаде основанието за сключване на такова споразумение между оператора и търговските участници.

 


Дата на откриване: 29.7.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 28.8.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
17 август 2022 г. 09:40:52 ч.
ЕВН

Становище от "ЕВН България" ЕАД по проект от 07.2022г. за изменение на борсови правила.

Становище от "ЕВН България" ЕАД по проект на Правила за изменение и допълнение на Правила за работа на организран борсов пазар на електрическа енергия:

Във връзка със стартиралата процедура по обществено обсъждане на публикувания от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) проект на Правила за изменение и допълнение на Правила за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия (Проект), ведно с доклад относно приемане на Проекта и проведеното на 03.08.2022 г. обществено обсъждане на Проекта и Доклада, с настоящото и в установения срок предоставяме на Вашето внимание становището на „ЕВН България“ ЕАД (ЕВН България, ЕВН) относно предложения от Комисията Проект.

Преди да преминем по същество и представим становището на ЕВН България, бихме желали да отбележим, че като цяло приемаме направените изменения и промени в Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия и считаме, че отразяват очакваните промени в интервала за сетълмент, волатилността на пазара и намаляват административната тежест при търговските участници.

С настоящото обръщаме внимание на някои основни промени, които са заложени в Правилата и се надяваме Комисията в периода, преди насроченото закрито заседание, да разгледа и приеме представеното становище при определяне на окончателните текстове на Правилата.

  1. Като за начало следва да отбележим предвиденото самофактуриране по регистрация на борсовия пазар на електрическа енергия в сегменти „Ден напред“ и „В рамките на деня“, което съгласно българското законодателство ще се осъществява чрез самостоятелен документ „споразумение“, сключено между БНЕБ и търговските участници, т.е сключването на споразумение ще стане елемент от фактическия състав на регистрация на търговските участници в определените сегменти. С  тази промяна ще се намали административната тежест и облекчат финансовите потоци на борсовия оператор и търговските участници. Но в същото време е необходимо да има прозрачност и ясна инструкция, с оглед липсата на задължителните реквизити при самофактурирането, което се надяваме да залегне в допълнителното споразумение.

В хода на общественото обсъждане бе поет ангажимент от БНЕБ да бъде публикуван проект на споразумението, което е одобрено от Национална агенция по приходите. Към настоящия момент това споразумение на е налично на интернет страницата на борсата и не можем да вземем конкретно отношение по неговото съдържание.

  1. Във връзка с предлаганото ежедневно фактуриране и разплащане, считаме че предложената алтернатива при извършване на плащания „директен дебит“ би улеснило търговските участници, като в същото време им се предоставя възможност и за избор на друг метод за извършване на плащане чрез „кредитен превод“ или плащане до 10:30ч. на деня, следващ издаването на фактурата.
  2. По отношение на промяната, залегнала в чл.28, считаме за редно да се уточни дали важи за вече действащите отговорници за сетълмент и да се предвиди период, в който следва и те да преминат обучение, с оглед гарантиране на непрекъсваемост на правата им.
  1. Във връзка с покупко – продажбата на електрическа енергия на пазарни сегменти „Ден напред“ и „В рамките на деня“ на отрицателни цени, БНЕБ ще издава фактури за „услуга, свързана с покупко-продажбата на електрическа енергия на отрицателна цена“, от което не става ясно дали ще бъдат отразени количествата електрическа енергия в издадените фактури с нулева стойност.
  1. Относно увеличаването на таксата при неизпълнение на задълженията по сключения договор, считаме че следва да се добави, че таксата ще бъде „с обезщетителен характер“, с оглед да не се издават фактури с ДДС.
  1. По отношение на промяната в условията свързани с усвояване и/или блокиране на част или на цялото минимално обезпечение и промяна в техния размер виждаме, че това е единствения начин, по който могат да се гарантират сделките с Борсата в момента и да се стимулират търговски участници да спазват правилата, но в същото време се блокират финансови средства по сметките на търговските участници, което допълнително затруднява оперирането на пазара.

С оглед на гореизложеното, считаме че представеното становище ще бъде полезно за екипа от експерти на КЕВР при определяне на окончателните текстове на Правила за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия.

Оставаме на разположение за допълнителна дискусия.

"ЕВН България" ЕАД