Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда

Една от основните мерки за мотивиране на младите хора да изберат учителската професия и за преодоляване недостига на педагогически специалисти е повишаването на доходите им и достигането им до 25% над средната брутна работна заплата за страната.

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. (ДВ бр. 52, от 05.07.2022 г.) са предвидени допълнителни средства за предучилищното и училищното образование в размер на  150 мил. лв., в т. ч. за увеличение на възнаграждения на персонала в системата на предучилищното и училищното образование. Във връзка с постигнати договорености със социалните партньори на отраслово ниво за разпределението на допълнителните средства е предвиденото увеличение на работните заплати на персонала в системата на предучилищното и училищното образование от 01.09.2022 г. с 5% на педагогическите специалисти и с 4% на непедагогическия персонал.

Новите минимални размери на основните месечни работни заплати на педагогическите специалисти са договорени с подписания на отраслово ниво Анекс № Д01-157 от 20.07.2022 г. към Колективния трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование Д01-197 от 17.08.2020 г.

Във връзка с горното е разработен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда (обн., ДВ, бр. 34 от 2017 г., изм. и доп., бр. 76 от 2017 г., изм., бр. 8 от 2019 г., изм. и доп., бр. 7 от 2020 г., изм. и доп., бр. 92 от 2020 г. изм. и доп., бр. 12 от 12.02.2021 г., и изм., бр. 77 от 16.09.2021 г., и изм., бр. 35 от 10.05.2022 г.), с който да бъдат утвърдени новите минимални размери на основните месечни работни заплати на педагогическите специалисти, които да влязат в сила от 01.09.2022 г


Дата на откриване: 1.8.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 31.8.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
17 август 2022 г. 15:36:19 ч.
Pakova

Предложение за изменение на чл. 27, ал. 4, т. 2

Текстът на чл. 27, ал. 4, т. 2 да се измени както следва:

2. експерти от съответното регионално управление на образованието - за държавните училища, държавните центрове за специална образователна подкрепа, Националния дворец на децата и Държавния логопедичен център;

МОТИВИ: държавните детски градини са само към Министерство на отбраната и директорите им не получават допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда, съгласно искане на министъра на отбраната и съответно не се оценяват. Останалите институции, изброени в т. 2 са с финансиращ орган министъра на образованието и науката, а РУО са териториални администрации към министъра на образованието и науката и в известен смисъл участието на експерти от МОН и едновременно експерти от РУО в тази комисия се препокриват като функции.